תקנון כוח לעובדים

////תקנון כוח לעובדים
תקנון כוח לעובדים2018-06-26T15:17:14+03:00

תקנון עמותת ‘כוח לעובדים ארגון עובדים דמוקרטי’ (ע”ר 580483956)

הערות כלליות

1. תקנון זה כתוב בלשון זכר אולם הוא מתייחס לזכר ולנקבה כאחד.
2. תקנון זה כמוהו כחוזה בין העמותה ובין חבריה ובין החברים לבין עצמם.

מטרות הארגון

קידום וסיוע להתאגדות עובדים, תמיכה וסיוע לעובדים בשיפור תנאי עבודתם ושכרם, כולל בעת הצורך חתימת הסכמים, לרבות הסכמים קיבוציים על שכר ותנאי עבודה, בשמם. מאבק במגמות, תהליכים וצעדים כלכליים הפוגעים בזכויות עובדים, בשכרם ובעבודה המאורגנת. מאבק לצדק כלכלי-חברתי, מדינת רווחה אוניברסלית ודמוקרטיה בעולם העבודה.

סימן א’: חברות

3. קבלת חברים

(א) מייסדי העמותה הנם חברים בה מיום רישום העמותה בפנקס העמותות.

(ב) אדם החפץ להיות חבר העמותה יגיש לצוות הארגון בקשה בלשון זו:
“אני (שם, כתובת מגורים, כתובת מקום עבודה אם יש, שם מקום עבודה אם יש, מספר זהות, מספר טלפון, כתובת אי-מייל אם יש) מבקש להיות חבר בעמותת “כוח לעובדים ארגון עובדים דמוקרטי”. מטרות העמותה ותקנון העמותה ידועים לי. אם אתקבל כחבר בה, אני מתחייב לקיים את הוראות התקנון, את החלטות המוסדות הנבחרים של “כוח לעובדים ארגון עובדים דמוקרטי” ולפעול בהתאם למטרות העמותה.

(ג) ההחלטה בדבר קבלת המבקש כחבר העמותה או אי קבלתו נתונה בידי צוות הארגון; סירב צוות הארגון לקבל את המבקש, רשאי הוא לערור על הסירוב לפני האסיפה הכללית/אסיפת הנציגים הקרובה.

4. זכויות וחובות של חבר

(א) חבר עמותה חייב להשתייך לסניף של העמותה.

(ב) חבר העמותה זכאי להשתתף ולהצביע בכל אסיפה של הסניף בו הוא חבר.

(ג) חבר העמותה זכאי לבחור את נציג הסניף באסיפת הנציגים, ולהיבחר כנציג הסניף באסיפת הנציגים.

(ד) חבר העמותה זכאי להיבחר לכל תפקיד במסגרת העמותה, אלא אם הוגבלה זכותו לפי האמור בתקנון זה.

(ה) חבר העמותה זכאי להשתתף בפעולות העמותה וליהנות משירותיה.

(ו) צוות הארגון, באישור האסיפה הכללית/אסיפת הנציגים, יקבע את סכום דמי החבר החודשיים שתשלומם יהיה חובה על החברים.

(ז) אי תשלום דמי החבר במהלך 3 חודשים מהווה עילה להפסקת חברות בעמותה, בהתאם לתנאי סעיף 5(ב)3 להלן.

(ח) פקיעת החברות בעמותה אינה פוטרת מסילוק התשלומים שהגיעו לעמותה מן החבר ערב פקיעת חברותו בעד התקופה שעד לפקיעת חברותו.

5. סיום חברות

(א) החברות בעמותה פוקעת –

(1) במות החבר, ובחבר שהוא תאגיד – בגמר פירוקו;
(2) בפרישתו מן העמותה; הודעת פרישה בכתב תישלח למענה הרשום של העמותה.
(3) בהוצאתו מן העמותה.

(ב) צוות הארגון רשאי להמליץ לאסיפה הכללית/אסיפת הנציגים להחליט על סיום חברות בעמותה מאחד הטעמים הבאים:

(1) החבר לא שילם לעמותה את דמי החבר במשך 3 חודשים רצופים ו/או לא שילם כל תשלום אחר המגיע לעמותה ממנו;
(2) החבר לא קיים את הוראות התקנון או החלטה של האסיפה הכללית/אסיפת הנציגים;
(3) החבר פועל בניגוד למטרות העמותה.

