lang="en-US"> כוח לעובדים » עיקרי צו הרחבה לפנסיית חובה בישראל

עיקרי צו הרחבה לפנסיית חובה בישראל

 מאתר קו לעובד עודכן 1.2008)

 

תוקף: החל מיום 1.1.2008.

על מי חל: רק על עובדים שאין להם הסדר פנסיוני טוב יותר מכוח הסכם קיבוצי, חוזה אישי, או צו הרחבה ענפי. כלומר: לא יורע מצבו של עובד שנהנה מהסדר פנסיוני מיטיב לפני הוצאת צו ההרחבה.

מי העובדים שהצו משנה את מצבם: מעשית, בהרבה ענפים כבר קיים הסכם קיבוצי המחייב הפרשות פנסיוניות (אף אם המעסיקים עוברים על הוראותיו, כמו בענפי שירותי הניקיון והשמירה). מצבם של עובדים בענפים אלה לא ישתנה בעקבות הצו. עיקר המשמעות היא לעובדים בענפי השירותים אצל מעסיקים עצמאיים, קטנים ובינוניים. למשל: עובדים במשרדי רואי חשבון ועורכי דין; עובדים בחנויות פרטיות; עובדי רשתות שיווק שאינן מאורגנות; וכיוצ”ב.

תנאי הזכאות לפנסיה לפי צו ההרחבה:

  1. העובד בן יותר מ-21 והעובדת בת יותר מ-20.

  2. העובד מועסק במקום העבודה יותר מ-9 חודשים (החל מ-1.1.2009 תקוצר התקופה ל-6 חודשים).

  3. עובדים שהתחילו לעבוד כאשר כבר יש להם ביטוח פנסיוני יהיו זכאים לפנסיה מהיום הראשון. המעסיק רשאי להתחיל להעביר ההפרשות רטרואקטיבית אחרי השלמת שלושה חודשים.

השכר הקובע לפנסיה: שכר בסיס + תוספות קבועות (עפ”י מבחני השכר הקובע לחישוב פיצויי פיטורים).

בחירת ההסדר הפנסיוני: העובד זכאי לבחור את קרן הפנסיה בה הוא מעוניין. לא יבחר תוך 60 יום – יבחר עבורו המעסיק קרן חדשה.

טבלת שיעור ההפרשות עפ”י ההסכם:

החל מיוםואילך

הפרשות

מעביד

הפרשות

עובד

הפרשות המעביד

לפיצויים

סה”כ

1.1.2008

0.833%

0.833%

0.834%

2.5%

1.1.2009

1.66%

1.66%

1.68%

5%

1.1.2010

2.5%

2.5%

2.5%

7.5%

1.1.2011

3.33%

3.33%

3.34%

10%

1.1.2012

4.16%

4.16%

4.18%

12.5%

1.1.2013

5%

5%

5%

15%

אתר כוח לעובדים נבנה בפלטפורמת WordPress MU | כל התכנים באתר מוגנים ברישיון Creative Commons
הקמה: יוחאי עילם , חנית כהן | עיצוב: רונן אידלמן הפקה: נעה נוצני | ניהול: מתן בורד| ייעוץ: עידו פישמן