התנהלות ועדת הבחירות הראשית (להלן – הועדה הראשית)

1. יו”ר הוועדה הראשית יבחר ברוב קולות חברי הוועדה הראשית.

2. החלטות הוועדה הראשית מתקבלות ברוב קולות ומהרגע שהתקבלו הן ייחיבו את כלל חברי הארגון, ובכלל זה את חברי הוועדה הראשית אשר לא תמכו בהחלטה.

3. הוועדה הראשית תתכנס בהתאם להחלטת יו”ר הוועדה או לבקשת שליש מחבריה.

4. הודעה על התכנסות הוועדה הראשית תישלח לחברי הוועדה לכל המאוחר 48 שעות טרם הכינוס.

5. החלטות פה אחד של חברי הוועדה הראשית יכולות להתקבל גם שלא באמצעות התכנסות אלא באמצעי תקשורת חלופיים כגון דואר אלקטרוני או טלפון.

6. הוועדה הראשית תמנה אחראי לכל בחירות מבין חבריה (להלן – האחראי) ותאציל לו את סמכותה בנושאי הבחירות שעל הפרק. אם היו”ר או שליש מחברי הוועדה הראשית חולקים על התנהלותו של החבר האחראי הם רשאים לכנס פגישה בהתראה של 48 שעות וליטול מהאחראי את הסמכות.

7. בכל מקרה של חילוקי דעות חריפים עם הסניף או עם הוועדה הסניפית, המסכנים את המשך הבחירות, או במקרה של התנהלות לא תקינה המסכנת את קיומן התקין של הבחירות במועדן, על האחראי להתייעץ עם הוועדה הראשית. אם לא ניתן להגיע להחלטה משותפת פה אחד, יכנס היו”ר את הוועדה הראשית כדי להכריע בעניין.

בחירות אגד תעבורה

אופי הבחירות בכוח לעובדים

8. הבחירות תהיינה דמוקרטיות, אישיות וחשאיות. לא ניתן להצביע באמצעות ייפוי כוח או מכתבי הסמכה.

מועד הבחירות

9. מועד הבחירות ייקבע באסיפת הסניף בכפוף לתקנון הארגון ותקנות הבחירות. הוועדה הראשית יכולה לדרוש מסניף לקיים בחירות או לדחות קיום בחירות באם הן אינן עומדות בדרישות תקנון הארגון או תקנות הבחירות.

ועדת בחירות סניפית וועדות קלפי

10. ועדת הבחירות הסניפית (להלן: “הוועדה הסניפית”) היא הגוף המנהל את מערכת הבחירות בסניף ותמונה לצרכי ניהול מערכת בחירות אחת בלבד.

11. הוועדה הסניפית תיבחר ע”י אסיפת הסניף. באם לא יתכנס הסניף תוך פרק זמן סביר כדי לבחור את הוועדה הסניפית, מוסמכת הוועדה הראשית למנות חברי ארגון אשר יכהנו כוועדת בחירות סניפית לכל דבר ועניין.

12. בכל מקרה יש לבחור את הוועדה הסניפית או למנות חברי ארגון כוועדה סניפית עד 30 ימים טרם מועד הבחירות.

13. אין בהאצלת הסמכות לוועדה הסניפית לנהל את הבחירות ברמת הסניף, כדי לגרוע מסמכותה של הוועדה הראשית לפקח על תקינותו, יעילותו ואיכותו של הליך הבחירות ברמת הסניף. בכלל זה מוסמכת הוועדה הראשית למנות חברים נוספים לוועדה הסניפית; למנות חלק מחבריה להצטרף לוועדה סניפית; להחליף את הוועדה הסניפית או לנהל בעצמה את הבחירות.

14. בוועדה הסניפית ובוועדת קלפי יכהן רק מי שמתקיימים לגביו כל התנאים הבאים:

 • הינו חבר כוח לעובדים;
 • אינו בעל שליטה במקום העבודה, למעט אם מדובר במקום עבודה הנמצא בבעלות העובדים;
 • אינו מנהל כללי של מקום העבודה שעובדיו חברים בסניף;
 • אינו מוסמך מתוקף תפקידו לפטר עובדים במקום עבודה שעובדיו חברים בסניף;
 • אינו מועמד בעצמו לבחירה;
 • אינו חבר בצוות ארגון;
 • אינו נציג סניף מכהן.

