הסמכות ע"י "הנהגת כוח לעובדים"

מעודכן 16 ביולי 2023

בהתאם לסעיף 26 לתקנון הארגון, ובהמשך להסמכות שנתנה בעבר, "הנהגת כוח לעובדים" מעדכנת את ההסמכות, והן מפורטות להלן בהתאם לבעלי התפקידים הרלוונטיים:

יו"ר אספת הנציגים

הנהגת הארגון, מסמיכה את יו"ר אספת הנציגים לכנס בשמה את "אספת הנציגים" בהתאם לכללים הקבועים בתקנון, וכן לקבוע לאספה סדר יום, מקום ושעה. ובלבד שכל הפרטים הנ"ל, יועברו ל"הנהגת הארגון", לפחות שני ימי עבודה לפני שליחתם ופרסומם לחברי אספת הנציגים.

ימי עבודה – ימים א' עד ו' כולל.

מרשם חברים

הנהגת הארגון, מסמיכה את רכז מרשם החברים כפי שימונה מעת לעת ע"י המזכ"ליות, לקלוט חברים ולגרוע חברים וכן להעביר חברים בין סניפים ולמזג ולפרק סניפים, בהתאם לכללים המנויים בתקנון, ובלבד שלא ניתנה הנחיה מפורשת אחרת ע"י הנהגת הארגון בקשר לסניף, לחבר, למועמד לחברות או לקבוצת מועמדים לחברות. הסמכה זאת אינה כוללת מתן המלצה לפתיחת סניף בהתאם לסעיף 33א.

פורום הנהלה

הנהגת הארגון מסמיכה את פורום הנהלה לבצע בשמה את הפעולות הבאות:

 1. לקבל כל החלטה ביחס לצוות השכיר, בכפוף להסכמים הקיבוציים עם עובדי הארגון, לתקציב הארגון, לסייגים המופיעים בסוף סעיף זה ולעדכון של הנהגת הארגון לגבי החלטות המופיעות ברשימה להלן:
  • החלטות המצריכות עדכון לפי סעיף זה:
  • הוצאת מכרז לתפקיד חדש (לפחות 3 ימי עבודה (א'-ו') מראש)
  • הודעה על זימון עובד לשימוע לפני סיום עבודה ביוזמת הארגון (לפחות 3 ימי עבודה (א'-ו') מראש
  • הודעה על קבלה לעבודה (עד 3 ימים אחרי ההודעה)
  • העברה מתפקיד לתפקיד (במסגרת דוח מזכ"ל)
  • תשלום מעבר לקבוע בהסכם הקיבוצי (במסגרת דוח מזכ"ל)
  • התפטרות עובד (תוך זמן סביר ממועד קבלת מכתב ההתפטרות)
  • יצירת תפקיד חדש או שינוי בהגדרות תפקיד מחייב אישור של הנהגת הארגון.
  • בעת הקמת ועדת איתור, חובה לפנות להנהגת הארגון ולבדוק אם יש מי שמעוניין להצטרף לועדה.
  • הסכמים קיבוציים חדשים עם עובדי הארגון, מחייבים את אישורה של הנהגת הארגון.
 2. לאשר ולהודיע על סכסוכי עבודה ושביתות, ביחס לוועדים, ענפים, וכל קבוצת עובדים אחרת, ובלבד שאין מדובר בשביתה כללית של למעלה ממחצית מכלל חברי הארגון.
  בכל מקרה של הודעה על שביתה/סכסוך עבודה מרמת הענף, יש לעדכן מידית את הנהגת הארגון. ביחס לסכסוכי עבודה ושביתות אחרים יש לעדכן את הנהגת הארגון תוך לכל היותר יום עבודה. ימי עבודה לעניין זה, ימים א' עד ו'.
 3. לקבוע בשם הנהגת הארגון חברים לצוות מו"מ.
 4. לקבל בשם הנהגת הארגון בקשות להדחה בהתאם לתקנון הארגון ולנהל את ההליך. יש לעדכן את הנהגת הארגון בבקשות אלו ובהליך שנקבע, תוך שני ימי עבודה ממועד קבלת הבקשה/קביעת ההליך. למען הסר ספק, הליך הדחה ביוזמת הנהגת הארגון מחייב דיון והחלטה בהנהגת הארגון.
 5. להחליט על אישור הקצאת משאבים לקליטת התארגנות עובדים חדשה בכל סדר גודל – בשיתוף עם המנהלים האיגוד מקצועיים ובמסגרת פורום הנהלה. בהתארגנויות של מעל 1000 עובדים או שיש צפי לס.ב.א, חובה לעדכן מראש ולהמתין 3 ימי עבודה למקרה שתעלה דרישה לדיון מחדש בהנהגה. עולה דרישה כזאת, יעוכב עד קבלת אישור הנהגה.
  יש לעדכן את הנהגת הארגון תוך עד חודש על החלטה מעין זאת, כולל לגבי צפי לסב"א ככל שישנו (במסגרת דוח מזכ"ל).
 6. אופן קבלת החלטות בפורום הנהלה
  • בתחומי אחריות משותפים – חתירה להחלטות בהסכמה.
  • בהיעדר הסכמה – החלטת מזכ"ליות.
  • בהיעדר הסכמה בין מזכ"ליות – עובר להכרעה בהנהגת הארגון.
  • בהינתן הצטרפות של חבר/ה נוספת לצוות הנהלה – לא ניתן לקבל החלטת רוב בניגוד לעמדתן של שתי המזכליות יחד
 7. יעשו אך ורק במסגרת הנהגת הארגון ובאישורה הקונקרטי.
 8. אישור הסכמים קיבוציים.
 9. הקמת סניפים שלא לפי ענף/מקום עבודה.
 10. אישור סכסוכי עבודה ושביתות המקיפים למעלה מענף אחד או יותר ממחצית מחברי הארגון.
 11. כל דבר הנתון בסמכותה לפי התקנון ושאינו מוזכר במסמך זה.
 12. בניית תקציב הארגון.
 13. המאזן השנתי וכן הדו"ח המילולי יאושרו בישיבה משותפת עם ועדת הכספים.