כל נציג או נציגה רשאים להגיש הגשות לסדר לאסיפה

הנוהל התקבל באסיפת הנציגים בספטמבר 2011 וניתן לשנותו בהצבעה באסיפה:

 • כל חריגה או שינוי מהכללים המוצעים כאן, יכולים להתבצע רק לאחר אישור בהצבעה של למעלה מ- 50% מהנציגות/ים הנוכחות/ים ביום האסיפה.
 • הצעה לסדר היום של אסיפת הנציגים תוגש עד 40 יום לפני האסיפה.
 • הצעה לסדר היום תוגש על ידי נציג/ה באסיפה. כל הצעה שתוגש על ידי נציג/ה תידון באסיפה.
 • הצעה לסדר היום יכולה גם להיות מוגשת על ידי אחד מוועדות וגופי הארגון – צוות ארגון, ועדת ביקורת, ועדת בחירות, בית הדין או כל וועדה שמוקמת על ידי אסיפת הנציגים.
  כל חבר/ת הארגון יכול/ה להציע הצעה גם שלא דרך אחת מהנציגות/ים שלו/ה, אך בסמכות יו”ר האסיפה להחליט אם הצעה זו תיכנס לסדר היום או לא.
 • מזכירות האסיפה תחליט על סדר הדיון בהצעות לדיון לאסיפה, ובסמכותה לדחות או לקדם דיון בהצעות לפי חשיבותן/קדימותן. עם זאת, דיון על הצעה לסדר היום של נציג/ה לא יידחה מעבר ל- 150 ימים מיום הגשתה למזכירות.
 • חתמו 20% מחברות/י האסיפה על הצעה לדיון, היא תיכנס לדיון באסיפה הקרובה, וזאת אם ההצעה הוגשה במועד, והחתימות נאספו עד לא יאוחר מ- 10 ימים לפני האסיפה.
 • הצעה דחופה לסדר היום, תוגש במקרים חריגים בלבד, ועם עילה מבוססת. הצעה דחופה ניתן להגיש עד 3 ימים לפני האסיפה.
 • ההחלטה על הדיון בהצעה דחופה תאושרר על-ידי הצבעה בראשית האסיפה.
 • האסיפה הכללית/אסיפת הנציגים תכונס על ידי הודעה שתינתן לכל חבר באסיפה לפחות ארבע עשרה ימים מראש ובה יפורטו יום, שעה, מקום וסדר יומה של האסיפה.
 • בכל אסיפה יירשם פרוטוקול. הפרוטוקול יישלח לבעלי תפקידים ולנציגות/ים באסיפה.
 • תקציר הפרוטוקול, הנושאים לדיון וההחלטות יפורסם גם באתר כוח לעובדים, ויהיה נגיש לכל. דיונים והחלטות רגישים לא יכללו בפרסום זה, לפי שיקול הדעת של מזכירות האסיפה.
 • באחריות הנציגות/ים מהסניפים השונים להביא לידיעת חברי הארגון בסניפים בדבר הדיונים והחלטות המתקיימים באסיפה, והשלכותיהם על חברי הארגון. מזכירות האסיפה תעשה מאמץ להוציא נוסח אחיד להפצה לאחר כל אסיפה, ובזמן קצר ככל הניתן.
 • ככלל, ערעור על החלטת האסיפה ניתן לביצוע על ידי העלאת הנושא מחדש באסיפה.
 • בסמכות יו”ר האסיפה לדחות דיון בערעור על החלטת אסיפה, אבל לא יותר משנה מיום קבלת ההחלטה המקורית, או כאמור לעיל 150 ימים מיום קבלת ההצעה לסדר-היום.