הודעה על הבחירות

15. הודעה על מועד הבחירות, מיקום הקלפיות ושעות פעילותן (להלן “ההודעה לבוחר”) תישלח, על דף רשמי של הארגון, לכלל חברי הסניף 20 יום לפני מועד הבחירות. כמסירת הודעה ייחשבו שליחת פקס, שליחת ההודעה בדואר או שליחת ההודעה בדוא”ל ובלבד שיעשו מיטב המאמצים ליידוע כלל חברי הסניף. במידה ומיקום הקלפי ושעות הפעילות אינם סופיים תישלח ההודעה לבוחר 20 ימים טרם קיום הבחירות ללא מידע זה, והוועדה הסניפית תשלים את הפרטים החסרים עד 6 ימים טרם קיום הבחירות. דחיית פרסום מיקום הקלפיות ושעות פתיחתן על ידי הוועדה הסניפית מחוייבת באישור הוועדה הראשית.

16. ההודעה לבוחר תשלח על ידי ועדת הבחירות הסניפית, אלא אם תואם נוהל ספציפי אחר.

17. הודעה לבוחר תכלול אופן התקשרות עם הוועדה הסניפית (טלפון ו/או דוא”ל) לבירור מידע הנוגע לבחירות, למועדן ומיקומן, לשמות המועמדים ולבירור המצאות בפנקס הבוחרים.

18. ההודעה לבוחר תכלול הזמנה להגשת מועמדות לנציגות והנהגת הסניף, כולל פרטים על אופן הגשת המועמדות.

פנקס הבוחרים

19. ביום שליחת ההודעה לבוחר תעמיד הוועדה הראשית פנקס בוחרים מעודכן לידי הוועדה הסניפית. מיום פרסום ההודעה לבוחר ועד ליום הבחירות תאפשר הוועדה הסניפית לכל אדם לברר האם רישומו כחבר סניף בפנקס הבוחרים תקין.

20. הוועדה הראשית תדון בכל ערעור על פנקס הבוחרים מיום פרסום ההודעה לבוחר ועד ליום הבחירות, כולל.

רשימת מועמדים לבחירות

21. הוועדה הסניפית תרכז את רשימת המועמדים בבחירות לנציגות והנהגת הסניף.

22. חברי הסניף המעוניינים יגישו את מועמדותם לוועדה הסניפית לא יאוחר משמונה ימים לפני מועד הבחירות.

23. הוועדה הסניפית תעביר את שמות המועמדים לאישורה של הוועדה הראשית, שתאשר את כשירות המועמדים לפי חוקת הארגון בטרם פרסום רשימת המועמדים.

24. הוועדה הסניפית תפרסם את רשימת המועמדים שישה ימים לפני מועד הבחירות. הרשימה תיתלה במקום העבודה של הסניף, תישלח בדוא”ל או תהיה זמינה לחברים במספר טלפון שיפורסם, הכל לפי הצרכים של הסניף ובהתייעצות עם הוועדה הראשית.

25. מועמד רשאי להסיר את מועמדותו עד 48 שעות לפני מועד הבחירות.

26. ניתן להגיש לוועדה הראשית ערעור על רשימת המועמדים לא יאוחר מ-72 שעות לפני מועד הבחירות.

27. הוועדה הראשית תפרסם את החלטותיה לגבי הערעורים לא יאוחר מ-48 שעות לפני מועד הבחירות.

הבטחת ייצוג

28. אסיפת הסניף רשאית להחליט על הבטחת ייצוג לקבוצה ספציפית של חברי סניף, בין אם מדובר בסקטור מסויים, מחלקה, מיקום גיאוגרפי או קטגוריה אחרת, בהתאם לצרכי הסניף. בסמכות אספת הסניף גם לשנות את הבטחת הייצוג.

29. הבטחת ייצוג משמעה קידום מועמד הנכלל בקבוצה שהוגדרה על ידי אסיפת הסניף מהמקום אליו הגיע בדירוג המצביעים הכללי למקום מוגדר מראש בדירוג הסופי בהנהגה ו/או בנציגות הסניף.

30. יכולות להיות מספר קטגוריות להן מובטח ייצוג או מספר מקומות מובטחים לקטגוריה אחת.

ניהול הבחירות

31. הוועדה הסניפית תנהל את הבחירות באופן שיבטיח את חשאיותן ואת תקינותן.

32. נוהל העבודה של ועדות הקלפי, אופן ההצבעה וספירת הקולות יקבעו על ידי הוועדה הראשית בהתייעצות עם הוועדה הסניפית באופן שיתאים לצרכי הסניף ולתקנון הארגון.