(ג) האסיפה הכללית/נציגים תחליט על סיום חברות בעמותה רק לאחר שניתנה לחבר הזדמנות נאותה להשמיע טענותיו בפניה.

(ד) האסיפה הכללית/אסיפת הנציגים רשאית להאציל סמכויותיה לפי סעיף זה לועדת משנה שתמונה על ידה.

(ה) על החלטת האסיפה הכללית/אסיפת הנציגים לפי סעיף זה רשאי החבר לערער בפני בית הדין של העמותה.

6. מתן הודעות לחבר

(א) כל הודעה אשר ניתנת לחבר על פי תקנון, אלא אם נכתב אחרת בתקנון זה, תינתן בכתב באמצעות דואר רגיל, פקס או דואר אלקטרוני, בהתאם למען ו/או מספר הפקס ו/או כתובת הדואר האלקטרוני אותה נתן החבר עם הצטרפותו לעמותה ו/או לפי המען ו/או מספר הפקס ו/או כתובת הדואר האלקטרוני הרשומה בפנקס החברים של העמותה.

(ב) כל חבר עמותה רשאי לשנות את פרטיו האישיים הרשומים בפנקס החברים של העמותה, ע”י מתן הודעה בכתב לצוות הארגון של העמותה.

סימן ב’: אסיפה כללית

7. אסיפת נציגים

סמכויות האסיפה הכללית על פי תקנון זה יואצלו לאסיפת נציגים לאחר שמניין חברי העמותה הרשומים יעלה על 200 חברים. ירד מניין החברים מתחת ל-200 חברים, יושבו הסמכויות לאסיפה הכללית.

8. זמן ומקום

יומה, שעתה ומיקומה של האסיפה הכללית/אסיפת הנציגים יקבעו על ידי צוות הארגון.

9. הזמנה

(א) האסיפה הכללית/אסיפת הנציגים תכונס על ידי הודעה שתינתן לכל חבר באסיפה לפחות עשרה ימים מראש ובה יפורטו יום, שעה, מקום וסדר יומה של האסיפה.

(ב) כל חבר האסיפה הכללית/אסיפת הנציגים יוכל להגיש הסתייגויות ו/או תוספות לסדר היום של האסיפה, וזאת בכתב ועד שלושה ימים טרם כינוס האסיפה.

(ג) ההסתייגויות ו/או התוספות על סדר היום, אשר הוגשו על פי תקנון זה, יועמדו להצבעה בתחילת האסיפה ולפני כל פעולה אחרת.

10. תפקידה של האסיפה הכללית/אסיפת נציגים רגילה

על האסיפה הכללית/אסיפת נציגים לבחור יושב ראש אסיפה, חברי צוות הארגון, חברי ועדת הביקורת וחברי בית הדין של העמותה. כן תשמע האסיפה הכללית/אסיפת הנציגים הרגילה דינים וחשבונות על פעולות צוות הארגון ועל פעולות ועדת הביקורת וכן תדון ותחליט על אישורו של הדין וחשבון הכספי והדו”ח המילולי שהגיש לה צוות הארגון.

11. האסיפה הכללית/אסיפת הנציגים תנהל פרוטוקול של ישיבותיה.

הפרוטוקול יופץ לכלל חברי העמותה הרשומים. היה והאסיפה הכללית הנה אסיפת נציגים יהיו כל ההצבעות בה גלויות.

12. מנין

(א) האסיפה לא תיפתח אם לא נכחו לפחות רבע ממספר החברים באסיפה; היה מנין זה נוכח בפתיחת האסיפה, רשאית היא להמשיך בדיוניה ולקבל החלטות אף אם פחת מספר הנוכחים.

(ב) לא נתכנס המניין האמור תוך שעה מהזמן הנקוב בהזמנה, תוכל האסיפה להתקיים גם במניין נמוך מהאמור לעיל, יהיה מספרם של הנוכחים אשר יהיה.

