lang="en-US"> כוח לעובדים » פיטורים והתפטרות

פיטורים והתפטרות

מאתר קו לעובד עודכן 1.2007)

 

זכאות לפיצויי פיטורים

    1. מי שעבד שנה אחת ברציפות ופוטר, זכאי לקבל ממעבידו שפיטרו פיצויי פיטורין.

2 . הרציפות בעבודה נשמרת גם אם חלה הפסקה במהלך העבודה בין היתר במקרים הבאים:

א. חגים, חופשה שנתית.

ב. חופשה או פגרה בשכר או שלא בשכר שניתנו לעובד על פי חוק או בהסכמת המעביד.

ג. שביתה.

ד. תאונה או מחלה/חופשת לידה/שמירת הריון.

ה. שירות מילואים.

ו. כל הפסקה שבה לא התקיימו יחסי עובד ומעביד שאינה עולה על 3 חודשים. כאשר יש הפסקה של 3 חודשים הוותק לגבי פיצוי פיטורים מתחיל מחדש.

3. ההפסקות המנויות לעיל אומנם לא קוטעות את תקופת הוותק, אבל לא תמיד נכללות במלואן בחישוב פיצוי פיטורים. למשל תקופת מחלה: עד 30 יום לכל שנת עבודה.

4. פיטורים בסמוך לסוף שנת עבודה ראשונה (לאחר 10.5- 11 חודשים~) – יראו אותם כאילו נעשו מתוך כוונה להימנע מתשלום פיצויי פיטורים ולכן העובד זכאי לפיצויי פיטורים, אלא אם הוכח אחרת על ידי המעביד ( לדוגמא: סגירת עסק…). חובת ההוכחה היא על המעביד.

 

התפטרות המזכה בפיצויי פיטורים (התפטרות בדין מפוטר)

להלן מנויים חלק מהמקרים:

1. מצב בריאותי– התפטרות של עובד בגין מצב בריאות לקוי שלו או של בן משפחה (בן זוג, ילד, הורה), מגובה במסמכים רפואיים, ובמכתב מרופא תעסוקתי! עובד יקבל פיצויים רק במקרה שמעביד לא הציע עבודה מתאימה במגבלות שקבע רופא תעסוקתי.

2. התפטרות לאחר לידה– עובדת שהתפטרה תוך 9 חודשים מיום הלידה על מנת לטפל בילדה זכאית לפיצויי פיטורים (לחלופין, חל על בן הזוג בתנאים מסוימים).

3. העתקת מקום מגוריםיכולה להיחשב כפיטורים המזכים בפיצויי פיטורים במקרים הבאים

א. מעבר לישוב באזור פיתוח/חקלאי/התנחלות מישוב שאינו באזור פיתוח/חקלאי/התנחלות בתנאי שיתגורר שם לפחות 6 חודשים לפחות.

ב. לרגל נישואין – אל היישוב בו התגורר בן הזוג טרם הנישואין, כל עוד המרחק בין מקום המגורים החדש למקום המגורים הקודם הוא למעלה מ-40 ק”מ, ומקום המגורים החדש רחוק יותר מקום העבודה מאשר מקום המגורים הקודם.

ג. העתק מקום מגורים עקב הצטרפות לבן זוג שעובר למקום עבודה אחר באחד מן התנאים הבאים:

  • כאשר בן הזוג משרת בקבע/משטרה/שב”ס והמרחק בין מקום המגורים החדש למקום המגורים הקודם הוא למעלה מ-40 ק”מ.

  • כאשר בן הזוג נשלח בשליחות לחו”ל ליותר מ – 6 חודשים ולא אושרה חופשה ללא תשלום לעובד.

  • עקב מעבר של בן הזוג שהוא עובד מדינה לירושלים, אם המרחק בין מקום מגוריו הקודם ובין ירושלים הוא 40 ק”מ לפחות.