33. כל מועמד או נציג מטעמו רשאי להיות נוכח בעת ספירת הקולות.

34. הוועדה הסניפית וועדות הקלפי ירשמו פרוטוקול ובו תוצאות ההצבעה ותיעוד של כל אירוע חריג שארע במהלך ההצבעה. על הפרוטוקול יחתמו כל חברי הוועדה הסניפית או ועדת הקלפי, לפי העניין. הפרוטוקול יועבר לוועדה הראשית לשמירה בארכיון ויהיה פתוח לעיונם של כלל חברי כוח לעובדים.

35. הוועדה הסניפית תעביר את תוצאות הבחירות לוועדה הראשית לשם אישור. לאחר שאושרו תקפות הבחירות ותוצאותיהן, יועברו התוצאות ליו”ר אספת הנציגים ולבעלי תפקידים רלוונטיים. הוועדה הסניפית תדאג לפרסום תוצאות הבחירות לחברי הסניף – כל זאת בהקדם האפשרי ולא יאוחר מ-72 שעות לאחר מועד סגירת הקלפיות.

 ערר על החלטת ועדת הבחירות

36. על כל החלטה או מהלך של הוועדה הסניפית ניתן לערער אצל הועדה הראשית בכל שלב טרם קיום הבחירות, במהלכן ולאחר ספירת הקולות.

37. על החלטת הוועדה הראשית ניתן לערער בכל שלב לבית הדין של הארגון. בית הדין של הארגון רשאי לפסוק ולהנחות את הוועדה הראשית והוועדה הסניפית בכל עניין הנוגע לבחירות, בהתאם לתקנון הארגון.

נוהל בחירות להנהגת סניף

 

 1. נוהל זה כתוב בלשון זכר אולם הוא מתייחס לזכר ולנקבה כאחד.
 1. הבחירות להנהגת סניף ייערכו יחד עם הבחירות לנציגי הסניף לאסיפת הנציגים.
 1. הבחירות ייערכו תחת ניהולה ואחריותה של ועדת הבחירות הראשית, המוסמכת להאציל מסמכותה לוועדות קלפי וועדות בחירות מקומיות לפי הנהלים שתפרסם מעת לעת.
 1. הבחירות יהיו חשאיות ואישיות, וייערכו בהתאם לפרוצדורות המפורטות בתקנון הבחירות לנציגי הסניף לאסיפת הנציגים, בשינויים המחויבים.
 1. הזכות לבחור נתונה לכל חבר בסניף ולכל עובד המועסק ביחידת המיקוח הרלוונטית אף אם אינו חבר הסניף.
 1. הזכות להיבחר נתונה לחברי הסניף בלבד.
 1. מי שפסקה או הופסקה חברותו בסניף יחדל מלהיות חבר הנהגת סניף.
 1. בבחירות ייעשה שימוש בשני סוגי פתקים, או שני סוגי זיהוי במידה ומדובר בבחירות אלקטרוניות, כדלקמן:

א. סוג פתק/זיהוי אחד למצביעים חברי הסניף, סוג פתק/זיהוי שני למצביעים שאינם חברי הסניף.

ב. פתק/זיהוי של חבר הסניף ישמש הן בספירת הקולות לקביעת נציגי הסניף לאסיפת הנציגים והן בספירת הקולות לקביעת החברים בהנהגת הסניף.

ג. פתק/זיהוי של מי שאינו חבר הסניף ישמש רק בספירת הקולות לקביעת החברים בהנהגת הסניף.

 1. המספר התקני להנהגת סניף הינו כדלקמן:

א. בסניפים של עד 149 חברים: שלושה חברי הנהגת סניף.

בסניפים של 150 חברים ומעלה: כמספר הנציגים לו זכאי הסניף באסיפת הנציגים אך בכל מקרה לא פחות מחמישה חברי הנהגת סניף.

ב. בסניפים המיוצגים על-ידי הנהגת סניפים ארצית, תוכל ועדת הבחירות לאשר שהמספר התקני להנהגת הסניף יהיה כמספר הנציגים לו זכאי הסניף באסיפת הנציגים, אף אם הוא נמוך מן המספר כמפורט בסעיפים א' או ב' לעיל.

ג. את המספר התקני ניתן להגדיל או להקטין ב־3 לכל היותר, כל עוד המספר התקני שהתקבל לא נמוך ממספר הנציגים באספת הנציגים להם זכאי הסניף.

ד. בקשה לשינוי המספר התקני בהתאם לסעיף 9.ג תוגש לוועדת הבחירות הראשית ע"י ועדת הבחירות הסניפית עד 21 יום לפני הבחירות.