13. אסיפה כללית/אסיפת נציגים שלא מן המניין

(א) צוות הארגון רשאי להחליט על קיום אסיפה כללית/אסיפת נציגים שלא מן המניין. עשה כן, עליו ליתן הודעה מראש על כינוס האסיפה.

(ב) הגישו לפחות חמישה מחברי האסיפה הכללית/אסיפת הנציגים המהווים למעלה מ 5% מכלל חברי האסיפה הכללית/אסיפת הנציגים, מסמך בכתב ובחתימותיהם ובו דרישה לכינוס אסיפה כללית/אסיפת נציגים שלא מן המניין, יחויב צוות הארגון לכנס אסיפה כאמור תוך 21 יום לכל היותר.

(ג) על אסיפה כללית/אסיפת נציגים שלא מן המניין יחולו הסעיפים המתייחסים לאסיפה כללית /אסיפת נציגים רגילה.

14. יושב ראש האסיפה הכללית/אסיפת הנציגים

יו”ר אסיפת הנציגים/האסיפה הכללית הקבוע יכנס לתפקידו מיד לאחר בחירתו על ידי האסיפה וימלא את תפקידו למשך שנה.

15. החלטות

החלטות האסיפה יתקבלו ברוב קולות של המצביעים, זולת אם החוק או תקנון זה דרשו רוב אחר לקבלתן.

סימן ב1′: הבחירות לצוות ארגון וועדת ביקורת

16. מועד הבחירות

בישיבה הראשונה של האסיפה הכללית/אסיפת הנציגים הנבחרת, ולאחר בחירתו של יו”ר אסיפה קבוע, יערכו הבחירות למוסדות העמותה ובכללם חברי צוות הארגון וחברי ועדת ביקורת.

17. שיטת הבחירות

הבחירות למוסדות העמותה יהיו בחירות אישיות ושוות. היה והאסיפה הכללית הינה אסיפת נציגים, יהיו הבחירות לצוות ארגון, וועדת ביקורת ובית הדין של העמותה בחירות גלויות.

18. הזכות להיבחר

כל חבר עמותה זכאי להיבחר לצוות ארגון, לוועדת ביקורת ולבית הדין, זולת אם היה פסול דין ו/או פושט רגל ו/או אם הורשע בעבירה שיש עימה קלון.

19.שריון

בבחירות לצוות ארגון ייבחרו לפחות שליש מכל אחד מן המינים. אם מספר חברי העמותה הרשומים עולה על 200 – לפחות מחצית מחברי צוות ארגון יהיו גם חברי אסיפת הנציגים. אם מספר חברי העמותה הרשומים עולה על 5,000, לפחות חבר אחד בצוות ארגון יהיה בן האוכלוסייה הערבית, לרבות הדרוזית והצ’רקסית.

סימן ג’: צוות הארגון (ועד העמותה)

21. צוות ארגון

(א) צוות הארגון יכהן מהיבחרו באסיפה כללית/אסיפת נציגים רגילה ועד שאסיפה כללית /אסיפת נציגים רגילה אחרת תבחר צוות ארגון חדש ולכל היותר שנה; חבר צוות הארגון היוצא יכול להיבחר לצוות הארגון החדש.

(ב) חבר צוות הארגון רשאי להתפטר בכל עת מכהונתו על ידי הודעה בכתב לצוות הארגון; חבר צוות הארגון יחדל לכהן אם הוכרז פסול דין או פושט רגל או אם הורשע בעבירה שיש עימה קלון.

(ג) אסיפה כללית/אסיפת נציגים רגילה או שלא מן המניין רשאית להדיח את צוות הארגון או כל חבר מחבריו מתפקידו בהצבעה לה יהיה רוב מצביעים באסיפה הכללית/אסיפת הנציגים.

(ד) היה וצוות הארגון או חבר מחבריו הודח מתפקידו, תתקיים אסיפה כללית/אסיפת נציגים רגילה תוך עד 21 ימים מיום ההדחה.

22. השלמת צוות הארגון.