ד. מעבר עקב גירושין – כל עוד המרחק בין מקום המגורים החדש למקום המגורים הקודם הוא למעלה מ-40 ק”מ, ובתנאי שגר ביישוב החדש 6 חודשים לפחות.

*שינוי מקום מגורים מעל 40 ק”מ לא מזכה כשלעצמו בפיצויים.

4. התפטרות עקב התגייסות לשירות צבאי או שירות לאומי, התגייסות למשטרה או לשירות בתי הסוהר.

5. התפטרות עקב הבחרות לכהונה ציבורית.

6. איחידוש חוזה עבודה – היה עובד מועבד על-פי חוזה לתקופה קצובה והגיעה התקופה לקִצה, רואים אותו לעניין חוק פיצויי פיטורין כאילו פוטר, זולת אם הציע לו המעביד לחדש את החוזה 3 חודשים לפני תום החוזה.

7. עובד שאינו מקבל זכויות בסיסיות על פי חוקי מגן וצווי הרחבה (חופשה, תשלום תוספת שכר על שעות נוספות, דמי הבראה), אינו חייב להמשיך ולעבוד במקום, אלא שהוא צריך להודיע למעביד שאינו מוכן לעבוד ללא קבלת הזכויות, ולתת למעביד הזדמנות לתקן את המצב. אם המעביד לא נענה לבקשה, העובד יכול להתפטר, ולהיות זכאי לפיצויי פיטורים.

  8. הרעה מוחשית בתנאים

סעיף 11 לחוק פיצויי פיטורים קובע כי מי שהתפטר בגלל הרעה מוחשית בתנאי עבודתו – זכאי לפיצויי פיטורים. הרעה מוחשית בתנאים מתייחסת לשינוי משמעותי בתנאי העבודה, בסדרי העבודה, או במעמד העובד במקום העבודה.

דוגמאות להרעת תנאים: שינוי באחוזי המשרה; שינוי מהותי בשעות העבודה (למשל מעבר ממשמרת ערב למשמרת בוקר); נטילת תפקיד מנהלי ואחראי מעובד והשמתו בתפקיד לא ניהולי; שלילת סיכוי להעלאה בדרגה; העברה למקום עבודה מרוחק יותר (המרחק גדל ב – 27 ק”מ או מצריך נסיעה ב – 3 אוטובוסים)

גובה השכר הוא אחד מהתנאים העיקריים ביחסי עבודה, ואם המעביד מחליט להפחית את השכר בלא הסכמת העובד – רשאי העובד להתפטר עקב הרעת תנאים, ולקבל פיצויי פיטורים כאילו פוטר.

נסיבות שאין לראות את העובד כממשיך בעבודתו: מפגעים סביבתיים, בעיות של בטיחות בעבודה, יצירת תנאי עבודה שלא מאפשרים לעובד להמשיך באותה עבודה.

מה קובע, חוזה העבודה או הפרקטיקה? כל שינוי שאחד הצדדים מבקש לעשות בתנאי ההעסקה לאחר שהיו נהוגים לאורך זמן נחשב לשינוי חוזה (גם אם אין חוזה בכתב) ומצריך את הסכמת הצדדים. דוג’ : עובד שחוזה העבודה שלו מציין שיכול להיות מועסק במשמרות יום או לילה אבל במהלך 5 שנים הועסק בלילה בלבד, תהייה זו הרעה בתנאים להורות לו לעבור למשמרות יום. הפרקטיקה גוברת על חוזה העבודה, כי מאחר שהעובד עבד במשך שנים בתנאים נוספים, למעשה נוצר מעין “חוזה חדש בהתנהגות” בינו לבין המעסיק.

במקרה שחלפה תקופה ארוכה מאז הרעת התנאים, זכות ההתפטרות כדין מפוטר כבר אינה עומדת לזכות העובד.