ה. במקרה של שינוי המספר התקני, תציין ההודעה לבוחרים שהמספר התקני שונה על בסיס בקשת ועדת הבחירות הסניפית, ותפרט את האפשרות לערער על הבקשה לוועדת הבחירות הראשית עד 14 ימים לפני הבחירות.

 1. תוצאות הבחירות להנהגת הסניף ולנציגי הסניף לאסיפת הנציגים ייקבעו כדלקמן:

א. ראשית, עם תום הבחירות ייערך דירוג של המועמדים לפי שני דירוגים:

א.1. דירוג כללי – דירוג של כלל המועמדים מן הגבוה לנמוך, לפי מספר הקולות שקיבלו מכלל ציבור הבוחרים.

א.2 דירוג סניפי – דירוג של המועמדים לפי מספר הקולות שקיבלו מהבוחרים חברי הסניף בלבד.

ב. כנציגי הסניף לאסיפת הנציגים ייקבעו המועמדים אשר קיבלו את מספר הקולות הגבוה ביותר בדירוג הסניפי, כמספר הנציגים לו זכאי הסניף לפי התקנון.

ג. כחברי הנהגת הסניף ייקבעו, ראשית, המועמדים אשר קיבלו את מספר הקולות הגבוה ביותר בדירוג הכללי, כמספר התקני להנהגת אותו סניף כפי שמוגדר בסעיף 9 לעיל (להלן – "מניין ראשוני של חברי הנהגת הסניף"), ובנוסף לכך, גם מועמדים שנבחרו לנציגי הסניף לאסיפת הנציגים ככל שהם לא נכללו במניין הראשוני של חברי הנהגת הסניף.

 1. הנהגת הסניף תחליט על אופן חלוקת תחומי האחריות, התפקידים והמטלות בין חבריה. אין חובה לבחור יו"ר להנהגת סניף, אולם אם החליטה הנהגת סניף על בחירת יו"ר, הבחירה תהא מקרב חברי הנהגת הסניף, ותיעשה בידי חברי הנהגת הסניף בלבד.
 1. אסיפת סניף רשאית להחליט, בתיאום עם ועדת הבחירות הראשית, על הבטחת ייצוג, לפי סקטורים במקום העבודה ו/או לפי מגזרים או קבוצות באוכלוסייה.

מינוי הנהגת סניף זמנית

הנהגת הארגון מעדכנת בזאת את הנהל הקיים למינוי הנהגת סניף זמנית.

א – סניף שאין לו הנהגת סניף, עקב היותר סניף חדש, עקב התפטרות, או בגלל שחלפו למעלה משנתיים וחצי מאז הבחירות האחרונות,  תפעל ועדת הבחירות המרכזית לקיים בו בחירות תוך לכל היותר חצי שנה מיום שנותר ללא הנהגת הסניף.

ב – עד קיום הבחירות הנ"ל, ניתן למנות לסניף הנהגה זמנית שתנהל אותו לכל דבר ועניין לרבות ניהול כספי הסניף, והכל בהתאם לנהל הכספי לסניפים, שאושר ע"י אספת הנציגים.

ג – עדיפות ראשונה היא להאריך את מינוים של חברי ההנהגה שנבחרו בבחירות האחרונות ולא התפטרו, ככל שאלו עדיין מועסקים במקום העבודה המאורגן במסגרת הסניף ומעוניינים להמשיך לכהן בתפקידם.

ד – מינוי הנהגת סניף זמנית יתבצע באופן הבא: מינוי לעד 3 חודשים ע"י המזכ"לית האיגוד מקצועית תוך יידוע הנהגת הארגון. את המינוי ניתן להאריך בעד 3 חודשים לכל היותר באישור הנהגת הארגון.

מינויים זמניים שבוצעו לפני ריענון נהל זה , יהיו בתוקף עד לחצי שנה מיום ביצועם.

ה – עם תום חצי השנה, לא יתבצע מינוי נוסף עד לאחר קיום בחירות, (בהתאם לתנאים המופעים בסעיפים הקודמים), גם אם טרם התקיימו בחירות.

ו – האמור בסעיפים א -ה, תקף גם לגבי הוספת חברים במינוי זמני לחברים שאינם כאלו, על מנת להגיע למינימום הנדרש לצורך ניהול חשבון ועד.

ז – למען הסר ספק, חברי הנהגת סניף במינוי זמני, אינם חברים באספת הנציגים.