תקנון ארגון ‘כוח לעובדים ארגון עובדים דמוקרטי’ (ע”ר 580483956)

מטרות הארגון:

1.קידום וסיוע להתאגדות עובדים.

2.תמיכה וסיוע לעובדים בשיפור תנאי עבודתם ושכרם, כולל בעת הצורך בחתימת הסכמים, לרבות הסכמים קיבוציים על שכר ותנאי עבודה, בשמם.

3. מאבק במגמות, תהליכים וצעדים כלכליים הפוגעים בזכויות עובדים, בשכרם ובעבודה המאורגנת.

4.מאבק לצדק כלכלי-חברתי ומדינת רווחה אוניברסלית

5.דמוקרטיה בעולם העבודה

מבוא

 1. תקנון זה כתוב בלשון זכר אולם הוא מתייחס לזכר ולנקבה כאחד.
 2. תקנון זה כמוהו כחוזה בין העמותה ובין חבריה ובין החברים לבין עצמם. בתקנון זה המילה ארגון, באה במקום המילה עמותה ולהיפך.

2.א. נכסי העמותה והכנסותיה משמשים אך ורק למטרותיה וחלוקת רווחים או טובת הנאה בכל צורה שהיא, בין חבריה, אסורה.

2ב. לעמותה תהיה הסמכות לבטח אחריות נושאי משרה בשל חבות שתוטל עליהם עקב פעולה שעשו בתוקף היותם נושאי משרה בכפוף לכל דין. כן תהיה העמותה רשאית לשפות נושא         משרה בה בשל חבות או הוצאה שהוטלה עליו או שהוציא עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בה.

סימן א’: חברות

קבלת חברים

3.

(א) מייסדי העמותה הנם חברים בה מיום רישום העמותה בפנקס העמותות.

(ב) אדם המבקש להיות חבר הארגון יגיש להנהגת הארגון או מי שהוסמך לכך מטעמה טופס הצטרפות לחברות בארגון במסגרתו הוא מתחייב לקבל על עצמו את מטרות הארגון ולקיים את הוראות תקנוניו ואת החלטות מוסדותיו הנבחרים, לרבות החלטות הנהגת הארגון, ומתחייב שלא לפעול בסתירה אליהן.

(ג) בקשת הצטרפות כאמור יכולה להיעשות באמצעות מילוי טופס הצטרפות באופן ידני או באופן מקוון באתר הארגון או באמצעות מילוי טופס הצטרפות בכל אמצעי אחר בהתאם להחלטות הנהגת הארגון כפי שייקבעו מעת לעת.

(ד) חבר ארגון הוא מי שמילא טופס הצטרפות כאמור, ובקשת חברותו אושרה על ידי הארגון, בכפוף לנהלי הארגון כפי שיקבעו מעת לעת על ידי הנהגת הארגון.

(ה) ההחלטה בדבר קבלת המבקש כחבר העמותה או אי קבלתו נתונה בידי הנהגת הארגון; סירבה הנהגת הארגון לקבל את המבקש, רשאי הוא לערור על הסירוב לפני אסיפת הנציגים הקרובה.

זכויות וחובות של חבר

4.

(א) חבר עמותה חייב להשתייך לסניף של העמותה.

(ב) חבר העמותה זכאי להשתתף ולהצביע בכל אסיפה של הסניף בו הוא חבר.

(ג) חבר העמותה זכאי לבחור את נציג הסניף באסיפת הנציגים, ולהיבחר כנציג הסניף באסיפת הנציגים.

(ד) חבר העמותה זכאי להיבחר לכל תפקיד במסגרת העמותה, אלא אם הוגבלה זכותו לפי האמור בתקנון זה.

(ה) חבר העמותה זכאי להשתתף בפעולות העמותה וליהנות משירותיה.

(ו) הנהגת הארגון, באישור אסיפת הנציגים, תקבע את סכום דמי החבר החודשיים שתשלומם יהיה חובה על החברים.

(ז) אי תשלום דמי החבר במהלך 3 חודשים מהווה עילה להפסקת חברות בעמותה.

(ח) פקיעת החברות בעמותה אינה פוטרת מסילוק התשלומים שהגיעו לעמותה מן החבר ערב פקיעת חברותו בעד התקופה שעד לפקיעת חברותו.

סיום חברות

5.

(א) החברות בעמותה פוקעת –

(1) במות החבר, ובחבר שהוא תאגיד – בגמר פירוקו;

(2) בפרישתו מן העמותה; הודעת ביטול חברות בארגון חייבת לכלול שם מלא, תעודת זהות, תאריך וחתימה. הודעת הביטול תישלח למרשם החברים באמצעות פקס, דואר אלקטרוני או שליח בהתאם לפרטי יצירת הקשר עם מרשם החברים כפי שמופיעים באתר הארגון.

