היריון, לידה וטיפולי פוריות

הודעה למעסיק על ההריון

עובדת המועסקת בעבודה עם חומרים מסוכנים או מקור חום, חייבת להודיע למעסיק על ההריון תוך 10 ימים מרגע שנודע לה עליו.

כל עובדת חייבת להודיע למעסיק על הריונה עד החודש החמישי.

עבודות אסורות, שעות נוספות ועבודת לילה

אין להעסיק עובדת הרה בעבודה עם חומרים מסוכנים, או בעבודה מתמשכת בקרבה למקור חום. אם המעסיק איננו יכול למצוא עבור העובדת עבודה חלופית, היא זכאית לקבל גמלת שמירת הריון מהביטוח הלאומי.

אין להעסיק עובדת הרה יותר מ-6 ימים בשבוע, מהחודש החמישי ואילך.

אין להעסיק עובדת הרה בעבודת לילה, מהחודש החמישי ואילך, אם ביקשה בכתב שלא לעבוד בלילה.

אין להעסיק עובדת הרה בשעות נוספות, מהחודש החמישי ואילך, אלא אם העובדת מסכימה לכך, ומביאה אישור רפואי.

בדיקות רפואיות בזמן ההיריון

אישה העובדת שבוע מלא, 4 שעות ביום לפחות, רשאית להעדר עד 40 שעות במהלך ההיריון לצורך בדיקות הקשורות להריון, ללא פגיעה בשכרה.

אישה העובדת שבוע מלא, עד 4 שעות ליום, רשאית להעדר 20 שעות במהלך ההיריון לצורך בדיקות הקשורות להריון, ללא פגיעה בשכרה.

* הערה: זכות זו ניתנת בנוסף למה שמקנה חוק דמי מחלה.

שמירת הריון

גימלת שמירת הריון משולמת לעובדת שנאלצה להיעדר מעבודתה בזמן ההריון עקב סיכון רפואי לה או לעובר – הנובע מן ההריון. הגימלה, המשולמת על ידי המוסד לביטוח לאומי, נועדה לפצות את האישה על אובדן שכרה בזמן היותה בשמירת הריון.

חופשת לידה

עובדת שילדה זכאית לחופשת לידה בת 14 שבועות. ניתן להתחיל את חופשת הלידה 7 שבועות לפני מועד הלידה המשוער.

איסור העבדה בחופשת לידה – חל איסור על המעסיק להעסיק עובדת ביודעו שהיא בחופשת לידה.

במקרה של אשפוז של האם או התינוק במהלך חופשת הלידה, זכאית העובדת להאריך את החופשה לתקופה השווה לזמן האשפוז, אך לא יותר מ- 4 שבועות.

עובדת שילדה יותר מילד אחד זכאית להאריך את חופשת הלידה בשבועיים נוספים בעד כל ילד שילדה באותה הלידה.

במהלך חופשת הלידה זכאית העובדת לקבל דמי לידה בגובה שכרה הרגיל (ראו את תת הפרק העוסק בדמי לידה).

צבירת זכויות במהלך חופשת הלידה

במהלך חופשת הלידה נשמר רצף יחסי עובדת-מעסיק.

תקופת חופשת הלידה נכללת בחישוב הזכאות לדמי הבראה.

תקופת חופשת הלידה איננה נכללת בחישוב זכאות לחופשה. לכן, מי שעבדה באותה השנה 200 ימים לפחות (9 חודשים בשבוע עבודה של 5 ימים) זכאית למלוא אורך החופשה. מי שעבדה פחות מ-200 ימים, זכאית לחלק היחסי.

פנסיה – עובדת הזכאית לתשלומים לקרן פנסיה, ביטוח מנהלים או קרן השתלמות מתוקף הסכם העבודה שלה, ושעבדה אצל המעביד 6 חודשים לפני תחילת ההיריון, זכאית להמשך של הפרשות המעסיק במהלך תקופת חופשת הלידה, בתנאי שהעובדת מעבירה גם היא את חלקה בהפרשות.

רכב וטלפון – אין חובה חוקית להשאיר אצל העובדת רכב ליסינג או טלפון נייד. הדבר תלוי בחוזה העבודה, ובנוהג במקום העבודה במקרים של חופשת לידה או מילואים.

