אספת הנציגים

אספת הנציגים היא הגוף הדמוקרטי של הארגון – הגוף המוסמך לקבל כל החלטה ביחס לארגון. אסיפת הנציגים מתכנסת כ-4 פעמים בשנה ומוסמכת להחליט החלטות בנושאים אסטרטגיים הנוגעים להתפתחות כלל הארגון. האסיפה מורכבת מנציגי ועדים ביחס של נציג אחד על כל 50 חברים מאוגדים במקום העבודה.

מתוך האסיפה ועל ידיה נבחרים חברי ועדות – ועדת ביקורת, ועדת בחירות, בית הדין והנהגת הארגון. כמו כן האסיפה מאשרת את התקציב השנתי, מאשרת תכניות אסטרטגיות ומדיניות ויכולה להצביע על שינויים בתקנון הארגון.

באספה פועלות שלוש ועדות: ועדת הכספים מתווה את התקציב של כלל הארגון ואת מדיניות השימוש בכספים; ועדת הרווחה אחראית לפיתוח רווחת כלל החברים בארגון; והועדה לקידום שוויון מגדרי, שמטרתה להטמיע את הנושא בקרב הסניפים ובקרב הארגון.

יושב ראש האסיפה: נבחר על ידי חברי האספה אחת לשנה. היו"ר מנהל את ישיבות האספה והוא שותף מרכזי בקביעת סדר היום שלהן. היו"ר מהווה כתובת לחברי האספה ואיש הקשר בין האספה למוסדות הארגון האחרים.

יושב ראש האסיפה הנוכחי: אודי ארנון, ועד עובדי הקרן החדשה – שתי"ל.

ועדת הכספים

ועדת הכספים מורכבת מנציגי אסיפת הנציגים ונבחרת אחת לשנה. הועדה מתווה דרך ומדיניות לשימוש בכספים, מפקחת על התנהלותו הכלכלית של הארגון אל מול התקציב שאושר באספה והיא בעלת תפקיד מרכזי בחשיבה על פיתוח והגדלת מקורות ההכנסה ועל קריטריונים למתן הלוואות.

לתקנון ועדת כספים »

ועדת הרווחה

ועדת הרווחה אחראית על פיתוח מערך הרווחה עבור כל חברי הארגון. הועדה מסייעת באפיון ההטבות המתאימות לחברי הארגון ובקידום פעילויות רווחה ארגוניות ונמצאת בקשר קבוע עם נציגי ועדים.

הועדה לשוויון מגדרי

הועדה לשוויון מגדרי מסייעת לארגון לקדם שוויון בין נשים וגברים במקום העבודה באמצעות הפעילות האיגוד-מקצועית. בין הישגי הועדה: בנייה לראשונה של הסכם קיבוצי רגיש מגדרית בשיתוף עם הקליניקה לזכויות נשים בעבודה באונ' העברית, בניית אוגדן לועדי עובדים להתמודדות עם הטרדות מיניות ועוד.

פנייה לרכזת הועדה' דליה קופרלי: [email protected]

הפגנה ארצית משפחתונים

הנהגת הארגון

הנהגת הארגון מורכבת מארבעה מזכ"לים משותפים ומעשרה חברי צוות נבחר מתנדב – צוות ארגון.

המזכ"לים המשותפים מנהלים את הארגון בפועל בחלוקה הבאה: מנהל המערך המשפטי, מנהלת המטות, ושני מנהלי תחום. המזכ"לים נבחרים אחת לשנתיים על ידי אסיפת הנציגים.

צוות ארגון הינו הועד המנהל של כוח לעובדים, נבחר אחת לשנה באספת הנציגים. הצוות מורכב, על פי תקנון 'כוח לעובדים', לפחות במחציתו מנציגים באספת הנציגים ולפחות בשליש מחבריו – נשים. כך מבטיח הארגון כי הנהגת הארגון תתבסס על נציגי הוועדים המאוגדים בארגון.

הנהגת הארגון נפגשת אחת לשבועיים ומנהלת בפועל את הארגון בין אסיפה לאסיפה – אישור התארגנויות חדשות, אישור העסקת עובדים  חדשים, אישור פנקס החברים ועוד.

הממונות מטעם צוות ארגון לטיפול בהטרדות מיניות

על פי חוק בכל ארגון חייבת לפעול נציבות לטיפול בהטרדות מיניות. הממונות מהוות כתובת לטיפול במקרי הטרדות מיניות בתוך הארגון, בין השכירים/ות, המתנדבות/ים והפעילים/ות. הממונות עוסקות במניעה, ניסוח ופרסום תקנון והדרכת העובדים בנושא. צוות הארגון הוא המחליט על מינוי הממונות, לצד אישור ומינוי נוסף של אספת הנציגים.