(3) בהוצאתו מן העמותה.

(ב) הנהגת הארגון רשאית להמליץ לאסיפת הנציגים להחליט על סיום חברות בעמותה מאחד הטעמים הבאים:

(1) החבר לא שילם לעמותה את דמי החבר במשך 3 חודשים רצופים ו/או לא שילם כל תשלום אחר המגיע לעמותה ממנו;

(2) החבר לא קיים את הוראות התקנון או החלטה של אסיפת הנציגים;

(3) החבר פועל בניגוד למטרות העמותה.

(ג) אסיפת הנציגים תחליט על סיום חברות בעמותה רק לאחר שניתנה לחבר הזדמנות נאותה להשמיע טענותיו בפניו.

(ד) אסיפת הנציגים  רשאית להאציל סמכויותיה לפי סעיף זה לועדת משנה שתמונה על ידיה.

(ה) על החלטת אסיפת הנציגים לפי סעיף זה רשאי החבר לערער בפני בית הדין של העמותה.

מתן הודעות לחבר

6.

(א) כל הודעה אשר ניתנת לחבר על פי תקנון, אלא אם נכתב אחרת בתקנון זה, תינתן בכתב באמצעות דואר רגיל, פקס או דואר אלקטרוני, בהתאם למען ו/או מספר הפקס ו/או כתובת הדואר האלקטרוני אותה נתן החבר עם הצטרפותו לעמותה ו/או לפי המען ו/או מספר הפקס ו/או כתובת הדואר האלקטרוני הרשומה בפנקס החברים של העמותה.

(ב) כל חבר עמותה רשאי לשנות את פרטיו האישיים הרשומים בפנקס החברים של העמותה, ע”י מתן הודעה בכתב להנהגת הארגון או מי שהוסמך לכך מטעמה.

סימן ב’: אסיפה כללית

אסיפת נציגים

 1. סמכויות האסיפה הכללית על פי חוק העמותות יואצלו לאסיפת נציגים לאחר שמניין חברי העמותה הרשומים יעלה על 200 חברים. ירד מניין החברים מתחת ל-200 חברים, יושבו הסמכויות לאסיפה הכללית. במצב בו ירד מניין החברים מתחת ל-200 חברים, יש להחליף בכל מקום בו רשום בתקנון זה "אסיפת נציגים" לביטוי "אסיפה כללית".

זמן ומקום

 1. יומה, שעתה ומיקומה של אסיפת הנציגים יקבעו על ידי הנהגת הארגון.

הזמנה

9.

(א) אסיפת הנציגים תכונס על ידי הודעה שתינתן לכל חבר באסיפה לפחות עשרה ימים מראש ובה יפורטו יום, שעה, מקום וסדר יומה של האסיפה.

(ב) כל חבר אסיפת הנציגים יוכל להגיש הסתייגויות ו/או תוספות לסדר היום של האסיפה, וזאת בכתב ועד שלושה ימים טרם כינוס האסיפה.

(ג) ההסתייגויות ו/או התוספות על סדר היום, אשר הוגשו על פי תקנון זה, יועמדו להצבעה בתחילת האסיפה ולפני כל פעולה אחרת.

תפקידים של אסיפת נציגים

 1. על אסיפת נציגים לבחור יושב ראש אסיפה, חברי הוועד המנהל, חברי צוות הארגוןחברי ועדת הביקורת וחברי בית הדין של העמותה, רואה החשבון המבקר של העמותה ושכרו. כן תשמע אסיפת הנציגים דינים וחשבונות על פעולות הנהגת הארגון ועל פעולות ועדת הביקורת וכן תדון ותחליט על אישורו של הדין וחשבון הכספי והדו”ח המילולי שהגיש לה הוועד המנהל.
 2. אסיפת הנציגים תנהל פרוטוקול של ישיבותיה. הפרוטוקול יופץ לכלל חברי העמותה הרשומים. היה והאסיפה הכללית הנה אסיפת נציגים יהיו כל ההצבעות בה גלויות.

מנין

12.

(א) האסיפה לא תיפתח אם לא נכחו לפחות רבע ממספר החברים באסיפה; היה מנין זה נוכח בפתיחת האסיפה, רשאית היא להמשיך בדיוניה ולקבל החלטות אף אם פחת מספר הנוכחים.

(ב) לא נתכנס המניין האמור תוך שעה מהזמן הנקוב בהזמנה, תוכל האסיפה להתקיים גם במניין נמוך מהאמור לעיל, יהיה מספרם של הנוכחים אשר יהיה.

אסיפת נציגים שלא מן המניין

13.

