lang="en-US"> כוח לעובדים » שכר מינימום

שכר מינימום

עדכון שכר המינימום – החל מ – 1 יולי 2011.

שכר מינימום למבוגר:

חודש

(עד 43 שעות שבועיות)

שעה

יומי (6 ימים בשבוע)

יומי (5 ימים בשבוע)

ובלבד שהשכר לא יפחת משכר המינימום אילו חושב על בסיס שכר לשעה.

4,100 ₪

₪ 22.04

164.00 ₪

189.23 ₪

שכר מינימום בענף השמירה:

בעקבות צו הרחבה מיולי 2009 זכאים העובדים בענף השמירה לתוספת בשכר המינימום של 2.5% משכר המינימום הקבוע במשק

[]שכר חודשי – עד 43 שעות שבועיות

שכר לשעה

שכר יומי – 6 ימי עבודה

שכר יומי – 5 ימי עבודה

4,202.5 ש”ח

22.59 ש”ח 168.1 ש”ח 193.72 ש”חאתר כוח לעובדים נבנה בפלטפורמת WordPress MU | כל התכנים באתר מוגנים ברישיון Creative Commons
הקמה: יוחאי עילם , חנית כהן | עיצוב: רונן אידלמן הפקה: נעה נוצני | ניהול: מתן בורד| ייעוץ: עידו פישמן