lang="en-US"> כוח לעובדים » תקנון ועדת הכספים

תקנון ועדת הכספים

כללי:
1. ועדת הכספים ממונה על-ידי אסיפת הנציגים של כוח לעובדים. חברי הועדה הם חברי אסיפת הנציגים. ועדת הכספים פועלת כשלוחה של אסיפת הנציגים.

2. חברי ועדת הכספים ממנים מתוכם את יו”ר הוועדה שמנהל את ישיבותיה ואחראי לקיומו של פרוטוקול הישיבה. בהעדר היו”ר יקבע היו”ר ממלא מקום ליו”ר מבין חברי הוועדה.

3. ישיבות ועדת הכספים מתקיימות, במידת האפשר, לפני התכנסויות של אסיפת הנציגים (ישיבות מן המניין) . במידת בצורך, תקבענה ישיבות נוספות (ישיבות שלא מן המניין) בזמנים אחרים. ישיבות נוספות תקבענה לבקשת רוב חברי הוועדה/לבקשת צוות ארגון/לבקשת אספת הנציגים/ביזמת יו”ר הוועדה.  מועדי הישיבות ימסרו לפחות שבועיים מראש לחברי הוועדה וחברי אספת הנציגים וצוות ארגון. הישיבות תתקיימנה במשרדי הארגון או במקום כינוס האספה, בהתאם למועד, אלא אם נמסר אחרת ע”י יו”ר הוועדה. ישיבות תתקיימנה בקוורום של ארבעה חברים כולל יו”ר או מחצית חברי הועדה (הנמוך מביניהם).

4. בכל ישיבה יכתב פרוטוקול מפורט. פרוטוקול זה, לאחר אישורו על-ידי חברי הועדה, לרבות היו”ר, יופץ לעיונם של כל חברי אסיפת הנציגים וצוות ארגון.

5. ההשתתפות בישיבות ועדת הכספים תהיה פתוחה בפני משתתפים ללא זכות הצבעה כמפורט להלן:

א. חברי אספת הנציגים וחברי צוות ארגון – לאחר יידוע מראש של יו”ר הועדה.

ב. משתתפים אחרים – לאחר תאום מראש עם יו”ר הוועדה ובאישורו. היו”ר יידע את חברי הוועדה על דחיית הבקשה.

ג. מוזמנים, בהתאם להחלטת יו”ר הוועדה.

ד. המזכיר הארגוני.

ה. נציג של שכירי הארגון.

תפקידי הועדה:
1. סיוע למזכיר הארגוני בפעולות שוטפות ובניהול הכספי בהתאם לתקציב הפעיל שאושר על-ידי אסיפת הנציגים. מעקב ופיקוח אחר הפעילות הכספית השוטפת מול התקציב, ניצול התקציב למניעת חריגות.

2. הכנת הצעת התקציב לשנת הכספים הבאה, הכוללת שינויים יחסית לתקציב הקודם. הצעת התקציב תוגש לאישור אסיפת הנציגים.

3. דיון בנושאים כספיים לקראת העלאתם לדיון באסיפת הנציגים. האסיפה לא תאשר סוגיות בעלות משמעות כספית אלא לאחר דיון בהן בועדת הכספים.
הוועדה תדון על שינויים בגובה דמי חבר / דמי טיפול הכלל אירגוניים.

4. נושאים בסמכות הועדה:

א. הועדה תגבש נהלים לגבי הליכי הגבייה, צורת התשלום ופריסת התשלומים של דמי החבר ודמי הטיפול התאם להחלטות אסיפת הנציגים בנושא.

ב. הועדה תדון בבקשות להקלות בדמי החבר של חברי סניפים מסוימים.

ג. העברות תקציביות בין סעיפים בתקציב המאושר – עד לגובה 5% מהתקציב.

העברות בין סעיפים מאושרים בסכומים שמעל 5% מהתקציב יוגשו לאישור אסיפת הנציגים.

ד. הקצבת הכנסות מעל למתוכנן בתקציב המאושר לסעיפים קיימים או חדשים – עד לגובה 5% מהתקציב.

הקצאת כספים שנכנסו במהלך השנה בסכומים שמעל 5% מהתקציב יוגשו לאישור אסיפת הנציגים.

ה. קביעת נהלים למתן הלוואות לשובתים.

ו. שימוש בסעיפי התקציב: מאבק, ורזרבה. בהתאם לנספח המצורף לתקנון זה.

ז. נציג הועדה ישתתף במו”מ מול ועד העובדים של שכירי הארגון בנושאים בעלי משמעות תקציבית.

בקשות לדיון בועדה יוגשו ליו”ר, והוא יחליט אם לדון בהן. במידה ויחליט על דחיה, ידווח על-כך לועדה. הועדה תוכל לשנות את החלטת היו”ר ברוב קולות.

5. חשיבה על כיווני גיוס כספים ממקורות שונים.

6. מעקב וקידום של נושא הדרכה של נציגי הסניפים בכל מה שקשור להתנהלות הכספית של הארגון: זכויות, קופות, החזרים – בהתאם למסמך ההנחיות לבנייה וניהול תקציבי הסניפים.

7. מכרזים – גיבוש ועדכון תהליך ניהול מכרזים לבחירת ספקים מהותיים לארגון, שיובא לאישור אספת הנציגים.

לצורך ביצוע תפקידיה תקבל הועדה לפי דרישתה:
א. דוחות כספיים לא מבוקרים חצי שנתיים הכוללים דוח תקציב מול ביצוע.

ב. טיוטות של דוחות כספיים שנתיים לשם הבאתם לאישור אספת הנציגים.

ג. כל מסמך אחר שמקורו בגופים אחרים בארגון הדרוש לצרכי עבודתה.

ד. הוועדה תוכל לזמן תוך מתן התראה מספקת והתחשבות במגבלותיו של המוזמן/מוזמנת, חברי/חברות צוות ארגון ומקבלי/מקבלות שכר של הארגון.

נספח – נוהל אישור הוצאה מקופת מאבק
אישור הוצאה מקופת מאבק תהיה על פי תוכנית בכתב שתוגש על ידי הנהגת סניף בהתאם לשלבים הבאים:

עד לסך של 4,000 שח – באישור המזכיר הארגוני.

בין 4,000 שח לסך של 10,000 שח – באישור המזכיר הארגוני ויושב ראש הוועדה.

מעל 10,000 שח ועד יתרת הסעיף התקציבי – באישור מליאת הוועדה ותוך יידוע צוות ארגון ואספת הנציגים.

אישור התוכנית יימסר בכתב להנהגת הסניף.

אתר כוח לעובדים נבנה בפלטפורמת WordPress MU | כל התכנים באתר מוגנים ברישיון Creative Commons
הקמה: יוחאי עילם , חנית כהן | עיצוב: רונן אידלמן הפקה: נעה נוצני | ניהול: מתן בורד| ייעוץ: עידו פישמן