תקנון בחירות

תקנון בחירות2018-06-29T19:31:01+02:00

התנהלות ועדת הבחירות הראשית (להלן – הועדה הראשית)

1. יו”ר הוועדה הראשית יבחר ברוב קולות חברי הוועדה הראשית.

2. החלטות הוועדה הראשית מתקבלות ברוב קולות ומהרגע שהתקבלו הן ייחיבו את כלל חברי הארגון, ובכלל זה את חברי הוועדה הראשית אשר לא תמכו בהחלטה.

3. הוועדה הראשית תתכנס בהתאם להחלטת יו”ר הוועדה או לבקשת שליש מחבריה.

4. הודעה על התכנסות הוועדה הראשית תישלח לחברי הוועדה לכל המאוחר 48 שעות טרם הכינוס.

5. החלטות פה אחד של חברי הוועדה הראשית יכולות להתקבל גם שלא באמצעות התכנסות אלא באמצעי תקשורת חלופיים כגון דואר אלקטרוני או טלפון.

6. הוועדה הראשית תמנה אחראי לכל בחירות מבין חבריה (להלן – האחראי) ותאציל לו את סמכותה בנושאי הבחירות שעל הפרק. אם היו”ר או שליש מחברי הוועדה הראשית חולקים על התנהלותו של החבר האחראי הם רשאים לכנס פגישה בהתראה של 48 שעות וליטול מהאחראי את הסמכות.

7. בכל מקרה של חילוקי דעות חריפים עם הסניף או עם הוועדה הסניפית, המסכנים את המשך הבחירות, או במקרה של התנהלות לא תקינה המסכנת את קיומן התקין של הבחירות במועדן, על האחראי להתייעץ עם הוועדה הראשית. אם לא ניתן להגיע להחלטה משותפת פה אחד, יכנס היו”ר את הוועדה הראשית כדי להכריע בעניין.

בחירות אגד תעבורה

אופי הבחירות בכוח לעובדים

8. הבחירות תהיינה דמוקרטיות, אישיות וחשאיות. לא ניתן להצביע באמצעות ייפוי כוח או מכתבי הסמכה.

מועד הבחירות

9. מועד הבחירות ייקבע באסיפת הסניף בכפוף לתקנון הארגון ותקנות הבחירות. הוועדה הראשית יכולה לדרוש מסניף לקיים בחירות או לדחות קיום בחירות באם הן אינן עומדות בדרישות תקנון הארגון או תקנות הבחירות.

ועדת בחירות סניפית וועדות קלפי

10. ועדת הבחירות הסניפית (להלן: “הוועדה הסניפית”) היא הגוף המנהל את מערכת הבחירות בסניף ותמונה לצרכי ניהול מערכת בחירות אחת בלבד.

11. הוועדה הסניפית תיבחר ע”י אסיפת הסניף. באם לא יתכנס הסניף תוך פרק זמן סביר כדי לבחור את הוועדה הסניפית, מוסמכת הוועדה הראשית למנות חברי ארגון אשר יכהנו כוועדת בחירות סניפית לכל דבר ועניין.

12. בכל מקרה יש לבחור את הוועדה הסניפית או למנות חברי ארגון כוועדה סניפית עד 30 ימים טרם מועד הבחירות.

13. אין בהאצלת הסמכות לוועדה הסניפית לנהל את הבחירות ברמת הסניף, כדי לגרוע מסמכותה של הוועדה הראשית לפקח על תקינותו, יעילותו ואיכותו של הליך הבחירות ברמת הסניף. בכלל זה מוסמכת הוועדה הראשית למנות חברים נוספים לוועדה הסניפית; למנות חלק מחבריה להצטרף לוועדה סניפית; להחליף את הוועדה הסניפית או לנהל בעצמה את הבחירות.

