lang="en-US"> כוח לעובדים » מבנה הארגון

מבנה הארגון

‘כוח לעובדים’ הוא ארגון עובדים דמוקרטי הפועל לפי כללי חוקת הארגון המבטיחה כי השליטה המלאה בארגון תהיה בידי כלל חבריו. כל חבר ב ’כוח לעובדים’ זכאי לבחור ולהיבחר לכל תפקיד בארגון והבחירות נערכות כל שנה. ארגון ‘כוח לעובדים’ נסמך על התארגנות של העובדים במקום העבודה כאשר ההחלטות החשובות לגבי מקום העבודה מתקבלות באופן דמוקרטי ע”י החברים.

מי יכול להצטרף ל’כוח לעובדים’ – כל עובד ועובדת בישראל ללא הבדל דת, גזע, מין ואזרחות; עובדים קבועים, עובדים ארעיים, עובדי כוח אדם ועובדי קבלן בכל תחום עיסוק ומכל אזור בארץ. כמו כן, יכולים ומוזמנים להצטרף פעילים חברתיים, סטודנטים, מובטלים וגמלאים המאמינים בכוחם של עובדים וארגוני עובדים להביא לשינוי המיוחל.

הסניפים היחידה הבסיסית ביותר של הארגון היא הסניף. סניף מוגדר לפי תחום העבודה של החבר והאזור בו נמצא מקום עבודתו או לפי מקום עבודתו. הסניף יכלול את כל העובדים חברי ‘כוח לעובדים’ באותו מקום עבודה או באותו תחום עבודה לרבות עובדי קבלן וכוח אדם. מי שפוטר ממקום עבודתו ממשיך להיות חבר בסניף לפי מקום העבודה האחרון שלו אלא אם התחיל לעבוד במקום עבודה חדש וביקש לעבור לסניף הפועל במקום עבודתו החדש. מי שאינו חלק מסניף לפי מקום עבודתו יהיה שייך לסניף הכללי. הסניפים אמורים להיות קטנים אך לא קטנים מדי בכדי לקיים דמוקרטיה פנימית יעילה.

נציג סניף והנהגת סניף – ‘נציג סניף’ הוא חבר ‘כוח לעובדים’ בסניף מסוים שנבחר ע”י חבריו לסניף ופועל כנציגם ב’אספת הנציגים’. ‘נציגי הסניף’ נבחרים מידי שנה בבחירות הפתוחות לכלל חברי הסניף ולפי הנהלים המופיעים בחוקת ‘כוח לעובדים’. ‘הנהגת הסניף’ נבחרת ע”י הסניף מידי שנה לפי הנוהל שיקבע הסניף. ‘נציגי הסניף’ מהווים תמיד חלק ‘מהנהגת הסניף’. ‘הנהגת הסניף’ היא הקובעת מי ייצג את הסניף בעת משא ומתן על הסכם קיבוצי, היא המייצגת את הסניף מול המעסיק ביום-יום והיא המנהלת את הסניף בשגרה.

איגודים – מספר סניפים יכולים לבחור לקיים מסגרת משותפת הנקראת ‘איגוד’. מסגרת זו יכולה לקבל החלטות הנוגעות באופן ייחודי רק לסניפים החברים בה.

אסיפת הנציגים – כל סניף בוחר מדי שנה נציג/ים ל ‘אסיפת הנציגים’ של ‘כוח לעובדים’ בהתאם לגודלו (נציג אחד לכל 50 חברים). ‘אסיפת הנציגים’ של ‘כוח לעובדים’ היא הגוף שמוסמך לקבל כל החלטה ביחס לארגון. עם זאת החלטות מסוימות מחייבות אישור של כלל חברי ‘כוח לעובדים’ הנוגעים לעניין. החלטות אלו הן: א – הפסקת שביתה, ב – חתימה על הסכם שכר קיבוצי, ג – תקציב הסניף.

מידי שנה אסיפת הנציגים בוחרת את: ‘צוות ארגון’, ‘ועדת היגוי’ (העוסקת בסוגיות ארוכות-טווח בארגון), ‘ועדת הכספים’ (הבונה את התקציב יחד עם המזכיר הארגוני ומבקרת את השימוש בכספי הארגון), ‘ועדת הביקורת’ (המוסמכת לבקר את כל פעולות הארגון), ‘ועדת הבחירות המרכזית’ (האחראית על הליכי הבחירות בארגון) ואת ‘בית הדין של כוח לעובדים’ (הערכאה השיפוטית הגבוה ביותר בארגון).

צוות ארגון הנהגת ‘כוח לעובדים’ הקרויה ‘צוות ארגון’ היא המנהלת את כוח לעובדים בין כינוסי אספת הנציגים. ‘צוות ארגון’ מונה כיום 10 חברות וחברים והוא נבחר אחת לשנה ע”י ‘אסיפת הנציגים’. לפי חוקת ‘כוח לעובדים’ לפחות מחצית מחברי “צוות ארגון” צריכים להיות חברי אספת הנציגים ולפחות שליש מחבריו צריכות להיות נשים.

‘צוות ארגון’ ממנה גופים וצוותים שתפקידים לסייע לו בניהול הארגון וחיזוקו. גופים אלו כוללים בין השאר את צוות התקשורת, הצוות המשפטי והצוות המנהלי. בנוסף, ממונים ע”י ‘צוות ארגון’ ארבעה רכזי מטות אזוריים: חיפה והצפון, ת”א והמרכז, איזור ירושלים, ובאר שבע והדרום. תפקיד המטות הוא לסייע בהקמת התארגנויות עובדים חדשות במסגרת כוח לעובדים, לסייע לארגון בפעולותיו השונות וליזום פעולות שטח התואמות את ערכי הארגון. פעילות המטות נקבעת ע”י הפעילים המתנדבים במסגרתו כאשר מידת ההשפעה נקבעת לפי מידת השתתפותו של הפעיל בישיבות המטה ובפעולותיו השונות.

בעלי תפקידים בצוות ארגון רכז צוות ארגון: חבר צוות ארגון האחראי על קביעת מועדי ישיבות צוות ארגון, קביעת סדר יומן, ניהול הישיבות, הוצאת פרוטוקול ישיבות הצוות והפצתו לאספת הנציגים, עדכון חודשי מפורט לחברי צוות ארגון וועדת הביקורת על כל ההתפתחויות בארגון במשך החודש האחרון. גזבר הארגון: חבר צוות ארגון האחראי על ניהול כל ההיבטים הארגונים והכספיים של הארגון לרבות ניהול כוח אדם, התקשרות מול גורמים חיצוניים וניהול תקציב הארגון בכפוף להחלטות צוות ארגון ואספת הנציגים. משפטן הארגון: חבר צוות ארגון המשמש כגורם הבכיר ביותר בעיצוב המדיניות של כוח לעובדים בכל נושא הנוגע לתחום דיני העבודה

אתר כוח לעובדים נבנה בפלטפורמת WordPress MU | כל התכנים באתר מוגנים ברישיון Creative Commons
הקמה: יוחאי עילם , חנית כהן | עיצוב: רונן אידלמן הפקה: נעה נוצני | ניהול: מתן בורד| ייעוץ: עידו פישמן