מכתב התראה העובד חייב לתת למעסיקו מכתב ובו הוא מתריע על כוונתו להתפטר עקב הרעת תנאים על מנת לאפשר למעסיק להחזיר את המצב לקדמותו. על העובד לתת הודעה מוקדמת (בהתאם לתקופת העבודה).

דמי אבטלה במקרה של התפטרות העובד עקב הרעת בתנאים- זכאי העובד לדמי אבטלה כמו כל עובד שפוטר (לרבות שלושת החודשים הראשונים).

* חשוב לציין כי פעמים רבות אין הסכמה בין העובד לבין המעסיק האם אכן מדובר בהרעת תנאים, ועל מנת לקבל את פיצויי הפיטורים יש צורך בהגשת תביעה לבית הדין לעבודה, שהוא זה שמכריע האם מדובר בהרעת תנאים או לא.

9. גיל הפרישה מזכה כשלעצמו בפיצוי פיטורים , אך רק אם העובד התחיל לעבוד באותו מקום לפני גיל הפרישה ואין לו קופת גמל אליה הופרשו פיצוי פיטורים בשיעור של לפחות 8.33% מהשכר.

 

חישוב פיצויי פיטורים

חישוב הפיצויים הוא לפי השכר ברוטו (המשכורת האחרונה לפני הפיטורים).

מרכיבי הפיצויים: על פי הדין, הרכיבים המובאים בחשבון לצורך תשלום פיצויי פיטורים הם שכר יסוד, תוספת ותק, תוספת משפחה ותוספת יוקר. יחד עם זאת, בית הדין לעבודה קבע שלא משנה השם שניתן לתוספת, אלא מהותה – תוספת שהיא חלק אינטגראלי קבוע מהשכר תהווה חלק מהשכר לצורך חישוב פיצויי הפיטורים.

1. עמלות (אחוזי מכירות)- עמלות המהוות חלק מקבוע מהשכר הן חלק משכר העבודה לצורך חישוב פיצויי הפיטורים. זאת, בין היתר על פי פסקי הדין הבאים: עע 300048/98 סימן נ’ הסתור; ו- עע 300051/97 דוד קורן נ’ מנן מדיקל. עפ”י תקנה 9 לתקנות פיצויי הפיטורים, עובד שקיבל שכר שהשתנה מחודש לחודש (בין היתר בגלל שינויים בגובה העמלות), שכרו לצורך פיצויי פיטורין יחושב על פי ממוצע השכר ב-12 החודשים האחרונים לעבודתו.

2. שעות נוספות לא נכללות בפיצויי פיטורים, אולם שכר קבלני – כן (ואז הפיצויים יחושבו לפי ממוצע של התפוקה ב- 12 חודשי העבודה האחרונים).שעות נוספות גלובליות” או “שכר כולל” כלולים בחישוב פיצויי פיטורים כי מדובר מרכיב שכר קבוע.

3. שינויים באחוזי המשרה במהלך תקופת ההעסקה– החישוב הוא לפי המשכורת האחרונה לפני הפיטורים יחסית להיקף המשרה בכל תקופה (לדוגמה- שנתיים ראשונות בחצי משרה ושנתיים במשרה מלאה: עבור השנתיים הראשונות יש לחשב חצי משכורת חודשית מלאה).

4. שינויים בשכר במהלך תקופת ההעסקה– אם חלה הפחתה בשכר במהלך תקופת ההעסקה יש לחשב לפי השכר המופחת רק את הפיצויים עבור התקופה שלאחר ההפחתה ועבור התקופה שלפני יש לחשב לפי המשכורת האחרונה לפני ההפחתה.

5. שינוים בהיקף שעות העבודה – אם היקף שעות העבודה משתנה מדי חודש, החישוב הוא לפי ממוצע של 12 החודשים האחרונים להעסקה.

הודעה מוקדמת העובד המתפטר או המעביד המפטר חייבים לתת לצד השני הודעה מוקדמת בכתב. תקופת ההודעה המוקדמת נקבעת לפי ותק העובד במקום העבודה.