14. בוועדה הסניפית ובוועדת קלפי יכהן רק מי שמתקיימים לגביו כל התנאים הבאים:

  • הינו חבר כוח לעובדים;
  • אינו בעל שליטה במקום העבודה, למעט אם מדובר במקום עבודה הנמצא בבעלות העובדים;
  • אינו מנהל כללי של מקום העבודה שעובדיו חברים בסניף;
  • אינו מוסמך מתוקף תפקידו לפטר עובדים במקום עבודה שעובדיו חברים בסניף;
  • אינו מועמד בעצמו לבחירה;
  • אינו חבר בצוות ארגון;
  • אינו נציג סניף מכהן.

הודעה על הבחירות

15. הודעה על מועד הבחירות, מיקום הקלפיות ושעות פעילותן (להלן “ההודעה לבוחר”) תישלח, על דף רשמי של הארגון, לכלל חברי הסניף 20 יום לפני מועד הבחירות. כמסירת הודעה ייחשבו שליחת פקס, שליחת ההודעה בדואר או שליחת ההודעה בדוא”ל ובלבד שיעשו מיטב המאמצים ליידוע כלל חברי הסניף. במידה ומיקום הקלפי ושעות הפעילות אינם סופיים תישלח ההודעה לבוחר 20 ימים טרם קיום הבחירות ללא מידע זה, והוועדה הסניפית תשלים את הפרטים החסרים עד 6 ימים טרם קיום הבחירות. דחיית פרסום מיקום הקלפיות ושעות פתיחתן על ידי הוועדה הסניפית מחוייבת באישור הוועדה הראשית.

16. ההודעה לבוחר תשלח על ידי ועדת הבחירות הסניפית, אלא אם תואם נוהל ספציפי אחר.

17. הודעה לבוחר תכלול אופן התקשרות עם הוועדה הסניפית (טלפון ו/או דוא”ל) לבירור מידע הנוגע לבחירות, למועדן ומיקומן, לשמות המועמדים ולבירור המצאות בפנקס הבוחרים.

18. ההודעה לבוחר תכלול הזמנה להגשת מועמדות לנציגות והנהגת הסניף, כולל פרטים על אופן הגשת המועמדות.

פנקס הבוחרים

19. ביום שליחת ההודעה לבוחר תעמיד הוועדה הראשית פנקס בוחרים מעודכן לידי הוועדה הסניפית. מיום פרסום ההודעה לבוחר ועד ליום הבחירות תאפשר הוועדה הסניפית לכל אדם לברר האם רישומו כחבר סניף בפנקס הבוחרים תקין.

20. הוועדה הראשית תדון בכל ערעור על פנקס הבוחרים מיום פרסום ההודעה לבוחר ועד ליום הבחירות, כולל.

רשימת מועמדים לבחירות

21. הוועדה הסניפית תרכז את רשימת המועמדים בבחירות לנציגות והנהגת הסניף.

22. חברי הסניף המעוניינים יגישו את מועמדותם לוועדה הסניפית לא יאוחר משמונה ימים לפני מועד הבחירות.

23. הוועדה הסניפית תעביר את שמות המועמדים לאישורה של הוועדה הראשית, שתאשר את כשירות המועמדים לפי חוקת הארגון בטרם פרסום רשימת המועמדים.

24. הוועדה הסניפית תפרסם את רשימת המועמדים שישה ימים לפני מועד הבחירות. הרשימה תיתלה במקום העבודה של הסניף, תישלח בדוא”ל או תהיה זמינה לחברים במספר טלפון שיפורסם, הכל לפי הצרכים של הסניף ובהתייעצות עם הוועדה הראשית.

25. מועמד רשאי להסיר את מועמדותו עד 48 שעות לפני מועד הבחירות.

26. ניתן להגיש לוועדה הראשית ערעור על רשימת המועמדים לא יאוחר מ-72 שעות לפני מועד הבחירות.

27. הוועדה הראשית תפרסם את החלטותיה לגבי הערעורים לא יאוחר מ-48 שעות לפני מועד הבחירות.

הבטחת ייצוג

28. אסיפת הסניף רשאית להחליט על הבטחת ייצוג לקבוצה ספציפית של חברי סניף, בין אם מדובר בסקטור מסויים, מחלקה, מיקום גיאוגרפי או קטגוריה אחרת, בהתאם לצרכי הסניף. בסמכות אספת הסניף גם לשנות את הבטחת הייצוג.