הודח צוות ארגון או חבר מחבריו ו/או התפטר צוות ארגון או חבר מחבריו ו/או לא יכול חבר צוות ארגון להמשיך ולמלא את תפקידו, ומספר חברי צוות הארגון ירד לכן אל מתחת למינימום המתחייב לפי סעיף20, ימשיך צוות הארגון הקיים למלא את תפקידו עד ל היבחרו של צוות ארגון חדש או של חבר צוות ארגון חדש ולכל היותר 21 ימים מיום סיום החברות בצוות הארגון.

23. ישיבות צוות הארגון

צוות הארגון רשאי להסדיר בעצמו את מועד ישיבותיו, ההזמנה להן, המניין הדרוש בהן ודרך ניהולן.

24. החלטות

החלטות צוות הארגון יתקבלו ברוב קולות המצביעים; החלטת כל חברי צוות הארגון פה אחד יכול שתתקבל גם שלא בישיבת צוות הארגון.

25. פרוטוקול

צוות הארגון ינהל פרוטוקול מישיבותיו והחלטותיו. ההחלטות וכן דרך קבלתן (פה אחד או פרטי ההצבעה השמית) יפורסמו לאסיפת הנציגים.

26. זכות הייצוג

צוות הארגון רשאי להסמיך שניים או יותר מבין חברי העמותה ו/או מבין בעלי התפקיד בה לחתום ולהתחייב בשם העמותה, ולבצע בשמה פעולות שהן בתחום סמכותו.

סימן ד': ועדת הביקורת

27. מספר החברים

מספר חברי ועדת הביקורת יקבע בהחלטה של האסיפה הכללית/אסיפת הנציגים. חבר וועדת ביקורת אינו יכול לכהן בצוות הארגון.

28. תקופת הכהונה

(א) ועדת הביקורת תכהן בתפקידה מבחירתה באסיפה הכללית/אסיפת הנציגים ועד שאסיפה אחרת תבחר ועדת ביקורת חדשה ולכל היותר שנה. חבר ועדת ביקורת יוצא יכול להיבחר לועדת הביקורת מחדש.

(ב) חבר ועדת ביקורת רשאי להתפטר בכל עת מכהונתו על ידי הודעה בכתב לצוות הארגון; חבר ועדת ביקורת יחדל לכהן אם הוכרז פסול דין או פושט רגל או אם הורשע בעבירה שיש עימה קלון.

(ג) האסיפה רשאית להדיח את ועדת הביקורת או כל חבר מחבריה מתפקידו בהצבעה לה יהיה רוב של למעלה ממחצית מניין כלל חברי האסיפה הכללית/אסיפת הנציגים.

29. השלמת ועדת ביקורת

נתפנה מקומו של חבר ועדת ביקורת, לא ימונה אחר במקומו. במצב זה תכונס האסיפה הכללית/אסיפת הנציגים תוך 21 ימים לשם בחירת ועדת ביקורת ו/או לשם בחירת חבר ועדת ביקורת חדש.

30. ישיבות ועדת ביקורת

ועדת הביקורת רשאית להסדיר בעצמו את מועד ישיבותיו, ההזמנה להן, המניין הדרוש בהן ודרך ניהולן.

31. תפקידי ועדת ביקורת

ועדת הביקורת אמונה על בדיקת תקינות פעולות העמותה ומוסדותיה, לרבות התאמת פעולות העמותה למטרותיה, לבדוק את השגת יעדי העמותה ביעילות ובחיסכון, לעקוב אחר ביצוע החלטות האסיפה הכללית/אסיפת הנציגים וצוות הארגון, להציע לצוות הארגון דרכים לתיקון ליקויים בניהול העמותה, לבדוק את ענייניה הכספיים של העמותה, את פנקסי החשבונות שלה ואת תשלומי השכר בה, לרבות ייעוד כספי העמותה לקידום מטרותיה ולהביא בפני צוות הארגון והאסיפה השנתית את מסקנותיה לאור בדיקה כאמור בסעיף זה.

32. מינוי גוף מבקר

האסיפה הכללית/אסיפת הנציגים, בהמלצת צוות הארגון, רשאית למנות גוף מבקר במקום ועדת ביקורת ולהאציל אליו את סמכויות ועדת הביקורת לפי סימן זה.

