lang="en-US"> כוח לעובדים » ועדת הכספים

ועדת הכספים

אחד האתגרים הגדולים ביותר שלנו כאיגוד צומח, הוא ניהול משאבים. בכל רגע נתון, חסרים לנו משאבים והצורך בשטח רק הולך וגובר. כדי להתנהל באחריות, ולקחת סיכונים מחושבים – הקמנו את ועדת הכספים.

ועדת הכספים מורכבת מראשי-וועדים, והיא מפקחת על תקציב האיגוד הארצי, מכינה את התקציב השנתי להצבעה באסיפה ומאשרת שינויים לאורך השנה. הוועדה הוקמה ב-2011 והיא שלוחה של נציגי הוועדים לעניינים בעלי משמעות תקציבית.

יש לכם הצעה לשינוי תקציבי? שאלה לגבי ניהול התקציב? ניתן להעלות נושאים לדיון בוועדת הכספים באמצעות פניה ליו”ר הוועדה.

אז איך זה עובד? חברי הוועדה הם חברי האסיפה ונבחרים על ידה אחת לשנה (בנובמבר). יו”ר הוועדה ממונה מתוך הוועדה והוא מנהל את ישיבותיה ואחראי לתקשורת בינה לבין מזכירות האסיפה, המזכיר הארגוני וצות הארגון. בוועדה פעילים גם מתנדבים בעלי ידע ועניין בנושאי הוועדה – ללא זכות הצבעה.

הוועדה דנה בכל נושא כספי לפני העברתו לאישור ו/או דיון באסיפת הנציגים הארצית. האסיפה לא מאשרת סוגיות בעלות משמעות כספית אלא לאחר דיון בהן בוועדת הכספים. כחלק מהרצון להגיע לשיתוף בפעילות של מעגלים רחבים יותר של חברים, הוועדה פועלת באופן מודע למען ניהול דיון  מעמיק ומשתף בין חברי הסניפים ונציגיהם על התקציב.

הוועדה שנפגשת אחת לחודש, אחראית באופן שוטף על מגוון משימות:

  • גיבוש הצרכים ובניית ההצעה לתקציב השנתי של הארגון לקראת אישורו באסיפת הנציגים.
  • קביעת נהלים לגבי הליכי הגבייה, צורת התשלום ופריסת התשלומים של דמי החבר ודמי הטיפול, בהתאם להחלטות אסיפת הנציגים בנושא.
  • שינויים בגובה דמי החבר / דמי הטיפול הכלל ארגוניים.
  • העברות תקציביות בין סעיפים בתקציב השנתי המאושר.
  • הקצבת הכנסות מעל למתוכנן בתקציב המאושר לסעיפים קיימים או חדשים.
  • קביעת נהלים למתן הלוואות לשובתים ופיקוח על מימושן.
  • אישור שימוש בסעיפי התקציב: מאבק ורזרבה.
  • חשיבה על כיווני גיוס כספים ממקורות שונים.
  • הדרכה של נציגי הסניפים בכל מה שקשור להתנהלות הכספית של הארגון: זכויות, קופות, החזרים.
  • גיבוש ועדכון תהליך ניהול מכרזים לבחירת ספקים מהותיים לארגון.

לוועדת הכספים תקנון פעילות הניתן לקריאה כאן.

בישיבות הוועדה משתתפים באופן קבוע גם המזכיר הארגוני, מנהלת החשבונות ומזכירת האסיפה. חברי אסיפת הנציגים, חברי הארגון, עובדים ואורחים, מוזמנים להשתתף בישיבות בתיאום מראש עם יו”ר הוועדה.

אתר כוח לעובדים נבנה בפלטפורמת WordPress MU | כל התכנים באתר מוגנים ברישיון Creative Commons
הקמה: יוחאי עילם , חנית כהן | עיצוב: רונן אידלמן הפקה: נעה נוצני | ניהול: מתן בורד| ייעוץ: עידו פישמן