(א)הנהגת הארגון, או הוועד המנהל לבדו, רשאים להחליט על קיום אסיפת נציגים שלא מן המניין. עשו כן, עליהם ליתן הודעה מראש על כינוס האסיפה.

(ב) הגישו לפחות חמישה מחברי אסיפת הנציגים המהווים למעלה מ 5% מכלל חברי אסיפת הנציגים, מסמך בכתב ובחתימותיהם ובו דרישה לכינוס אסיפת נציגים שלא מן המניין, תחויב  הנהגת הארגון לכנס אסיפה כאמור תוך 21 יום לכל היותר. בנוסף יו"ר אסיפת הנציגים/הנהגת הארגון חייבים לכנס את האסיפה הכללית ככל שדרשה זאת ועדת ביקורת וזאת תוך 21 ימים מיום הדרישה לכל היותר.

(ג) על אסיפת נציגים שלא מן המניין יחולו הסעיפים המתייחסים לאסיפת נציגים רגילה.

יושב ראש אסיפת הנציגים

14. יו”ר אסיפת הנציגים הקבוע יכנס לתפקידו מיד לאחר בחירתו על ידי האסיפה וימלא את תפקידו למשך שנתיים.

החלטות

15. החלטות האסיפה יתקבלו ברוב קולות של המצביעים, זולת אם החוק או תקנון זה דרשו רוב אחר לקבלתן.

סימן ב1′: הבחירות לצוות ארגון וועדת ביקורת

מועד הבחירות

 1. לפחות אחת לשנתיים קלנדרית יערכו הבחירות לצוות הארגון, לועד המנהל, ליו"ר הנהגת הארגון, ולועדת ביקורת.

שיטת הבחירות

(א) הבחירות  לוועד המנהל, יו"ר הנהגת הארגון, צוות ארגון  ולוועדת הביקורת, יתקיימו באספת הנציגים ויהיו בחירות אישיות וגלויות.

(ב) אספת הנציגים מוסמכת להחליט על בחירת חלק או כל חברי צוות ארגון, במסגרת איגודים, ענפים או אזורים, ובלבד שהגדרת המסגרות וקיום הבחירות לצוות ארגון מתוכן, יתקבלו ע"י האספה לפחות חצי שנה לפני מועד הבחירות בפועל וברוב של לפחות 2/3 מהחברים הנוכחים באותה אספה.

הזכות להיבחר

 1. כל חבר עמותה זכאי להיבחר לוועד המנהל, לוועדת ביקורת ולבית הדין, זולת אם היה פסול דין ו/או פושט רגל ואו אם הורשע בעבירה שיש עימה קלון. כל חבר אספת הנציגים זכאי להבחר לצוות ארגון.

18א(א) ליו"ר הנהגת הארגון זכאי להבחר כל חבר אספת הנציגים המכהן בתפקידו לפחות שנתיים, וכן כל חבר ארגון שכיהן בעבר או מכהן במועד הבחירות בועד המנהל או בצוות ארגון כהגדרתם בתקנוני הארגון לאורך השנים, וכן מי ששימש או משמש בתפקיד ניהולי שכיר או שאינו שכיר בארגון – אשר נבחר לתפקידו באופן ישיר ע"י אספת הנציגים.

18א(ב) מי שנבחר ליו"ר הנהגת הארגון כאשר הוא משמש עדיין באחד התפקידים המנויים בסעיף 18א(א) יחדל מלמלא תפקיד זה.

19. בהנהגת הארגון יכהנו לפחות שליש מכל אחד מן המינים. לפחות חבר אחד בהנהגת הארגון יהיה בן האוכלוסייה הערבית, לרבות הדרוזית והצ’רקסית.

סימן ג’: צוות הארגון (ועד העמותה)

20. הוועד המנהל

(1) תפקיד הוועד המנהל הוא לנהל את ענייני העמותה ובידיו תהיה כל סמכות שלא נתייחדה בחוק או בתקנון למוסד אחר ממוסדות העמותה.

(2) הוועד המנהל יתכנס לישיבות לפי צורכי העמותה. הועד המנהל יקבע את מועד ישיבותיו שאינן חלק מישיבות הנהגת הארגון, ואת אופי ניהולן.

(3)החלטות הוועד יתקבלו ברב קולות המצביעים. היו הקולות שווים לא תתקבל החלטה.

(4) הוועד המנהל יקבע כי שניים או יותר מחברי הוועד המנהל או מעובדי העמותה, בין אם באופן כללי, בין אם לסוג עניינים, ובין אם לעניין מסויים, יהיו מורשי חתימה בשם העמותה.חתימת שני מורשי חתימה בצירוף שם העמותה, תחייב את העמותה לכל דבר ועניין.לוועד המנהל תהיה הסמכות להורות על שינויים בזכויות החתימה, לצרכי הוצאת כרטיס אשראי או כרטיס חיוב בהתאם להנחיות הגורמים המוסמכים ובכפוף לכל דין.