חופשת לידה לעובד – עובד שבת זוגו ילדה זכאי לחופשת לידה חלקית, בתקופת חופשת הלידה שנותרה מתום ששה שבועות לאחר הלידה, אם בת זוגו חזרה לעבוד.

חופשה ללא תשלום (חל”ת)

עובדת שעבדה במקום העבודה שנתיים לפחות לפני היציאה לחופשת הלידה, רשאית להאריך את חופשת הלידה בחודש אחד לכל 4 חודשי ותק שלה, אך לא יותר משנה לאחר הלידה. ההארכה מהווה חופשה ללא תשלום, שבמהלכה נשמרים יחסי העבודה, אך העובדת איננה צוברת זכויות כלשהן.

עובד בעל וותק של שנתיים לפחות במקום העבודה זכאי לחופשה ללא תשלום, אם בת זוגו לא ניצלה זכות זו וחזרה לעבודה, ובלבד שיתקיים אחד מהתנאים הבאים: א. בת זוגו עבדה לפחות שישה חודשים רצופים סמוך ליציאתו לחופשה ללא תשלום. ב. הילד נמצא בהחזקתו הבלעדית, או בטיפולו הבלעדי, מחמת נכות או מחלה של בת זוגו.

פיטורים בזמן הריון

חל איסור לפטר עובדת בהריון שעבדה במקום העבודה חצי שנה לפחות, אלא לאחר קבלת היתר ממפקח עבודה אזורי. איסור הפיטורים חל גם על עובדות זמניות. אי חידוש של חוזה עבודה לזמן קצוב של עובדת בהריון כמוהו כפיטורים, ולכן אסור אף הוא.

חל איסור לפטר עובדת בשל ההיריון, ללא תלות בוותק העובדת, במקומות עבודה בהם מועסקים 6 עובדים לפחות.

פיטורים בזמן חופשת לידה ואחריה

חל איסור לפטר עובדת במהלך חופשת הלידה וכן 60 יום לאחר החזרה מחופשת הלידה, או החל”ת.

במקרה של פיטורים לאחר חופשת הלידה, המעסיק מחויב לתת הודעה מוקדמת כחוק. תקופת ההודעה המוקדמת מתחילה מהיום ה- 61 לאחר החזרה מחופשת הלידה.

פיטורים בזמן חל”ת ואחריה

חל איסור לפטר עובדת השוהה בחופשה ללא תשלום בעקבות חופשת הלידה, וכן 45 ימים לאחר חזרתה מהחל”ת, אלא לאחר קבלת היתר ממפקח עבודה אזורי.

במקרה של פיטורים לאחר חל”ת, המעסיק מחויב לתת הודעה מוקדמת כחוק. תתכן חפיפה בין תקופת ההודעה המוקדמת ותקופת 45 הימים.

פגיעה בהיקף משרה

חל איסור לפגוע בהיקף משרה של עובדת בהריון שעבדה במקום העבודה חצי שנה לפחות, אלא לאחר קבלת היתר ממפקח עבודה אזורי.

העדרות לצורך טיפולי פוריות

עובדת העוברת טיפולי פוריות רשאית להעדר מהעבודה לצורך הטיפולים לקראת ילדה הראשון או השני, ובלבד שהודיעה על כך למעביד מראש. ימי ההיעדרות מזכים בדמי מחלה. תקופת ההיעדרות של עובדת לא תעלה על 16 ימים, במקום עבודה שבו נהוג שבוע עבודה בן חמישה ימים, ו- 20 ימים במקום עבודה שבו נהוג שבוע עבודה בן שישה ימים.

פיטורים בזמן טיפולי פוריות – חל איסור לפטר עובדת הנעדרת בשל טיפולי פוריות לקראת ילדה הראשון או השני, וכן 150 ימים לאחר חזרתה לעבודה, אלא לאחר קבלת היתר ממפקח עבודה אזורי. האיסור תקף במשך שנתיים מתחילת הטיפולים.

למידע נוסף ניתן לקרוא באתר כל זכות »