lang="en-US"> כוח לעובדים » ארכיון » חיפה כימיקלים צפון: סיכום דיונים בבית הדין האזורי בחיפה 

חיפה כימיקלים צפון: סיכום דיונים בבית הדין האזורי בחיפה 

Tuesday 3 כOct, 2017

בסוף 3 ימי דיונים בהם חקרו עוה״ד של נציגות עובדי חיפה כימיקלים וארגון כוח לעובדים את הבעלים של החברה ג’ולס טראמפ, את מנכ״ל החברה נדב שחר ואת סמנכ״ל החברה, העמיק ביה״ד האזורי לעבודה בחיפה ברשות נשיא ביה״ד האזורי בחיפה, מר אלכס קוגן את הקביעה השיפוטית כנגד הנהלת החברה וקבע שלא זו בלבד את שיש להקפיא את המשך פיטורי העובדים אלא גם חייב את ההנהלה לבטל הלכה למעשה את הוצאתם הכפויה של 58 עובדי החברה לחופשה והחליף את ההחלטה החד צדדית של הנהלת החברה בהחלטה שבה מחוייבת ההנהלה לשאת לכל הפחות במחצית שכר העובדים וזאת (בניגוד לעמדת החברה) עד .למתן פס״ד בתיק. ״שוכנעתי, כי גם היום לאחר שהחברה ׳גררה רגלים׳ בהמצאת הנתונים הנדרשים, היא לא המציאה אותם במלואם״, כתב הנשיא קוגן.

עוד דחה ביה״ד לעבודה את בקשת הנהלת החברה להתנות את תשלום שכר העובדים בכך שיחשב על חשבון זכויות העובדים אם וכאשר יפוטרו, וכן את בקשת הנהלת החברה להטיל על העובדים חופשה ללא תשלום שתותיר אותם חסרי פרנסה ונטולי מקורות כלכליים לכלכלת ביתם.

נציגי החברה התקשו לענות לשאלת עו״ד פעיל, מדוע ממשיכה החברה להגיש בקשות לחידוש רישיון העסק, כשבה בעת בכוונתה לפטר את כל העובדים. ״הצלחנו במשימה הראשונית – הכשלת ניסיון החברה לפטר מאות עובדים.״ אומרים בוועד העובדים. ״מביש שתאגיד ענק מנהל מלחמת חורמה בכדי שמאות עובדים שעתידם לוט בערפל יממנו מכיסם את כשליו״. ביחס לדרישה החוזרת לרישיון עסק אומרים בוועד העובדים: ״ כפי שטענו כל הזמן-מפעל מצליח כחיפה כימיקלים לא ממהרים לסגור. כוונות ההנהלה התבהרו גם נשיא בית הדין: ׳סגירת׳ המפעל היא תירוץ להיפטר מן העובדים ולהעסיק מחדש עובדים לא מאוגדים, ללא הסכם קיבוצי ובתנאים מופחתים, והעדפה לעבודה קבלנית. כשם שבלמנו את מהלך הפיטורים המביש נמשיך ונאבק על עתיד פרנסתנו״.

הוספת תגובה

התגובה

אתר כוח לעובדים נבנה בפלטפורמת WordPress MU | כל התכנים באתר מוגנים ברישיון Creative Commons
הקמה: יוחאי עילם , חנית כהן | עיצוב: רונן אידלמן הפקה: נעה נוצני | ניהול: מתן בורד| ייעוץ: עידו פישמן