20א. צוות ארגון

צוות הארגון הינו המוסד הניהולי של היבטי האיגוד המקצועי בארגון. צוות הארגון לא יקבל החלטותיו באופן עצמאי ונפרד אלא כלל החלטותיו יתקבלו במשותף עם הוועד המנהל במסגרת "הנהגת הארגון" כהגדרתה להלן.

20ב. הנהגת הארגון

(1)הנהגת הארגון הינה המוסד האחראי לקבלת ההחלטות הניהוליות בתחום האיגוד המקצועי ובין היתר אישור הסכמים קיבוציים, סכסוכי עבודה, עיצומים ושביתות במסגרת הארגון.

(2) הנהגת הארגון תורכב מהוועד המנהל מיו"ר הנהגת הארגון, ומצוות הארגון.

(3) יו"ר הנהגת הארגון יכנס את הנהגת הארגון מעת לעת, ינהל את ישיבותיה ויקבע עת סדר יומה. הנהגת הארגון תקבע מעת לעת נהלים מפורטים להתנהלות מעבר למפורט בתקנון זה. החלטות הנהגת הארגון יתקבלו ברב קולות המצביעים.היו הקולות שווים לא תתקבל החלטה. ככל שעקב התפטרות, הדחה, או העדר מועמדים, אין יו"ר הנהגה נבחר מכהן, תמנה הנהגת הארגון את אחד מחבריה כממלא מקום יו"ר הנהגת הארגון, עד להיבחרו ע"י האספה של יו"ר הנהגה חדש.

מספר החברים

(א) לאסיפת הנציגים הסמכות לקבוע את מספר החברים בוועד המנהל ובצוות ארגון. מספר החברים בוועד המנהל לא יפחת מחמישה חברים בכל מקרה. מספר החברים בצוות ארגון לא יפחת מחמישה.

תקופת הכהונה

21.

(א) הוועד המנהל, יו"ר הנהגת הארגון, וצוות הארגון יכהנו מהיבחרם באסיפת הנציגים ועד שאסיפת נציגים אחרת תבחר וועד מנהל, יו"ר הנהגת הארגון או צוות ארגון חדש ולכל היותר תקופת כהונה בת שלוש שנים.  אין מניעה כי חבר וועד מנהל, יו"ר הנהגת הארגון, או צוות ארגון יוצא, יבחרו לתקופת כהונה נוספת.

(ב) חבר צוות הארגון, יו"ר הנהגת הארגון או חבר ועד מנהל רשאי להתפטר בכל עת מכהונתו על ידי הודעה בכתב לוועד המנהל ויו"ר אספת הנציגים. חבר ועד מנהל  יחדל לכהן אם הוכרז פסול דין או פושט רגל או אם הורשע בעבירה שיש עימה קלון.

(ג) אסיפת נציגים רגילה או שלא מן המניין רשאית להדיח את יו"ר הנהגת הארגון או צוות הארגון או הועד המנהל או כל חבר מחבריהם מתפקידו בהצבעה לה יהיה רוב מהמצביעים באסיפת הנציגים

(ד) היה וצוות הארגון או ועד מנהל או חבר מחבריהם הודח מתפקידו, תתקיים אסיפת נציגים רגילה עד 60 ימים מיום ההדחה.

השלמת חברים.

 1. הודח הוועד המנהל או צוות ארגון או חבר מחבריהם ו/או התפטר הוועד המנהל או צוות ארגון או חבר מחבריהם ו/או לא יכול חבר וועד מנהל או חבר צוות ארגון להמשיך ולמלא את תפקידו, ומספר חברי צוות הארגון או הוועד המנהל ירד לכן אל מתחת למינימום המתחייב לפי סעיף 20, ימשיך הוועד המנהל או צוות הארגון הקיים למלא את תפקידו עד להיבחרו של וועד מנהל או צוות ארגון חדש או של חבר מהוועד המנהל או צוות ארגון חדש ולכל היותר 60 ימים מיום סיום החברות בוועד המנהל או צוות הארגון.

החלטות

 1. החלטות הנהגת הארגון יתקבלו ברוב קולות המצביעים; החלטת כל חברי הנהגת הארגון פה אחד יכול שתתקבל גם שלא בישיבת הנהגת הארגון.

פרוטוקול

(א) הנהגת הארגון תנהל פרוטוקול מישיבותיה והחלטותיה. ההחלטות וכן דרך קבלתן (פה אחד או פרטי ההצבעה השמית) יפורסמו לאסיפת הנציגים.

