lang="en-US"> כוח לעובדים » חופשה שנתית

חופשה שנתית

מאתר קו לעובד עודכן 1.2007)

הזכות לחופשה שנתית מגיעה לכל העובדים השכירים במשק – לעובדים במשרה מלאה, במשרה חלקית, או לפי שעות; לעובדים המועסקים דרך חברות כוח-אדם; לעובדים זמניים; וכן למהגרי עבודה (“עובדים זרים”).

גם עובד שלא השלים שנת עבודה ראשונה מלאה זכאי לחופשה המחושבת באופן יחסי לתקופת עבודתו.

אורך החופשה נטו עלפי החוק (לא כולל שבתות)

ותק באותו מקום עבודה*

לעובדים 6 ימים בשבוע

לעובדים 5 ימים בשבוע

1-4 שנים

12 ימים בשנה

10 ימים בשנה

5

14

12

6

16

14

7

18

15

8

19

16

9

20

17

10

21

18

11

22

19

12

23

20

13

24

20

14

24

20

בחילופי מעסיקים באותו מקום עבודה, העובדים מקבלים מהמעסיק הראשון את פדיון יתרת החופשה שצברו, אבל הוותק נמשך גם למעסיק החדש.

חישוב דמי החופשה

 1. המעסיק חייב לשלם לעובד דמי חופשה בגובה השכר הרגיל ובזמן, שהיה משלם לו אילו לא יצא לחופשה והוסיף לעבוד כרגיל.

 2. לא נכלל בחישוב דמי חופשה: שעות נוספות, דמי נסיעה או החזקת רכב, אש”ל, “טיפים” של לקוחות, וכדומה.

 3. עובד המשתכר לפי שעה– יקבל עבור כל יום חופשה את שכר העבודה היומי הממוצע שלו.

 4. עובד לפי עמלות – תשלום ליום חופשה של עובד המקבל שכר לפי עמלות יחושב על בסיס שכרו הממוצע בשלושה חודשים רצופים (מתוך השנה שקדמה לחופשה), שבהם עבד באופן מלא.

 5. משרה חלקית (פחות מ-5 או 6 ימים בשבוע):

א. כאשר מתקיימים יחסי עובד-מעביד במשך כל שנת עבודה:

ימי עבודה בפועל בשנת העבודה הזכאות אופן חישוב הזכאות
לפחות 200 מלאה
פחות מ- 200 חלקית הזכאות המלאה X ימי עבודה בפועל

200

ב. כאשר מתקיימים יחסי עובד-מעביד רק בחלק משנת עבודה:

ימי עבודה בפועל בשנת העבודה הזכאות אופן חישוב הזכאות
לפחות 240 מלאה
פחות מ- 240 חלקית הזכאות המלאה X ימי עבודה בפועל

240

דוגמה א’ : עובד שהועסק פעמיים בשבוע במשך תשע שנים. לכמה ימי חופשה הוא זכאי בשנה התשיעית?

2 ימי עבודה בשבוע x 52 שבועות x מכסה (17 ימים) = 8.84 ימי חופשה

200

דוגמה ב’: עובד שהועסק פעמיים בשבוע 9 שנים וארבעה חודשים. לכמה ימי חופשה זכאי בארבעת החודשים האחרונים לעבודתו?

2 ימי עבודה x 17 שבועות x מכסה (18 ימים) = 2.57 ימי חופשה

240

יודגש, כי החלק היחסי של ימי חופשה לא יבוא במניין, לכן בדוגמא הראשונה זכאי העובד ל– 8 ימי חופשה ובדוגמא השנייה – 2 ימים (מעגלים למטה!!)

6. עובדים שמועסקים בכל יום אך פחות מ-9 שעות ביום – זכאים למכסת ימי החופשה המלאה (כאילו עבדו במשרה מלאה).

הגבלות המוטלות על העובד

 1. העובד חייב לנצל לפחות 7 ימי חופשה רצופים בשנה.

 2. צבירת ימים– את שאר ימי החופשה הוא יכול לצבור – בהסכמת המעביד – למשך שנתיים בלבד.

 3. פדיון חופשה– לעובד אסור לוותר על החופשה השנתית תמורת תשלום מן המעביד. תשלום עבור ימי חופשה שלא נוצלו (“פדיון”) מותר רק אחרי שהעובד הפסיק לעבוד (לפני שהספיק לנצל את החופשה המגיעה לו).

ימי היעדרות שלא יבואו על חשבון החופשה השנתית

 • ימי שירות במילואים;

 • ימי חג שבהם לא עובדים (לעובד מוסלמי/ נוצרי – בימי חג של מוסלמים/נוצרים או של יהודים);

 • ימי חופשת לידה (עד שלושה חודשים);

 • ימים שבהם העובד אינו מסוגל לעבוד בגלל מחלה או תאונה (עם אישור רפואי). אם העובד חלה בזמן שלקח חופשה, הוא זכאי לתשלום דמי מחלה עבור אותם ימים, והם לא ייחשבו לו לימי חופשה מנוצלים;

 • ימי אבל (על קרוב מדרגה ראשונה)

 • ימי שביתה (רק בשביתה חוקית).

אם ההפסקות מסיבות אלה נופלות בזמן החופשה, החופשה נפסקת ומתחילה שוב מרגע

שמסתיימים המילואים, ימי החג, חופשת הלידה, ימי המחלה וכו’.

הפסקת עבודה ודמי חופשה

ימי החופשה אינם נכללים בימי ההודעה המוקדמת, ומחושבים כתשלום נוסף המגיע לעובד (כ”פדיון חופשה”). למעסיק אסור להוציא את העובד לחופשה שנתית בתקופת ההודעה המוקדמת על פיטורים. העובד זכאי לתשלום עבור תקופת ההודעה המוקדמת, ובנוסף לזה גם לדמי פדיון החופשה עבור ימים שלא ניצל במשך תקופת עבודתו.

קביעת מועדי החופשות

הסמכות לקבוע מתי ייצא העובד לחופשה היא בידי המעסיק, תוך תיאום עם העובד.

 1. חופשה יזומה– המעסיק רשאי להוציא עובדים לחופש בזמנים שנוחים לו, למעט יום חופשה אחד שאת מועדו זכאי העובד לבחור.

 2. אם מדובר בחופשה יזומה של יותר מ-7 ימים – המעביד חייב להודיע לעובד לפחות שבועיים מראש. את שאר ימי החופשה המגיעים לעובד (בנוסף לשבעה ימים רצופים) מותר לחלק כרצונו בהתראה קצרה.

חופשה ללא תשלום אפשרית רק בהסכמת שני הצדדים: עובד ומעביד- הוצאה כפויה של עובד לחופשה ללא תשלום היא בגדר הרעת תנאי עבודה המאפשרת לעובד להתפטר, ולקבל פיצויי פיטורים. בחופשה ללא תשלום כל הזכויות מוקפאות. אם העובד הוא זה שרוצה חל”ת, רצוי שיבקש מהמעביד אישור לכך בכתב שיפרט כי זו חופשה ללא תשלום שבסיומה העובד יחזור לעבודה מבלי לאבד את הוותק.

אתר כוח לעובדים נבנה בפלטפורמת WordPress MU | כל התכנים באתר מוגנים ברישיון Creative Commons
הקמה: יוחאי עילם , חנית כהן | עיצוב: רונן אידלמן הפקה: נעה נוצני | ניהול: מתן בורד| ייעוץ: עידו פישמן