29. הבטחת ייצוג משמעה קידום מועמד הנכלל בקבוצה שהוגדרה על ידי אסיפת הסניף מהמקום אליו הגיע בדירוג המצביעים הכללי למקום מוגדר מראש בדירוג הסופי בהנהגה ו/או בנציגות הסניף.

30. יכולות להיות מספר קטגוריות להן מובטח ייצוג או מספר מקומות מובטחים לקטגוריה אחת.

ניהול הבחירות

31. הוועדה הסניפית תנהל את הבחירות באופן שיבטיח את חשאיותן ואת תקינותן.

32. נוהל העבודה של ועדות הקלפי, אופן ההצבעה וספירת הקולות יקבעו על ידי הוועדה הראשית בהתייעצות עם הוועדה הסניפית באופן שיתאים לצרכי הסניף ולתקנון הארגון.

33. כל מועמד או נציג מטעמו רשאי להיות נוכח בעת ספירת הקולות.

34. הוועדה הסניפית וועדות הקלפי ירשמו פרוטוקול ובו תוצאות ההצבעה ותיעוד של כל אירוע חריג שארע במהלך ההצבעה. על הפרוטוקול יחתמו כל חברי הוועדה הסניפית או ועדת הקלפי, לפי העניין. הפרוטוקול יועבר לוועדה הראשית לשמירה בארכיון ויהיה פתוח לעיונם של כלל חברי כוח לעובדים.

35. הוועדה הסניפית תעביר את תוצאות הבחירות לוועדה הראשית לשם אישור. לאחר שאושרו תקפות הבחירות ותוצאותיהן, יועברו התוצאות ליו”ר אספת הנציגים ולבעלי תפקידים רלוונטיים. הוועדה הסניפית תדאג לפרסום תוצאות הבחירות לחברי הסניף – כל זאת בהקדם האפשרי ולא יאוחר מ-72 שעות לאחר מועד סגירת הקלפיות.

ערר על החלטת ועדת בחירות

36. על כל החלטה או מהלך של הוועדה הסניפית ניתן לערער אצל הועדה הראשית בכל שלב טרם קיום הבחירות, במהלכן ולאחר ספירת הקולות.

37. על החלטת הוועדה הראשית ניתן לערער בכל שלב לבית הדין של הארגון. בית הדין של הארגון רשאי לפסוק ולהנחות את הוועדה הראשית והוועדה הסניפית בכל עניין הנוגע לבחירות, בהתאם לתקנון הארגון.

נוהל בחירות להנהגת סניף (ברירת מחדל)

הבחירות להנהגת סניף יערכו יחד עם הבחירות בסניף לנציגי הסניף לאספת הנציגים של כוח לעובדים. הבחירות יהיו בפיקוח וועדת הבחירות הראשית. המקבלים את מספר הקולות הגדול ביותר ייצגו את הסניף באספת הנציגים ויהיו חברים בהנהגת הסניף, מספרם יהיה בהתאם למספר הנציגים להם זכאי הסניף באספת הנציגים. הבאים אחריהם במניין הקולות עד לגודל המקסימאלי של הנהגת סניף (בהתאם לסעיף 2 לתקנון זה) יהיו רק חברי הנהגת הסניף.

גודל הנהגת סניף בהתאם לתקנון זה יהיה:

  • בסניפים של עד 50 חברים: שלושה חברי הנהגה (הנציג לאספת הנציגים ועוד שניים נוספים).
  • בסניפים של 50 עד 150 חברים: חמישה חברי הנהגה (שני הנציגים לאספת הנציגים ועוד שלושה נוספים).
  • בסניפים של מעל 150 חברים: כל הנציגים לאספת הנציגים ועוד ארבעה חברי הנהגה נוספים שאינם חברים באספת הנציגים.

סניף המעוניין בנוהל שונה מהכתוב כאן ביחס לאופן בחירת חברי ההנהגה שאינם חברי אספת הנציגים, עליו לאשרר את השינויים במסגרת אספת עובדים.