(ב) הוועד המנהל ינהל פרוטוקולים מישיבותיו שאינן במשותף עם צוות הארגון. ההחלטות וכן דרך קבלתן יפורסמו להנהגת הארגון בתוך שבוע לכל היותר ויכן יפורסמו לאספת הנציגים.

(ג) צוות ארגון ככל שיתכנס בנפרד ינהל פרוטוקול של ישיבתו ויעבירו תוך שבוע לכל היותר לכלל הנהגת הארגון וכן יפרסמו לאספת הנציגים.

זכות הייצוג

 1. הנהגת הארגון רשאית להסמיך שניים או יותר מבין חברי העמותה ו/או מבין בעלי התפקיד בה לחתום ולהתחייב בשם העמותה, ולבצע בשמה פעולות שהן בתחום סמכותה.

סימן ד': ועדת הביקורת

מספר החברים

27. מספר חברי ועדת הביקורת יקבע בהחלטה של אסיפת הנציגים. חבר וועדת ביקורת אינו יכול לכהן בוועד המנהל או בצוות הארגון או בבית הדין הארגוני או באספת הנציגים או להיות בעל תפקיד ניהולי בארגון.

תקופת הכהונה

28.

(א) ועדת הביקורת תכהן בתפקידה מבחירתה באסיפת הנציגים ועד שאסיפה אחרת תבחר ועדת ביקורת חדשה ולכל היותר שנה. חבר ועדת ביקורת יוצא יכול להיבחר לועדת הביקורת מחדש.

(ב) חבר ועדת ביקורת רשאי להתפטר בכל עת מכהונתו על ידי הודעה בכתב ליו"ר האסיפה; חבר ועדת ביקורת יחדל לכהן אם הוכרז פסול דין או פושט רגל או אם הורשע בעבירה שיש עימה קלון.

(ג) האסיפה רשאית להדיח את ועדת הביקורת או כל חבר מחבריה מתפקידו בהצבעה לה יהיה רוב של למעלה ממחצית מניין כלל חברי האסיפה הכללית/אסיפת הנציגים.

השלמת ועדת ביקורת.

 1. נתפנה מקומו של חבר ועדת ביקורת, לא ימונה אחר במקומו. במצב זה תכונס אסיפת הנציגים תוך 60 ימים לשם בחירת ועדת ביקורת ו/או לשם בחירת חבר ועדת ביקורת חדש.

ישיבות ועדת ביקורת

 1. ועדת הביקורת רשאית להסדיר בעצמה את מועד ישיבותיה, ההזמנה להן, המניין הדרוש בהן ודרך ניהולן.

תפקידי ועדת ביקורת

א.  הביקורת אמונה על בדיקת תקינות פעולות העמותה ומוסדותיה, לרבות התאמת פעולות העמותה למטרותיה, לבדוק את השגת יעדי העמותה ביעילות ובחיסכון, לעקוב אחר ביצוע החלטות האסיפה הכללית/אסיפת הנציגים וצוות הארגון, להציע לצוות הארגון דרכים לתיקון ליקויים בניהול העמותה, לבדוק את ענייניה הכספיים של העמותה, את פנקסי החשבונות שלה ואת תשלומי השכר בה, לרבות ייעוד כספי העמותה לקידום מטרותיה ולהביא בפני צוות הארגון והאסיפה השנתית את מסקנותיה לאור בדיקה כאמור בסעיף זה.

ב. לוועדת הביקורת תהיה כל סמכות הנתונה לוועדת הביקורת על פי חוק העמותות, התש"ם-1980.

ג. לוועדת הביקורת תהיה הסמכות לבקש כינוסה של אסיפת הנציגים. ביקשה וועדת הביקורת כינוסה של אסיפת הנציגים יהיה הוועד המנהל חייב לכנסה בתוך פרק זמן של 21 ימים.

מינוי גוף מבקר

 1. אסיפת הנציגים, בהמלצת הוועד המנהל, רשאית למנות גוף מבקר במקום ועדת ביקורת ולהאציל אליו את סמכויות ועדת הביקורת לפי סימן זה.

מינוי מבקר פנים

32א. הוועד המנהל, בהסכמת וועדת הביקורת, ימנה מבקר פנים ככל שמחזור העמותה יעבור את התקרה הקבועה בחוק שמעליה נדרשת חובת מינוי מבקר פנים כאמור.

