lang="en-US"> כוח לעובדים » דמי הבראה

דמי הבראה

דמי הבראה- (מעודכן לאוגוסט 2011)

מספר ימי הבראה – מספר ימי ההבראה להם זכאי העובד תלויים בותק שלו במקום העבודה  ובסקטור שבו הוא מועסק (ישנם הבדלים בין מספר ימי ההבראה להם זכאים העובדים במגזר הפרטי לבין מספר הימים להם זכאים העובדים המועסקים במגזר הציבורי או ההסתדרותי).

מספר ימי ההבראה המגיעים לעובדים המועסקים במגזר הפרטי:

שנה ראשונה 5
שנה שנייה +שלישית 6
שנה רביעית עד עשירית 7
שנה 11 עד שנה 15 8
שנה 16 עד 19 9
מהשנה ה- 20 10

התשלום -כל עובד המועסק במשרה מלאה במגזר הפרטי זכאי לתשלום של 351 ש”ח עבור כל יום הבראה. עובדים המועסקים במגזר הציבורי זכאים לתשלום של 395 ש”ח עבור כל יום הבראה (נכון ל6.2011)

מועד התשלום – מקובל לשלם בחודשים יוני-ספטמבר. אין מניעה לפצל את התשלומים.  מותר לכלול הבראה בשכר, או לחלק את הסכום לכמה תשלומים, אם העובד הסכים ומודע לכך (למשל כאשר זה מופיע בחוזה עבודה ותלושי השכר).

משרה חלקית – בעבודה במשרה חלקית מחושבים דמי ההבראה על פי החלק היחסי של המשרה.

דוגמא:

עובדת משק בית המועסקת 5 שעות בשבוע בשנה השישית לעבודתה זכאית לקבל

5 (שעות בשבוע) X  4.3  (מס’ השבועות בחודש) = .521 (שעות עבודה בחודש)

21.5/186=0.11  (משרה מלאה היא בת 186 שעות, לכן מחלקים את מס’ השעות החודשיות ב- 186 כדי לקבל את היקף המשרה החלקית)

0.11 X  7 (מספר ימי ההבראה לעובד בשנתו השביעית) X 351 (תעריף ליום הבראה) =270 ₪

תעריף דמי הבראה המקסימאלי הוא עבור משרה מלאה. עובד שהועסק בשעות נוספות אינו זכאי לתוספת דמי הבראה.

עבודה בחלק מן השנה  – כל עובד שהשלים שנת עבודה אחת זכאי לתשלום דמי הבראה. עובד שעבד מעבר לשנה זכאי לחלק היחסי של תקופת עבודתו. עובד שלא השלים שנה ראשונה מלאה בעבודה אינו זכאי לדמי הבראה.

דוגמא: עובד פוטר אחרי שנה ו- 10 חודשים, עבור השנה השנייה עליו לקבל את החלק היחסי (10/12 חודשים X 6 ימים X 351 ₪).

העדרויות ודמי הבראה – בזמן החופשה השנתית, חופשת הלידה וימי מחלה בתשלום- ממשיכים העובדים לצבור ימי הבראה. במהלך חופשה ללא תשלום – אין צבירה של ימי הבראה.

פיצויי פיטורים –  דמי הבראה אינם נכללים בשכר המשמש לחישוב פיצויי הפיטורים, ותשלומם בתדירות חודשית אינו משנה עובדה זו.

הגשת תביעה –  מי שעדיין עובד באותו מקום עבודה, יכול לתבוע דמי הבראה עבור שבע השנים האחרונות. מי שעבודתו הופסקה, יכול לתבוע רק עבור השנתיים האחרונות. את התביעה ניתן להגיש עד 7 שנים מיום הפסקת העבודה.

אתר כוח לעובדים נבנה בפלטפורמת WordPress MU | כל התכנים באתר מוגנים ברישיון Creative Commons
הקמה: יוחאי עילם , חנית כהן | עיצוב: רונן אידלמן הפקה: נעה נוצני | ניהול: מתן בורד| ייעוץ: עידו פישמן