סימן ה’: סניפים

33. הקמת סניפים

העמותה תקים סניפים ברחבי הארץ באחת מהדרכים הבאות:

(א) המלצת צוות הארגון אשר אושרה ע”י האסיפה הכללית/אסיפת הנציגים.

(ב) לבקשת 25 חברי עמותה להקמת סניף חדש כאשר אותם חברים עובדים באותו ענף כלכלי ובתחומי אותו אזור גיאוגרפי ועדיין לא קיים סניף המוגדר לפי שילוב זה בין ענף כלכלי ואזור גיאוגרפי.

(ג) לבקשת 25 חברי עמותה להקמת סניף חדש כאשר אותם חברים עובדים באותו מקום עבודה ועדיין לא קיים סניף המוגדר לפי מקום עבודה זה.

34. סגירת סניפים

(א) פחת מספר החברים בסניף מ-25, רשאי צוות הארגון להציע לאסיפה הכללית/אסיפת הנציגים לפרק את הסניף.

(ב) החליטה האסיפה הכללית/אסיפת הנציגים על פירוקו של הסניף, יצרף צוות הארגון את חבריו לסניף שהגדרתו מתארת באופן הטוב ביותר את השילוב בין תחום עיסוקם ואזור עבודתם של החברים. לא קיים סניף כזה, יצורפו החברים לסניף הכללי.

35. חברות בסניפים

כל חבר עמותה חייב להיות חבר בסניף אחד של העמותה. מי שאינו משויך לסניף יצורף לפי בקשת החבר או ע”י על ידי צוות הארגון לסניף המוגדר לפי אזור עבודתו והענף הכלכלי שלו או לסניף המוגדר לפי מקום עבודתו הספציפי. לא קיים סניף כזה – יצרפו צוות ארגון לסניף שאינו מבוסס על הגדרות אלו.

36. חבר עמותה יוכל להיות חבר אך ורק בסניף אחד של העמותה בו זמנית.

37. צוות הארגון רשאי להעביר חבר עמותה בין סניפים אך ורק באישורו הכתוב. סירב החבר לעבור סניף, לא יוכל צוות הארגון להעבירו.

38. בחירות לנציגי הסניפים

לכל סניף יהיו נציגים באסיפת הנציגים ביחס למספר חבריו בהתאם לחלוקה הבאה:

(א) 1. בסניפים של עד 50 חברים ייבחר נציג אחד לאסיפת הנציגים

2. בסניפים של 51 עד 100 חברים – שני נציגים.

3. בסניף מעל 100 חברים – שני נציגים ונציג נוסף לכל 50 חברים נוספים.

(ב) מניין החברים הקובע לצורך קביעת מספר נציגי הסניף יהיה מניין החברים שהתקבלו לארגון 21 יום לפני קיום הבחירות

39. על נציג סניף להיבחר ע”י חברי הסניף באמצעות הליך הצבעה לפחות פעם אחת בשנתיים.

(א) חלפה חצי שנה מתום המועד האחרון בו היו אמורות להתקיים בחירות בסניף, ולא התקיימו בחירות חדשות, תפקע חברותם של נציגי הסניף באסיפת הנציגים באופן אוטומטי.

40. הבחירות לנציגי הסניפים יהיו אישיות וחשאיות. חבר הסניף הרשום יצביע למספר הנציגים להם זכאי הסניף.

41. ועדת בחירות

(א) אסיפת הנציגים תבחר ועדת בחירות ראשית לנציגי הסניפים אשר יהיו אמונים על ארגון וניהול הבחירות.

(ב) אסיפת הנציגים רשאית לבחור חבר בועדת בחירות רק חבר עמותה אשר:

1. אינו מועמד בעצמו לבחירה כנציג סניף.
2. אינו חבר בצוות הארגון.
3. אינו נציג סניף מכהן.
4. אינו עונה על המגבלות האמורות בסעיף 43 להלן.

(ג) ועדת הבחירות תקבע ותפיץ נהלים לקיום הבחירות בהתאם לכללים האמורים בתקנון זה.

42. בחירות לנציגי סניף

(א) בבחירות לנציגי סניף ייבחרו מקרב חברי הסניף לפחות נציג אחד מכל מין.