סימן ה’: סניפים

הקמת וסגירת סניפים

 1. העמותה תקים סניפים ברחבי הארץ באחת מהדרכים הבאות:

(א) המלצת הנהגת הארגון אשר אושרה ע”י אסיפת הנציגים. אספת הנציגים רשאית להאציל את סמכותה לעניין זה, לועדת משנה

(ב) לבקשת 25 חברי עמותה להקמת סניף חדש כאשר אותם חברים עובדים באותו ענף כלכלי ובתחומי אותו אזור גיאוגרפי ועדיין לא קיים סניף המוגדר לפי שילוב זה בין ענף כלכלי ואזור גיאוגרפי.

(ג) לבקשת 25 חברי עמותה להקמת סניף חדש כאשר אותם חברים עובדים באותו מקום עבודה ועדיין לא קיים סניף המוגדר לפי מקום עבודה זה.

34.

(א) פחת מספר החברים בסניף מ-25, רשאית הנהגת הארגון להציע לאסיפת הנציגים לפרק את הסניף. אספת הנצגים רשאית להאציל את סמכותה לעניין זה לועדת משנה

(ב) החליטה אסיפת הנציגים על פירוקו של הסניף, תצרף הנהגת  הארגון את חבריו לסניף שהגדרתו מתארת באופן הטוב ביותר את השילוב בין תחום עיסוקם ואזור עבודתם של החברים. לא קיים סניף כזה, יצורפו החברים לסניף הכללי.

חברות בסניפים

 1. כל חבר עמותה חייב להיות חבר בסניף אחד של העמותה. מי שאינו משויך לסניף יצורף לפי בקשת החבר או ע”י על ידי הנהגת הארגון לסניף המוגדר לפי אזור עבודתו והענף הכלכלי שלו או לסניף המוגדר לפי מקום עבודתו הספציפי. לא קיים סניף כזה – תצרפו הנהגת הארגון לסניף שאינו מבוסס על הגדרות אלו.
 2. חבר עמותה יוכל להיות חבר אך ורק בסניף אחד של העמותה בו זמנית.
 3. הנהגת הארגון רשאית להעביר חבר עמותה בין סניפים אך ורק באישורו הכתוב. סירב החבר לעבור סניף, לא תוכל הנהגת הארגון להעבירו. כאשר מדובר במעבר בין סניפים שחבריהם מועסקים ע"י אותו מעסיק, רשאית הנהגת הארגון או מי שהוסמך מטעמה, להעביר את החבר אלא אם זה הביעה סירוב מפורש למעבר. יש לידע את החבר על הכוונה להעבירו.

בחירות לנציגי הסניפים

 1. לכל סניף יהיו נציגים באסיפת הנציגים ביחס למספר חבריו בהתאם לחלוקה הבאה:

א. (1) בסניפים של עד 50 חברים ייבחר נציג אחד לאסיפת הנציגים.

(2) בסניפים של 51 עד 100 חברים – שני נציגים.

(3) בסניף מעל 100 חברים – שני נציגים ונציג נוסף לכל 50 חברים נוספים.

ב. מניין החברים הקובע לצורך קביעת מספר נציגי הסניף יהיה מניין החברים שהתקבלו לארגון 21 יום לפני קיום הבחירות.

39. על נציג סניף להיבחר ע”י חברי הסניף באמצעות הליך הצבעה לפחות פעם אחת בשנתיים.(א) חלפה חצי שנה מתום המועד האחרון בו היו אמורות להתקיים בחירות בסניף, ולא התקיימו בחירות חדשות, תפקע חברותם של נציגי הסניף באסיפת הנציגים באופן אוטומטי.

40. הבחירות לנציגי הסניפים יהיו אישיות וחשאיות. חבר הסניף הרשום יצביע למספר הנציגים להם זכאי הסניף.

41.

(א) אסיפת הנציגים תבחר ועדת בחירות ראשית לנציגי הסניפים אשר תהיה אמונה על ארגון וניהול הבחירות.

(ב) אסיפת הנציגים רשאית לבחור חבר בוועדת בחירות רק חבר עמותה אשר:

 1. אינו מועמד בעצמו לבחירה כנציג סניף.
 2. אינו חבר בהנהגת הארגון.
 3. אינו נציג סניף מכהן.
 4. אינו נכלל תחת המגבלות האמורות בסעיף 43 להלן.

(ג) ועדת הבחירות תקבע ותפיץ נהלים לקיום הבחירות בהתאם לכללים האמורים בתקנון זה.

42.

(א) בבחירות לנציגי סניף ייבחרו מקרב חברי הסניף לפחות נציג אחד מכל מין.

(ב) האמור לעיל כפוף לכך כי לסניף תהיה זכות לבחור לפחות חמישה נציגים ויהיו מועמדים משני המינים המעוניינים להיבחר או כי בסניף יהיו רשומים למעלה מ-250 חברים ויהיו מועמדים משני המינים המעוניינים להיבחר.