הפגנה ארצית משפחתונים

ועדת הביקורת

ועדת הביקורת אמונה על בדיקת תקינות פעולות הארגון ומוסדותיו. הועדה בודקת את התאמת פעולות הארגון למטרותיו, בוחנת את הישגיו ועוקבת אחר ביצוע ההחלטות של אספת הנציגים וצוות ארגון. חברי הועדה נבחרים אחת לשנה על ידי אספת הנציגים. בכל שנה מתפרסם דו"ח ועדת ביקורת ומוצג לאסיפה.

בין הנושאים שנבדקו על ידי ועדת ביקורת:

 • בשנת 2014 עסק הדו"ח בחיזוק אסיפת הנציגים והמלצות לשיפור נגישות האסיפה, הכנה והגשת הדו"ח הכספי וכן קידום תחום הרווחה והפרט בארגון.
 • בשנת 2015 עסקה ועדת ביקורת בהגדרת תפקידי המזכ"לים המשותפים, ובשנת 2016 ניהלה ועדת הביקורת מעקב אחר כניסת המזכ"לים לתפקיד, ממשקי העבודה בינם לבין צוות ארגון ומימוש תכניות העבודה.

בית הדין

בית הדין של הארגון הוא גוף משפטי פנימי המהווה ערכאה לערעור על החלטות מוסדות הארגון, ליישוב סכסוכים בין חברי הארגון, לפתרון מחלוקות הנוגעות לאופן פרשנות התקנון של הארגון, ולביצוע דיונים בערעורים על החלטות ועדת הבחירות. כל חבר ארגון יכולה לפנות לבית הדין ולהפנות את תשומת ליבו לפגיעה עקרונית בארגון ו/או במטרותיו או פגיעה אישית בפונה על ידי אחד מהמוסדות. חברי בית הדין נבחרים אחת לשנה על ידי אספת הנציגים.

בית הדין הוא הגוף המוסמך בעמותה לדון ולהחליט בנושאים הבאים:

 • סכסוכים בין חברי העמותה – חברי עמותה שיבחרו להביא סכסוך שהתגלע ביניהם להכרעתו של בית הדין יכולים לעשות זאת . יתרון ההליך בפני בית הדין הוא פשטותו, עלותו ויעילותו של ההליך בפני בית הדין הארגוני.
 • עררים על החלטות של ועדת הבחירות המרכזית.
 • ערעורים על החלטות מוסדות העמותה.
 • מחלוקות הנוגעות לאופן פרשנות התקנון או לאופן פרשנות תקנות בית הדין – מחלוקות אלו יכולות להתברר בעקבות פנייה ישירה מצד חבר עמותה או מוסד של העמותה או יכולות להתברר במסגרת דיון אחר, באחד מתחומי הסמכות האחרים של בית הדין, ככל ששאלות פרשניות אלו יתעוררו בהם.

בית הדין

בית הדין של הארגון הוא גוף משפטי פנימי המהווה ערכאה לערעור על החלטות מוסדות הארגון, ליישוב סכסוכים בין חברי הארגון, לפתרון מחלוקות הנוגעות לאופן פרשנות התקנון של הארגון, ולביצוע דיונים בערעורים על החלטות ועדת הבחירות. כל חבר ארגון יכולה לפנות לבית הדין ולהפנות את תשומת ליבו לפגיעה עקרונית בארגון ו/או במטרותיו או פגיעה אישית בפונה על ידי אחד מהמוסדות. חברי בית הדין נבחרים אחת לשנה על ידי אספת הנציגים.

בית הדין הוא הגוף המוסמך בעמותה לדון ולהחליט בנושאים הבאים

 • סכסוכים בין חברי העמותה – חברי עמותה שיבחרו להביא סכסוך שהתגלע ביניהם להכרעתו של בית הדין יכולים לעשות זאת . יתרון ההליך בפני בית הדין הוא פשטותו, עלותו ויעילותו של ההליך בפני בית הדין הארגוני.
 • עררים על החלטות של ועדת הבחירות המרכזית.
 • ערעורים על החלטות מוסדות העמותה.
 • מחלוקות הנוגעות לאופן פרשנות התקנון או לאופן פרשנות תקנות בית הדין – מחלוקות אלו יכולות להתברר בעקבות פנייה ישירה מצד חבר עמותה או מוסד של העמותה או יכולות להתברר במסגרת דיון אחר, באחד מתחומי הסמכות האחרים של בית הדין, ככל ששאלות פרשניות אלו יתעוררו בהם.

