lang="en-US"> כוח לעובדים » זכויות בהריון, לידה וטיפולי פוריות

זכויות בהריון, לידה וטיפולי פוריות

 מאתר קו לעובד (מעודכן 1.1.07)

.

הודעה למעסיק על ההריון

 • עובדת המועסקת בעבודה עם חומרים מסוכנים או מקור חום, חייבת להודיע למעסיק על ההריון תוך 10 ימים מרגע שנודע לה עליו.

 • כל עובדת חייבת להודיע למעסיק על הריונה עד החודש החמישי .

 

עבודות אסורות, שעות נוספות ועבודת לילה

 • אין להעסיק עובדת הרה בעבודה עם חומרים מסוכנים, או בעבודה מתמשכת בקרבה למקור חום. אם המעסיק איננו יכול למצוא עבור העובדת עבודה חלופית, היא זכאית לקבל גמלת שמירת הריון מהביטוח הלאומי .

 • אין להעסיק עובדת הרה יותר מ-6 ימים בשבוע , מהחודש החמישי ואילך.

 • אין להעסיק עובדת הרה בעבודת לילה, מהחודש החמישי ואילך, אם ביקשה בכתב שלא לעבוד בלילה.

 • אין להעסיק עובדת הרה בשעות נוספות, מהחודש החמישי ואילך, אלא אם העובדת מסכימה לכך, ומביאה אישור רפואי.

 

בדיקות רפואיות בזמן ההיריון

 • אישה העובדת שבוע מלא, 4 שעות ביום לפחות, רשאית להעדר עד 40 שעות במהלך ההיריון לצורך בדיקות הקשורות להריון, ללא פגיעה בשכרה.

 • אישה העובדת שבוע מלא, עד 4 שעות ליום, רשאית להעדר 20 שעות במהלך ההיריון לצורך בדיקות הקשורות להריון, ללא פגיעה בשכרה.

* הערה: זכות זו ניתנת בנוסף למה שמקנה חוק דמי מחלה.

 

שמירת הריון

 • גימלת שמירת הריון משולמת לעובדת שנאלצה להיעדר מעבודתה בזמן ההריון עקב סיכון רפואי לה או לעובר – הנובע מן ההריון. הגימלה, המשולמת על ידי המוסד לביטוח לאומי, נועדה לפצות את האישה על אובדן שכרה בזמן היותה בשמירת הריון.

 • תנאי זכאות לקבלת הגימלה:

  • יש להראות כי שולמו בעד העובדת דמי ביטוח לאומי בתקופה של 6 חודשים לפחות מתוך 14 החודשים שקדמו ליציאתה לשמירת ההריון.

  • יש להמציא אישור מרופא מומחה לנשים ולידה על שמירת ההריון.

  • תקופת שמירת ההריון חייבת להיות ארוכה מ-30 ימים רצופים.

 • גימלת שמירת ההריון מחושבת לפי השכר האחרון (ממוצע של שלש המשכורות האחרונות של העובדת- ברוטו) , ולא יותר מהשכר הממוצע במשק. לינק למידה מורחב:

למידע מורחב

 • זכויות בעת שמירת הריון:

  • שמירת ההריון נחשבת לוותק לצורך חישוב פיצויי הפיטורים.

  • בזמן שמירת ההריון אין צבירה של ימי חופשה.

  • בזמן שמירת ההריון יש צבירה של ימי הבראה.

 • באם שמירת ההריון ניתנה לתקופה הפחותה מ-30 ימים ניתן לבקש מהמעסיק לאפשר לעובדת לנצל את ימי המחלה העומדים לרשותה. עם זאת, המעסיק אינו מחוייב להסכים לכך שכן שמירת הריון אינה נחשבת למצב בריאותי לקוי המזכה בדמי מחלה.

 • המועד האחרון למסירת התביעה לגימלה, בצירוף האישור הרפואי הוא 12 חודשים מתחילת התקופה של שמירת ההריון.

 • שמירת הריון חלקית (הפחתת שעות העבודה) – לאחרונה הכיר בית הדין הארצי לעבודה בזכות לגמלה לשמירת הריון חלקית. שמירת ההריון החלקית חלה, כמו בשמירת ההריון המלאה, רק במקרים בהם היא ניתנת לתקופה העולה על 30 ימים, אלא שבניגוד לשמירת הריון מלאה, בשמירת הריון חלקית העובדת ממשיכה להגיע לעבודתה מידי יום אך עובדת פחות שעות. במקרים כאלה על הביטוח הלאומי לשלם לעובדת גימלה בשיעור ההיעדרות שלה מעבודתה. לפסק הדין 

 

חופשת לידה

 • עובדת שילדה זכאית לחופשת לידה בת 14 שבועות. ניתן להתחיל את חופשת הלידה 7 שבועות לפני מועד הלידה המשוער.