(ב) האמור לעיל כפוף לכך כי לסניף תהיה זכות לבחור לפחות חמישה נציגים ויהיו מועמדים משני המינים המעוניינים להיבחר או כי בסניף יהיו רשומים למעלה מ-250 חברים ויהיו מועמדים משני המינים המעוניינים להיבחר.

43. לא ייבחרו כנציגי סניף:

(א) הבעלים או בעלי השליטה במקום עבודה שעובדיו חברים בסניף למעט אם מקום העבודה הינו בבעלות העובדים.

(ב) המנהל הכללי של מקום עבודה שעובדיו חברים בסניף וכן נושאי משרה הכפופים במישרין למנהל הכללי.

(ג) כל בעל תפקיד המוסמך להחליט על פיטורים במקום עבודה שעובדיו חברים בסניף.

(ד) האסיפה הכללית/אסיפת נציגים תוכל לדון בחריגים לסעיפים (ב) ו (ג) ולאשרם.

44. קרובי משפחה לא יכהנו בו זמנית כנציגי סניף.

קרובי משפחה לעניין סעיף זה הם: אם, אב, בן, בת, אח, אחות, בן/בת זוג על פי רישומי משרד הפנים.

45. סיום תפקידו של נציג סניף והחלפתו

(א) נציג סניף אשר אינו מעוניין להמשיך בתפקידו, ישלח מכתב התפטרות מתפקידו כנציג סניף לצוות הארגון.

(ב) התפטרות נציג תכנס לתוקפה 48 שעות לאחר קבלת המכתב בכתובתה הרשומה של העמותה.

46. סניף רשאי להדיח את נציגו ו/או נציגיו באופן הבא:

(א) תשלח פנייה חתומה בידי לפחות 10% מחברי הסניף הרשומים בפנקס החברים של העמותה לצוות הארגון.

(ב) צוות הארגון יהיה מחויב לכנס ולנהל את אסיפת הסניף וזאת תוך 14 ימים מקבלת הפניה האמורה בהודעה אשר תשלח לכלל חברי הסניף הרשומים.

(ג) באסיפת הסניף תעמוד על הפרק הדחתו של נציג ו/או נציגי הסניף. החלטה בדבר ההדחה תעשה ברוב הנוכחים באסיפת הסניף.

47. סיום תפקיד

(א) סיים נציג סניף את תפקידו עקב התפטרות, יכהן תחתיו המועמד אשר התמודד לתפקיד נציג הסניף וזכה במרב הקולות מבין המועמדים שלא נבחרו.

(ב) סיים נציג את תפקידו עקב הדחה, או במקרה ולא נמצא מועמד כבסעיף קטן א’ לעיל, יקיים צוות הארגון בחירות חדשות בסניף כדי למלא את מקום הנציג החסר ואותו בלבד.

סימן ו’: נכסים לאחר פירוק

48. העברת נכסים עודפים
פורקה העמותה ולאחר שנפרעו חובותיה במלואם נשארו נכסים, יועברו נכסים אלה לעמותה או עמותות אחרות בעלות מטרות דומות.

סימן ז': שינוי תקנון

49. שינוי תקנון
תקנון זה ישונה ברוב של חברי האסיפה כללית/אסיפת הנציגים הנוכחים, ובלבד שהמצביעים בעד השינוי מונים למעלה משליש מכלל חברי האסיפה הכללית/אסיפת הנציגים.

סימן ח’: בית הדין

50. בית דין
אסיפה הכללית/אסיפת הנציגים תקים בית דין פנימי ותסדיר את דרכי פעולתו.

51. סמכויות בית הדין יהיו כדלקמן:

(א) בית הדין ישמש כערכאה לערעור על החלטות מוסדות העמותה.

(ב) ישוב סכסוכים בין חברי העמותה.

(ג) פתרון מחלוקות הנוגעות לאופן פרשנות התקנון והחוקה.

(ד) עררים על החלטות של ועדת הבחירות.