חברי בית הדין

עמית חלמיש, עו"ד אב בית הדין

שרה זלמנוביץ', עו"ד

שרית אמסלם, עו"ד

איך פונים לבית הדין

כל פנייה לבית הדין תוגש בכתב ובצורה מסודרת ונהירה, תנומק, ותלווה באסמכתאות הרלוונטיות.

פונה שאינו מסוגל להגיש פנייתו בכתב יסמיך מי מטעמו על-מנת שיגיש את בקשתו במקומו. לא יוכל הפונה להסמיך אדם אחר במקומו, יוכל להסתייע ברכזת בית הדין על מנת שיוכל להגיש את פנייתו לבית הדין.

המבקש לפנות לבית הדין ישלח את פנייתו בדוא"ל לבית הדין [email protected].

חובה לציין בכול פנייה:

 • שם ומס' זהות של חבר/ חברי העמותה הפונים וכן מס' טלפון וכתובת דוא"ל שניתן לחזור אליו.
 • פירוט תמציתי של נימוקי הפנייה – יש להסביר ולפרט בגוף הפנייה את הטענות שנטענות כלפיי הצד שכנגד.
 • הסעדים המבוקשים מבית הדין – יש לפרט איזו החלטה או הוראה מבוקשת מבית הדין (לדוגמא: פסק הצהרתי, צו עשה או לא תעשה, צו ביצוע וכיו"ב).
 • חובה לצרף לפנייה:

כל מסמך רלוונטי הדרוש לשם עריכת בירור יסודי בנוגע לפנייה.

 • בפניה שהיא ערעור על החלטת מוסד ממוסדות העמותה, יש לצרף העתק מההחלטה עליה מבקשים לערער או לפרט מהי אותה החלטה באופן שיאפשר לבית הדין לדון בה.
 • בכול מקרה שחבר מבקש סיוע בפניה לבית הדין ו/או לקבל מידע בעניין פנייתו יש לפנות לגב' דליה קופרלי, רכזת בית הדין באמצעות המייל בלבד. בית הדין מתחייב כי כל פנייה תיענה בתוך 3 ימי עבודה לכל היותר (לא פסק הדין).
 • במקרים דחופים בלבד המצריכים מענה שיפוטי בתוך 72 שעות ניתן לפנות באמצעות הטלפון ל- 052-6787966.

כיצד מתנהלים ההליכים בבית הדין

 1. לאחר שהתקבלה פניה לבית הדין יבקש בית הדין את תגובת כל הצדדים הרלוונטיים וינקוב את המועדים לכך.
 2. במידת הצורך רשאי בית הדין לבקש מהצדדים הבהרות ו/או השלמת פרטים ו/או מסמכים ולעיתים להשיב על שאלות/שאלונים.
 3. בית הדין יכריע על פי המסמכים שהונחו לפניו אלא אם כן החליט בית הדין כי טובת העניין מחייב ישיבה עם הצדדים.
 4. לבית הדין הסמכות לשפוט את המקרה שלפניו בדרך הבוררות. משמעות הדבר היא כי בית הדין יהיה מוסמך לקבוע כיצד יתנהל ההליך שלפניו לצורך הכרעה מהירה, יעילה וצודקת. תקנות בית הדין בנושא אושרו לאחרונה והן מפרטות בצורה מלאה את מסגרת הדיון וכלליו החלים במקרה זה.

פסק הדין יינתן לא יאוחר מ-3 חודשים ממועד הפניה לבית הדין והוא יימסר לצדדים באמצעות בית הדין.