 1. לא ייבחרו כנציגי סניף:

(א) הבעלים או בעלי השליטה במקום עבודה שעובדיו חברים בסניף למעט אם מקום העבודה הינו בבעלות העובדים.

(ב) המנהל הכללי של מקום עבודה שעובדיו חברים בסניף וכן נושאי משרה הכפופים במישרין למנהל הכללי.

(ג) כל בעל תפקיד המוסמך להחליט על פיטורים במקום עבודה שעובדיו חברים בסניף.

(ד) אסיפת נציגים תוכל לדון בחריגים לסעיפים (ב) ו (ג) ולאשרם

 1. קרובי משפחה לא יכהנו בו זמנית כנציגי סניף. קרובי משפחה לעניין סעיף זה הם: אם, אב, בן, בת, אח, אחות, בן/בת זוג על פי רישומי משרד הפנים.

סיום תפקידו של נציג סניף והחלפתו

45.

(א) נציג סניף אשר אינו מעוניין להמשיך בתפקידו, ישלח מכתב התפטרות מתפקידו כנציג סניף להנהגת הארגון.

(ב) התפטרות נציג תכנס לתוקפה 48 שעות לאחר קבלת המכתב בכתובתה הרשומה של העמותה.

 1. סניף רשאי להחליט על הדחה של נציגו ו/או נציגיו, בהצבעה, באופן הבא:

(א) כינוס אסיפת סניף להצבעה בנושא ההדחה, אם התקיימו אחד מן הבאים:

(א1) נשלחה פנייה מנומקת חתומה בידי לפחות 20% מחברי הסניף הרשומים בפנקס החברים של העמותה להנהגת הארגון. ובסניפים עם פחות מ 200 חברים, 40% מחברי הסניף הרשומים בפנקס החברים של העמותה.

(א2) הנהגת הארגון החליטה כי בשל פעילות נציג סניף כנגד הארגון או מטרותיו או בשל חשד מבוסס למעילה חמורה בכספים, יש לכנס אסיפת סניף להצבעה בנושא הדחה.

(ב) הנהגת הארגון או מי שהוסמך מטעמה יהיו מחויבים לכנס ולנהל את אסיפת הסניף, בהודעה אשר תישלח לכלל חברי הסניף הרשומים, וזאת תוך 14 ימים מקבלת הפניה המנומקת לפי ס"ק (א1) או מהחלטת הנהגת הארגון לפי ס"ק (א2).

(ג) באסיפת הסניף שתכונס תעמוד על הפרק הדחתו של נציג ו/או נציגי הסניף. החלטה בדבר ההדחה תעשה בקולות רוב הנוכחים באסיפת הסניף. יעשה מאמץ מרבי להבטיח אפשרות הצבעה לכמה שיותר מחברי הסניף, לרבות הארכת מועד ההצבעה אל מעבר לזמן האספה, ואפשרות להצבעה מרחוק, ובלבד שההצבעה תסתיים באותו היום שבו התקיימה האספה.

47.

(א) סיים נציג סניף את תפקידו עקב התפטרות, יכהן תחתיו המועמד אשר התמודד לתפקיד נציג הסניף וזכה במרב הקולות מבין המועמדים שלא נבחרו.

(ב) סיים נציג את תפקידו עקב הדחה, או במקרה ולא נמצא מועמד כבסעיף קטן א’ לעיל, תקיים ועדת הבחירות הראשית, בחירות חדשות בסניף כדי למלא את מקום הנציג החסר ואותו בלבד.

סימן ו’: נכסים לאחר פירוק

העברת נכסים עודפים

 1. פורקה העמותה, ולאחר שנפרעו מלוא חובותיה במלואם, נשארו נכסים, יועברו אלה לידי מוסד ציבורי אחר, בעלי מטרות דומות כמשמעותו בסעיף 9(2) לפקודת מס הכנסה, ולא יחולקו בין חבריה..

סימן ז': שינוי תקנון

שינוי תקנון

 1. תקנון זה ישונה ברוב של חברי אסיפת הנציגים הנוכחים, ובלבד שהמצביעים בעד השינוי מונים למעלה משליש מכלל חברי אסיפת הנציגים.

סימן ח’: בית דין

בית דין

 1. אסיפת הנציגים תקים בית דין פנימי ותסדיר את דרכי פעולתו.
 2. סמכויות בית הדין יהיו כדלקמן:

(א) בית הדין ישמש כערכאה לערעור על החלטות מוסדות העמותה.

(ב) ישוב סכסוכים בין חברי העמותה.

(ג) פתרון מחלוקות הנוגעות לאופן פרשנות התקנון והחוקה.

(ד) עררים על החלטות של ועדת הבחירות.

