lang="en-US"> כוח לעובדים » ארכיון » הסתיימה השביתה במכללת בית ברל

הסתיימה השביתה במכללת בית ברל

Friday 8 כDec, 2017

ההסכם הקיבוצי שייחתם יבטיח לחברי סגל ההוראה הזוטר 12 משכורות בשנה (לעומת 7 משכורות כיום), תוספות שכר, הכרה בוותק ועוד.
ועד המרצים: ״מדובר בהסכם פורץ דרך – הבטחה למשכורת לאורך כל השנה לכל קבוצות המרצים, הכולל אמירה סולידרית ברורה: המורים מן החוץ אינם ״שקופים״ עוד״.

ועד הסגל הזוטר במכללת בית ברל, המאוגד בכוח לעובדים, הודיע על קבלת מתווה הסכמות מול הנהלת המכללה, משרד האוצר והות״ת (הוועדה לתכנון תקציבי), אשר יוביל לחתימה על הסכם קיבוצי במכללה. כמקובל בכוח לעובדים הובא תוכן ההסכם להצבעת סגל ההוראה אשר אישר את קבלתו. אישור ההסכם הביא לסיומה של שביתת הסגל הזוטר שנמשכה מאז תחילת הסמסטר ובמשך שישה שבועות- השביתה הארוכה ביותר במערכת החינוך בחמש השנים האחרונות.
460 חברי הסגל הזוטר, המהווים את מרבית סגל ההוראה, הועסקו עד כה בתנאי העסקה פוגעניים – פיטורים הלכה למעשה בסוף כל סמסטר (שבע משכורות בלבד לאורך השנה), ללא ביטחון תעסוקתי – ללא הבטחה לתעסוקה בתחילת סמסטר חדש, וללא כל משמעות לוותק. בנוסף, לאחרונה הוחלט על העברת מכללת בית ברל ממעמד של מכללה לחינוך למעמד של מכללה אקדמית המצויה תחת פיקוח ות״ת. במהלך זה לא הוסדרו תנאי ההעסקה ושכרם של חברי הסגל ואלו אמורים היו להישאר כשהיו טרם המעבר (כ-50% פחות משכרם מקבליהם במכללות המתוקצבות).
במסגרת ההסכם הקיבוצי יזכו המרצים ל-12 משכורות בשנה הכוללת תוספות שכר של עד 40%; מנגנוני ביטחון תעסוקתי הכוללים פיצוי לעובדים בגובה של  45 ימי משכורת בגין הודעה על ביטול קורס עד חודש לפני תחילת שנת הלימודים, וכן הכרה בוותק.
״ההסכם פורץ דרך בשני היבטים״, מסביר הלל רומן מרצה וחבר ועד. ״ראשית, זהו ההסכם הראשון שבו ייהנו כל המרצים – גם כאלה שימשיכו ללמד תחת ההגדרה מרצים מן החוץ – מ-12 משכורות. היבט מהותי נוסף – הובהר כי לא ייתכן שמעמדה של מכללה ישתנה ממכללה לחינוך למכללה אקדמית ושכר המרצים לא יעודכן. כל המהלך הזה לא היה מושג אלמלא נחישות סגל ההוראה שנכון היה לעמוד בשביתה ארוכה וללא האמון שנתן לוועד העובדים״.
מתווה ההסכמות התגבש לאחר סירוב הוות״ת ומשרד האוצר לאשר את ההסכמות אליהם הגיעו ההנהלה והעובדים בתום מו״מ של כשנתיים. ההסכם יאפשר לוועד הסגל הזוטר בבית ברל להשתתף בעתיד במאבקים ארציים לשיפור תנאי ההעסקה של סגלי ההוראה הזוטרה.

״המאבק המרשים של הסגל הזוטר הוא דוגמא נוספת לגל ההתאגדויות של סגלי הוראה זוטרים שאנו עדים לו בשנתיים האחרונות״, אומר יורי אמינוב, רכז ענף ההשכלה הגבוה בכוח לעובדים. ״עוד ועוד סגלים זוטרים המהווים את רוב ההוראה במכללות, אומרים ״די״ למדיניות ה״דלת המסתובבת״ בסוף כל סמסטר. להפיכת ההוראה האקדמית לעבודה ארעית ללא אופק, וצפויים בעתיד להתלכד לכדי כוח משותף ומשפיע. ההסכם אליו הגיעו המרצים בבית ברל לא רק משווה בין תנאי המרצים במכללה לתנאי המרצים במכללות המתוקצבות. הסכמים כאלה מתקנים את העוול הבסיסי שבתנאי ההעסקה במכללות שתחת ות״ת, המאפשרות העסקה רבת שנים ללא כל אפשרות קידום או מחויבות לעובדים״.
בכוח לעובדים מאוגדים שמונה מתוך עשרים ואחד הסגלים הזוטרים במכללות המתוקצבות, בהם גם מכללה נוספת לחינוך המצויה בתהליך מעבר לחסות ות״ת – מכללת סמינר הקיבוצים, וכן המכללות האקדמית תל אביב-יפו ושנקר שכבר חתמו על הסכמים קיבוציים.

הוספת תגובה

התגובה

אתר כוח לעובדים נבנה בפלטפורמת WordPress MU | כל התכנים באתר מוגנים ברישיון Creative Commons
הקמה: יוחאי עילם , חנית כהן | עיצוב: רונן אידלמן הפקה: נעה נוצני | ניהול: מתן בורד| ייעוץ: עידו פישמן