חשוב לדעת

 1. הדיון בפני בית הדין יעשה במישרין על ידי הצדדים להתדיינות. לא יורשה ייצוג משפטי ו/או יצוג על ידי צדדים שלישיים אחרים. למרות האמור בית הדין רשאי להורות על חריגה מהוראה זו מנימוקים שירשמו.
 2. בית הדין יעמיד את חומרי הבוררות או העתקיהם לרשות בעלי-הדין, לעיון ולהעתקה, למעט חומרים אשר סבור בית הדין, לאחר שנתן לצדדים הזדמנות להשמיע טענותיהם, כי יש להשאירם חסויים לאור טיבם ומהותם.
 3. ככל שמחליט בית הדין על קיום ישיבה בפניו, יזמין את בעלי הדין הנדרשים לניהולה הנכון והיעיל של הישיבה; הוזמן בעל דין ולא התייצב, יראו אותו כמי שהסכים כי ההליך יידון בהיעדרו.
 4. בית הדין רשאי להורות לבעלי-הדין להשיב לשאלונים, לגלות ולהמציא מסמכים ולעשות כל דבר אחר הכרוך בניהול ההליך, כפי שרשאי היה לעשות בית המשפט בתובענה שהוגשה לפניו.
 5. ביקש בית הדין מבעל-דין דבר הכרוך בניהול ההליך, וללא סיבה מוצדקת לא מילא בעל-הדין אחרי הצו, רשאי בית הדין, לאחר שהתרה בבעל-הדין, לדחות את הפנייה, אם ניתן הצו נגד הפונה, או למחוק את ההגנה ולפסוק בסכסוך כאילו לא התגונן המשיב, אם ניתן הצו נגד המשיב.
 6. בית הדין רשאי לתת כל סעד על-פי דין. סעדים אלו יכללו בין היתר: פסק הצהרתי, צו עשה או לא תעשה, צו ביצוע בעין וכל סעד אחר שבית המשפט מוסמך לתתו, הוא רשאי להטיל קנסות או עיצומים כספיים, וכן לתת פסק ביניים.
 7. בית הדין יעמיד את חומרי הליך או העתקיהם לרשות בעלי-הדין, בכל עת סבירה, לעיון ולהעתקה, למעט חומרים אשר סבור בית הדין, לאחר שנתן לצדדים הזדמנות להשמיע טענותיהם, כי יש להשאירם חסויים לאור טיבם ומהותם.
 8. הדיין רשאי להורות בדבר הוצאות הצדדים, לרבות שכר טרחת עורך-דין, ובדבר שכר הדיין והוצאותיו, כולם או מקצתם, והוא רשאי להורות על הפקדת סכומים אלה או על מתן ערובה לתשלומם; לא הורה הדיין הוראה אחרת, חייבים בעלי-הדין לשלם לו את שכרו והוצאותיו חלק כחלק.
 9. מסמך בעניין הליך שנשלח לבית הדין או לבעל-דין בדואר רשום עם אישור מסירה, יראוהו כנמסר לנמען בתאריך הרשום באישור המסירה או באישור הסירוב לקבל את המסמך.
 10. על ההליכים אשר מתקיימים בפני בית הדין חלות תקנות בית הדין וכן הוראות חוק הבוררות, התשכ"ח-1968 ותקנות סדר הדין בענייני בוררות, התשכ"ט – ככל שאין בהם כדי לסתור את תקנות בית הדין.

תקנות בית הדין »

ועדת הבחירות

ועדת הבחירות אמונה על ארגון וניהול הבחירות בסניפים. בסמכותה לדאוג שבסניפים מתקיימים תהליכי בחירות תקינים בהתאם לתקנון ולאתיקה הארגונית. הועדה אחראית לפירוש התקנון והתאמתו לשטח, ולפיתוח כלים שיעזרו לסניפים לקיים בחירות פוריות, שיקדמו צרכים או תהליכים נוספים שהסניף מצוי בהם. חברי הועדה נבחרים אחת לשנה על ידי אספת הנציגים.

בחירות עובדי הניקיון באוניברסיטת תל אביב

קוד אתי ונציב אתי

הנציבות הוקמה במטרה לטפל ולברר תלונות בעלות מאפיינים אתיים או מקרים בהם הופר הקוד האתי של הארגון. מטרת הנציבות והקוד האתי הם לשמר בארגון ערכים של דמוקרטיות, סולידריות, יושרה, כבוד הדדי, שוויוניות, הוגנות ושקיפות. הנציב האתי נבחר על ידי אספת הנציגים אחת לשנתיים. ניתן לפנות אליו בתלונה ובסמכותו לפתוח תלונה מיוזמתו בכל עניין הנראה לו כהפרה של ערכים אלו.

נציבה אתית: אסנת אלנתן
050-5321730
[email protected]

קוד אתי

כוח לעובדות – הפורום הפמיניסטי בכוח לעובדים

'כוח לעובדות' הוא פורום פמיניסטי משותף לכל חברות ארגון 'כוח לעובדים'. הפורום נוסד בינואר 2013 על ידי שתי פעילות מרכזיות בארגון, שירה פנחס ונעה נוצני. מטרתו היא לחזק את השוויון המגדרי בכוח לעובדים ולהיאבק נגד האפליה של נשים בעולם העבודה. הפורום הצליח לעשות שינוי משמעותי בתוך הארגון וממשיך לפעול בנושא, ושואף להרחיב את השפעתו במקומות עבודה אותם הארגון מאגד ומעבר להם. בין ההישגים של הפורום: יצירת איזון מגדרי במערך השכיר,  גידול משמעותי באחוז הנשים החברות בהנהגת הארגון, השוואת מספר המרצות למרצים בהכשרות בארגון, וכן שוויון בין מרואיינות למרואיינים בתקשורת וסיוע בהטמעה של מודל להסכם קיבוצי רגיש מגדרית שנכתב בשיתוף עם "הקליניקה לזכויות נשים בעבודה" באונ' העברית.

כוח לעובדות