 • איסור העבדה בחופשת לידה – חל איסור על המעסיק להעסיק עובדת ביודעו שהיא בחופשת לידה.

 • במקרה של אשפוז של האם או התינוק במהלך חופשת הלידה, זכאית העובדת להאריך את החופשה לתקופה השווה לזמן האשפוז, אך לא יותר מ- 4 שבועות.

 • עובדת שילדה יותר מילד אחד זכאית להאריך את חופשת הלידה בשבועיים נוספים בעד כל ילד שילדה באותה הלידה.

 • במהלך חופשת הלידה זכאית העובדת לקבל דמי לידה בגובה שכרה הרגיל (ראו את תת הפרק העוסק בדמי לידה).

 • צבירת זכויות במהלך חופשת הלידה:

  • במהלך חופשת הלידה נשמר רצף יחסי עובדת-מעביד.

  • תקופת חופשת הלידה נכללת בחישוב הזכאות לדמי הבראה.

  • תקופת חופשת הלידה איננה נכללת בחישוב זכאות לחופשה. לכן, מי שעבדה באותה השנה 200 ימים לפחות (9 חודשים בשבוע עבודה של 5 ימים) זכאית למלוא אורך החופשה. מי שעבדה פחות מ-200 ימים, זכאית לחלק היחסי.

 • פנסיה – עובדת הזכאית לתשלומים לקרן פנסיה, ביטוח מנהלים או קרן השתלמות מתוקף הסכם העבודה שלה, ושעבדה אצל המעביד 6 חודשים לפני תחילת ההיריון, זכאית להמשך של הפרשות המעסיק במהלך תקופת חופשת הלידה, בתנאי שהעובדת מעבירה גם היא את חלקה בהפרשות.

 • רכב וטלפון – אין חובה חוקית להשאיר אצל העובדת רכב ליסינג או טלפון נייד. הדבר תלוי בחוזה העבודה, ובנוהג במקום העבודה במקרים של חופשת לידה או מילואים.

 • חופשת לידה לעובד עובד שבת זוגו ילדה זכאי לחופשת לידה חלקית, בתקופת חופשת הלידה שנותרה מתום ששה שבועות לאחר הלידה, אם בת זוגו חזרה לעבוד.

 

חופשה ללא תשלום ל”ת)

 • עובדת שעבדה במקום העבודה שנתיים לפחות לפני היציאה לחופשת הלידה, רשאית להאריך את חופשת הלידה בחודש אחד לכל 4 חודשי ותק שלה, אך לא יותר משנה לאחר הלידה. ההארכה מהווה חופשה ללא תשלום, שבמהלכה נשמרים יחסי העבודה, אך העובדת איננה צוברת זכויות כלשהן.

 • עובד בעל וותק של שנתיים לפחות במקום העבודה זכאי לחופשה ללא תשלום, אם בת זוגו לא ניצלה זכות זו וחזרה לעבודה, ובלבד שיתקיים אחד מהתנאים הבאים: א. בת זוגו עבדה לפחות שישה חודשים רצופים סמוך ליציאתו לחופשה ללא תשלום. ב. הילד נמצא בהחזקתו הבלעדית, או בטיפולו הבלעדי, מחמת נכות או מחלה של בת זוגו.

.

פיטורים והתפטרות

 • פיטורים בזמן הריון

  • חל איסור לפטר עובדת בהריון שעבדה במקום העבודה חצי שנה לפחות, אלא לאחר קבלת היתר ממפקח עבודה אזורי. איסור הפיטורים חל גם על עובדות זמניות. אי חידוש של חוזה עבודה לזמן קצוב של עובדת בהריון כמוהו כפיטורים, ולכן אסור אף הוא.

  • חל איסור לפטר עובדת בשל ההיריון, ללא תלות בוותק העובדת, במקומות עבודה בהם מועסקים 6 עובדים לפחות.

 • פיטורים בזמן חופשת לידה ואחריה

  • חל איסור לפטר עובדת במהלך חופשת הלידה וכן 60 יום לאחר החזרה מחופשת הלידה, או החל”ת.

  • במקרה של פיטורים לאחר חופשת הלידה, המעסיק מחויב לתת הודעה מוקדמת כחוק. תקופת ההודעה המוקדמת מתחילה מהיום ה- 61 לאחר החזרה מחופשת הלידה.

 • פיטורים בזמן חל”ת ואחריה

  • חל איסור לפטר עובדת השוהה בחופשה ללא תשלום בעקבות חופשת הלידה, וכן 45 ימים לאחר חזרתה מהחל”ת, אלא לאחר קבלת היתר ממפקח עבודה אזורי.