תשלום עבור הודעה מוקדמת במקרה והעובד/מעביד לא קיימו את חובת מתן ההודעה המוקדמת עליהם לשלם פיצוי לצד השני בגובה השכר הרגיל שהיה משולם לתקופה זו. למעביד זכות לנכות את הסכום מהשכר המגיע לעובד.

  1. תקופת ההודעה המוקדמת

עובד חודשי

ב- 6 חודשים הראשונים

יום לכל חודש

בחודשים 7 -12

6 ימים +2.5 לכל חודש

מעל שנה

חודש הודעה מוקדמת

 

עובד שעתי

במהלך השנה הראשונה

יום לכל חודש עבודה

במהלך השנה השנייה

14 ימים + חצי יום לכל חודש

במהלך השנה השלישית

21 ימים+ חצי יום על כל חודש

מעל שלוש שנים

חודש הודעה מוקדמת

2. תקופת הודעה מוקדמת ארוכה יותר לפי חוזה– חוזה העבודה יכול לקבוע תקופת הודעה מוקדמת ארוכה יותר בתנאי שתחייב את שני הצדדים.

3. הודעה מוקדמת וימי מחלה – מותר לפטר עובד בחופשת מחלה אבל תקופת ההודעה המוקדמת

תתחיל לאחר סיום ימי המחלה.

4. הודעה מוקדמת וימי חופשה שנתית– אסור למעסיק להוציא לחופשה עובד בתקופת ההודעה המוקדמת.

5. אם העובד מקבל הודעה מוקדמת בפועל, יחסי עבודה נמשכים והוא ממשיך לצבור זכויות (כמו וותק לפיצויים, חופשה וכו’). אם הוא פוטר מיידית, אזי היחסים מתנתקים ברגע הפיטורים.

6. אם עובד נתן הודעה מוקדמת כחוק, המעביד רשאי שלא להמשיך להעסיקו בפועל בתקופה זו אך עליו לשלם לו בגין התקופה.

.

חילופי מעבידים

שמירת זכויות– בחילופי מעבידים כל הזכויות במקום העבודה אמורות להישמר תחת הבעלים החדשים (חישוב ימי חופשה, דמי הבראה וכו’ על פי תקופת הותק הכוללת). הזכויות נשמרות לפי המקום הפיסי של העבודה.

זכאות לפיצויי פיטורים

א . העובד ממשיך לעבוד במקום– אין זכות אוטומטית לקבלת פיצויי פיטורים עקב חילופי מעסיקים. בעת המעבר יש שתי אפשרויות: האחת שהמעסיק המקורי יפטר את העובד וישלם פיצויי פיטורים ואז, אם ייקלט העובד אצל המעסיק החדש יתחיל מאפס; השנייה שהמעסיק המקורי לא יפטר את העובד וזה ימשיך לעבוד אצל המעסיק החדש. המעסיק האחרון הוא זה שישלם את חלקו וגם את חוב קודמו.

ב. העובד מתפטר– במידה והעובד מחליט להפסיק את עבודתו עקב שינוי זהות המעביד, יהיה זכאי לתשלום פיצויי פיטורים (בדומה להגיון של הרעת תנאים).

ג. המעסיק החדש, שקנה את המפעל, יהיה חייב בחובות קודמו בכל מה שקשור להפרשות לקופות גמל ושכר שלא שולם, אלא אם יפרסם מודעה שיש להגיש תביעות תוך 90 יום והתביעות לא הוגשו במהלך אותם 90 הימים.

 

אתר כוח לעובדים נבנה בפלטפורמת WordPress MU | כל התכנים באתר מוגנים ברישיון Creative Commons
הקמה: יוחאי עילם , חנית כהן | עיצוב: רונן אידלמן הפקה: נעה נוצני | ניהול: מתן בורד| ייעוץ: עידו פישמן