lang="en-US"> כוח לעובדים » נוהל בחירות להנהגת סניף (ברירת מחדל)

נוהל בחירות להנהגת סניף (ברירת מחדל)

1. הבחירות להנהגת סניף יערכו יחד עם הבחירות בסניף לנציגי הסניף לאספת הנציגים של כוח לעובדים. הבחירות יהיו בפיקוח וועדת הבחירות הראשית. המקבלים את מספר הקולות הגדול ביותר ייצגו את הסניף באספת הנציגים ויהיו חברים בהנהגת הסניף, מספרם יהיה בהתאם למספר הנציגים להם זכאי הסניף באספת הנציגים. הבאים אחריהם במניין הקולות עד לגודל המקסימאלי של הנהגת סניף (בהתאם לסעיף 2 לתקנון זה) יהיו רק חברי הנהגת הסניף.

2. גודל הנהגת סניף בהתאם לתקנון זה יהיה

  • בסניפים של עד 50 חברים: שלושה חברי הנהגה (הנציג לאספת הנציגים ועוד שניים נוספים).
  • בסניפים של 50 עד 150 חברים: חמישה חברי הנהגה  (שני הנציגים לאספת הנציגים ועוד שלושה נוספים).
  • בסניפים של מעל 150 חברים: כל הנציגים לאספת הנציגים ועוד ארבעה חברי הנהגה נוספים שאינם חברים באספת הנציגים.

3. סניף המעוניין בנוהל שונה מזה המופיע בסעיפים 1 ו 2 ביחס לאופן בחירת חברי ההנהגה שאינם חברי אספת הנציגים, צריך לבצע את השינויים מהנוהל הסטנדרטי במסגרת אספת סניף.

אתר כוח לעובדים נבנה בפלטפורמת WordPress MU | כל התכנים באתר מוגנים ברישיון Creative Commons
הקמה: יוחאי עילם , חנית כהן | עיצוב: רונן אידלמן הפקה: נעה נוצני | ניהול: מתן בורד| ייעוץ: עידו פישמן