  • במקרה של פיטורים לאחר חל”ת, המעסיק מחויב לתת הודעה מוקדמת כחוק. תתכן חפיפה בין תקופת ההודעה המוקדמת ותקופת 45 הימים.

 • פגיעה בהיקף משרה – חל איסור לפגוע בהיקף משרה של עובדת בהריון שעבדה במקום העבודה חצי שנה לפחות, אלא לאחר קבלת היתר ממפקח עבודה אזורי.

 • התפטרות עובדת לצורך הטיפול בילד – עובדת בעלת וותק של שנה ומעלה במקום העבודה, המתפטרת כדי לטפל בתינוק תוך תשעה חודשים מיום הלידה, זכאית לפיצויי פיטורים כאילו פוטרה. בהגדרת “טיפול בילד” נכללת גם החלפת עבודה לצורך הפחתת היקף משרה או מרחק נסיעה, שתכליתן הקלה על הטיפול בילד. עובדת שהתפטרה איננה זכאית לקבל דמי אבטלה ב-90 הימים הראשונים לאחר ההתפטרות.

 • התפטרות עובד לצורך הטיפול בילד – עובד בעלת וותק של שנה ומעלה במקום העבודה, זכאי לפיצויי פיטורים אם התפטר לצורך הטיפול בילד, והתקיים בו אחד מאלה: א. בת זוגו הועסקה כעובדת במשך שישה חודשים רצופים לפחות בסמוך לפני מועד התפטרותו (תקופת חופשת הלידה נחשבת) וחזרה לעבודתה.  ב. הילד נמצא בהחזקתו הבלעדית, או בטיפולו הבלעדי מחמת נכות או מחלה של בת זוגו. ג. בת זוגו של העובד היתה עובדת עצמאית במשך 12 חודשים רצופים לפחות בסמוך לפני יום הלידה ולא הפסיקה את עיסוקה לצורך טיפול בילד.

.

דמי לידה

עובדת ששולמו עבורה דמי ביטוח לאומי ב- 10 חודשים מתוך ה-14 שקדמו ללידה, או ב-15 חודשים מתוך ה-22 שקדמו ללידה, זכאית לדמי לידה בגובה שכרה ב- 3 החודשים שקדמו ללידה, ולא יותר מ-4 פעמים מהשכר הממוצע במשק לכל חודש.

 

ה נ ק ה

 • עובדת המועסקת בעבודה עם חומרים מסוכנים, צריכה להודיע למעסיק על כך שהיא מניקה. המעסיק מחויב לנסות ולמצוא עבורה עבודה חלופית.

 • עובדת המועסקת במשרה מלאה זכאית להעדר מהעבודה שעה ביום במשך 4 החודשים שלאחר חופשת הלידה, ללא פגיעה בשכרה.

 • יש לציין כי זכות זו ניתנת ללא כל קשר לשאלה האם העובדת מניקה או לא.

 

טיפולי פוריות

 • העדרות לצורך טיפולי פוריות – עובדת העוברת טיפולי פוריות רשאית להעדר מהעבודה לצורך הטיפולים לקראת ילדה הראשון או השני, ובלבד שהודיעה על כך למעביד מראש. ימי ההיעדרות מזכים בדמי מחלה. תקופת ההיעדרות של עובדת לא תעלה על 16 ימים, במקום עבודה שבו נהוג שבוע עבודה בן חמישה ימים, ו- 20 ימים במקום עבודה שבו נהוג שבוע עבודה בן שישה ימים.

 • פיטורים בזמן טיפולי פוריות – חל איסור לפטר עובדת הנעדרת בשל טיפולי פוריות לקראת ילדה הראשון או השני, וכן 150 ימים לאחר חזרתה לעבודה, אלא לאחר קבלת היתר ממפקח עבודה אזורי. האיסור תקף במשך שנתיים מתחילת הטיפולים.

 

טלפונים:

ויצ”ו – מחלקה משפטית – 03-6923825, אתר האינטרנט

מוקד ביטוח לאומי 9369696 – 08 אתר אינטרנט

איתך– משפטניות למען צדק חברתי 6652656- 08, אתר אינטרנט

נעמ”ת לשכה משפטית 03 – 5254422 , אתר אינטרנט

אתר כוח לעובדים נבנה בפלטפורמת WordPress MU | כל התכנים באתר מוגנים ברישיון Creative Commons
הקמה: יוחאי עילם , חנית כהן | עיצוב: רונן אידלמן הפקה: נעה נוצני | ניהול: מתן בורד| ייעוץ: עידו פישמן