נהלי שביתה וסכסוך עבודה הכרזת שביתה על-ידי הנהגת הארגון

1- הנהגת הארגון רשאית להכריז על סכסוך עבודה עבור כל סניף או קבוצת סניפים, עבור כל קבוצה מחברי הארגון ועבור הארגון כולו ועל צעדי שביתה בכל היקף ומשך שימצא לנכון.

2- החלטת הנהגת  הארגון בנושא זה יכולה להתקבל בכל רוב במהלך ישיבתה או פה אחד גם שלא בישיבת הנהגת הארגון.

3- כל חבר בהנהגת הארגון הארגון מוסמך לחתום על הכרזת סכסוך עבודה או שביתה בשם הנהגת הארגון. וכן מוסמך לכך גם כל מי שהוסמך לכך ע"י הנהגת הארגון ואינו חבר בה.

הכרזת שביתה לפי החלטת אסיפת הנציגים

1- אסיפת הנציגים רשאית להכריז על סכסוך עבודה עבור כל סניף או קבוצת סניפים, עבור כל קבוצה מחברי הארגון ועבור הארגון כולו ועל צעדי שביתה בכל היקף ומשך שתמצא לנכון.

2- החלטת אסיפת הנציגים בנושא זה יכולה להתקבל בכל רוב במהלך ישיבתה או ברוב של למעלה ממחצית חברי אסיפת הנציגים גם שלא בישיבת אסיפת הנציגים.

3- הודעה על סכסוך עבודה או שביתה לפי החלטת אסיפת הנציגים תישלח ע”י הנהגת הארגון או מי שהוסמך לכך מטעמה, בלא דיחוי ותוך 24 שעות לכל יותר (לא כולל שבת וחג) מרגע שהתקבלה ההחלטה או במועד שבו נקבע כי יש להכריז על סכסוך עבודה או שביתה, אם הוחלט באסיפת הנציגים על מועד מאוחר יותר להכרזה.

הפסקת שביתה

1- שביתה שהוחלט מראש כי תימשך פחות מ-48 שעות רשאי הגוף שהחליט עליה להחליט על הפסקתה.

2- שביתה שהוכרזה לבקשת סניף והמבקשים דרשו מראש כי תימשך פחות מ-48 שעות, רשאים המבקשים להחליט על הפסקתה.

3- שביתה שהוחלט מראש כי תימשך יותר מ-48 שעות או שהוחלט כי תתנהל ללא הגבלת זמן תופסק, רק לאחר קבלת החלטה ברוב קולות בהצבעה, בה זכאים להשתתף כל חבר הארגון ומי שהגיש במהלך השביתה בקשה להצטרף לארגון ושילם דמי חבר לשנה, אשר משתתף בשביתה.

משא ומתן על הסכם קיבוצי

1- צוות המשא ומתן לקראת הסכם קיבוצי או הסכם אחר בין הארגון לבין מעסיק או מספר מעסיקים (להלן: הסכם), העתיד לחול על עובדים החברים בסניף, ייקבע באסיפת הסניף [שהנושא נקבע בסדר יומה], או על-ידי הנהגת הסניף.

2- הנהגת הארגון רשאית לקבוע חברי ארגון נוספים שיהיו חברים בצוות משא ומתן.

3- הסכם קיבוצי ייחתם ע”י מי שהוסמך לכך מטעם כוח לעובדים רק לאחר שאושר בהצבעה בה זכאים להשתתף כל חברי הארגון שההסכם אמור לחול עליהם, ולאחר שאושר גם ע”י הנהגת הארגון.

4- סרבה הנהגת הארגון לאשר חתימה על הסכם קיבוצי, למרות שאושר בהצבעת חברי הארגון שההסכם אמור לחול עליהם, תכנס הנהגת הארגון את אספת הנציגים בתוך 3 ימים לכל היותר, לא כולל שבת וחג, לצורך דיון בעניין זה ותיפעל באופן מידי בהתאם להחלטתה בנידון.

הנהגת סניף

1- סניף יבחר הנהגת סניף לפחות אחת לשנתיים, בהתאם לנוהל שקבעה הנהגת הארגון בעניין [נוהל זה נקרא "נוהל בחירות להנהגת סניף"]

2- כל נציגי הסניף לאסיפת הנציגים יהיו חברים בהנהגת הסניף.

3- לא נבחרה הנהגת סניף יהוו נציגי הסניף לאספת הנציגים את הנהגת הסניף.

4- האמור בסעיפים 46-47 לתקנון בדבר סיום תפקידו של נציג סניף והחלפתו, יחול גם לגבי חברי הנהגת סניף אשר אינם נציגי הסניף לאסיפת הנצגים.