נספח נהלי שביתה וסכסוך עבודה כפי שאושר באסיפה הכללית דצמבר 2008

הכרזת שביתה על ידי צוות ארגון

(א) צוות ארגון רשאי להכריז על סכסוך עבודה עבור כל סניף או קבוצת סניפים, עבור כל קבוצה מחברי הארגון ועבור הארגון כולו ועל צעדי שביתה בכל היקף ומשך שימצא לנכון.

(ב) החלטת צוות ארגון בנושא זה יכולה להתקבל בכל רוב במהלך ישיבתו או פה אחד גם שלא בישיבת צוות ארגון.
(ג) כל חבר בצוות ארגון מוסמך לחתום על הכרזת סכסוך עבודה או שביתה בשם צוות ארגון.

הכרזת שביתה לפי החלטת אסיפת הנציגים

(א) אסיפת הנציגים רשאית להכריז על סכסוך עבודה עבור כל סניף או קבוצת סניפים, עבור כל קבוצה מחברי הארגון ועבור הארגון כולו ועל צעדי שביתה בכל היקף ומשך שתמצא לנכון.

(ב) החלטת אסיפת הנציגים בנושא זה יכולה להתקבל בכל רוב במהלך ישיבתה או ברוב של למעלה ממחצית חברי אסיפת הנציגים גם שלא בישיבת אסיפת הנציגים.

(ג) הודעה על סכסוך עבודה או שביתה לפי החלטת אסיפת הנציגים תישלח ע”י צוות ארגון בלא דיחוי ותוך 24 שעות לכל יותר (לא כולל שבת וחג) מרגע שהתקבלה ההחלטה או במועד שבו נקבע כי יש להכריז על סכסוך עבודה או שביתה, אם הוחלט באסיפת הנציגים על מועד מאוחר יותר להכרזה.

הפסקת שביתה

(א) שביתה שהוחלט מראש כי תימשך פחות מ-48 שעות רשאי הגוף שהחליט עליה להחליט על הפסקתה.

(ב) שביתה שהוכרזה לבקשת סניף והמבקשים דרשו מראש כי תימשך פחות מ-48 שעות, רשאים המבקשים להחליט על הפסקתה.

(ג) שביתה שהוחלט מראש כי תימשך יותר מ-48 שעות או שהוחלט כי תתנהל ללא הגבלת זמן תופסק, רק לאחר קבלת החלטה ברוב קולות בהצבעה, בה זכאים להשתתף כל חבר הארגון ומי שהגיש במהלך השביתה בקשה להצטרף לארגון ושילם דמי חבר לשנה, אשר משתתף בשביתה.

משא ומתן על הסכם קיבוצי

(א) צוות המשא ומתן לקראת הסכם קיבוצי או הסכם אחר בין הארגון לבין מעסיק או מספר מעסיקים (להלן: הסכם), העתיד לחול על עובדים החברים בסניף, ייקבע באסיפת הסניף [שהנושא נקבע בסדר יומה], או על-ידי הנהגת הסניף.

(ב) צוות ארגון רשאי לקבוע חברי ארגון נוספים שיהיו חברים בצוות משא ומתן.

(ג) הסכם קיבוצי ייחתם ע”י מי שהוסמך לכך מטעם כוח לעובדים רק לאחר שאושר בהצבעה בה זכאים להשתתף כל חברי הארגון שההסכם אמור לחול עליהם, ולאחר שאושר גם ע”י צוות ארגון.

(ד) סרב צוות ארגון לאשר חתימה על הסכם קיבוצי, יכנס צוות ארגון את אספת הנציגים בתוך 36 שעות לכל היותר לצורך דיון בעניין זה ויפעל באופן מידי בהתאם להחלטתה בנידון.

הנהגת סניף

(א) סניף יבחר הנהגת סניף אחת לפחות אחת לשנתיים, בהתאם לנוהל שיקבע צוות ארגון בעניין, אלא אם אסיפת הסניף החליטה אחרת. [נוהל זה יקרא “נוהל בחירות סטנדרטי להנהגת סניף”]

(ב) כל נציגי הסניף לאסיפת הנציגים יהיו חברים בהנהגת הסניף.

(ג) לא נבחרה הנהגת סניף יהוו נציגי הסניף לאספת הנציגים את הנהגת הסניף