אספת הנציגים

אספת הנציגים היא הגוף הדמוקרטי של הארגון – הגוף המוסמך לקבל כל החלטה ביחס לארגון. אסיפת הנציגים מתכנסת כ-4 פעמים בשנה ומוסמכת להחליט החלטות בנושאים אסטרטגיים הנוגעים להתפתחות כלל הארגון. האסיפה מורכבת מנציגי ועדים ביחס של נציג אחד על כל 50 חברים מאוגדים במקום העבודה.

מתוך האסיפה ועל ידיה נבחרים חברי ועדות – ועדת ביקורת, ועדת בחירות, בית הדין והנהגת הארגון. כמו כן האסיפה מאשרת את התקציב השנתי, מאשרת תכניות אסטרטגיות ומדיניות ויכולה להצביע על שינויים בתקנון הארגון.

באספה פועלות שלוש ועדות: ועדת הכספים מתווה את התקציב של כלל הארגון ואת מדיניות השימוש בכספים; ועדת הרווחה אחראית לפיתוח רווחת כלל החברים בארגון; והועדה לקידום שוויון מגדרי, שמטרתה להטמיע את הנושא בקרב הסניפים ובקרב הארגון.

יושב ראש האסיפה: נבחר על ידי חברי האספה אחת לשנה. היו"ר מנהל את ישיבות האספה והוא שותף מרכזי בקביעת סדר היום שלהן. היו"ר מהווה כתובת לחברי האספה ואיש הקשר בין האספה למוסדות הארגון האחרים.

יושבת ראש האסיפה הנוכחית: מיכה וקנין, סופרבוס