lang="en-US"> כוח לעובדים » התיקון לחוק הגנת השכר

התיקון לחוק הגנת השכר

 

ביום 1.2.2009 נכנס לתוקפו תיקון מספר 24 לחוק הגנת השכר, התשס”ח – 2008.

החוק משנה דרמטית את המצב המשפטי הנוהג כיום, ומטיל מספר חובות חדשות וחשובות על המעביד, חובות שבצידן סנקציות אזרחיות, פליליות וראייתיות. התיקון לחוק מגביר את ההגנה על העובד השכיר ואת האחריות, הפיקוח והאכיפה על מעבידים בשני תחומים עיקריים:

א. שכר עבודה.

ב. שעות עבודה ומנוחה.

.

א. שכר עבודה – שנוי מבני ופרטי תלוש השכר החדש

 1. מעביד חייב לנהל פנקס ובו רישום המפרט את שכר העבודה המגיע לעובד ופרטי השכר ששולם לו.

 2. מעביד חייב למסור לעובד תלוש משכורת כל חודש במועד החוקי.

 3. מעביד חייב להוציא לעובד תלוש משכורת במבנה חדש ולציין את פרטי השכר הרבים הבאים:

 1. פרטי עובד – שם משפחה ושם פרטי של העובד ומספר הזיהוי שלו.

 2. פרטי מעביד- שם המעביד, מספר זיהוי או מספר ח”פ, מען מקום העבודה, עסקו או מקום ההנהלה במקרה של מספר סניפים או מפעלים.

 3. תאריך התחלת העסקה.

 4. ותק מצטבר אצל המעביד או ותק במקום העבודה, לפי הגבוה מביניהם.

 5. לגבי עובד במשכורת- בסיס השכר או היקף המשרה או דירוג העובד ודרגתו.

 6. תקופת התשלום-

  1.  
   1. תקופת התשלום שבעדה שולם השכר.

   2. מספר הימים ושעות העבודה נטו.

   3. אם זה עובד גלובלי יש לציין זאת מפורשות.

 7. ניצול חופשה בתקופת התשלום.

 8. יתרת חופשה.

 9. ניצול מחלה בתקופת התשלום.

 10. יתרת מחלה.

 11. ערך השכר בעד שעת שעבודה רגילה (100%).

 12. דמי הבראה- ציון החיוב וסכום התשלום.

 13. שעות נוספות בהן עבד העובד.

 14. השכר והתשלומים החייבים במס הכנסה.

 15. השכר והתשלומים החייבים בביטוח לאומי.

 16. השכר המובא בחשבון לכל הזכויות הפנסיוניות או זכויות סוציאליות.

 17. ניכוי מס הכנסה.

 18. ניכוי ביטוח לאומי.

 19. ניכוי דמי ביטוח בריאות.

 20. ניכוי לקופת הגמל לפי הקופה שאליה משתייך העובד.

 21. הסכום הכולל בברוטו.

 22. הסכום הכולל בנטו.

 23. דרך התשלום- המחאה לעובד או העברה בנקאית או כל גורם אחר שבאמצעותו משולם השכר.

ב. שעות עבודה ומנוחה – המעביד חייב לרשום ולהוכיח

החוק מחדש בכמה תחומים עיקריים:

1. חובת ניהול רישום שעות עבודה באופן שוטף-

א. התיקון בחוק מחייב את המעביד לנהל באופן שוטף רישום בדבר:

(1) שעות עבודה,

(2) שעות מנוחה שבועיות,

(3) שעות נוספות,

(4) רישום שעות עבודה בפועל.

ב. אם לא בוצע הרישום בפנקס כאמור באמצעים מכאניים, דיגיטאליים או אלקטרוניים, ייחתם הרישום מדי יום בידי העובד ויאושר בחתימת אחראי שהמעביד מינה לכך.

2. העברת נטל ההוכחה מהעובד למעביד

א. עד היום העובד היה חייב להוכיח ברשומים או בקיום מתכונת קבועה שעבד את השעות השנויות במחלוקת שבעדן נתבע השכר בין אם: שעות עבודה, שעות נוספות, שעות עבודה במנוחה השבועית.

ב. החל מתחולת תיקון החוק החדש, נטל ההוכחה הזה עובר למעביד.

ג. מעביד שלא מסר לעובד תלוש שכר, או מסר לעובד תלוש שכר שלא נכללו בו הרכיבים והפרטים על שעות עבודתו ו/או על שעות נוספות, חזקה היא כי נקבע לעובד שכר בניגוד להוראות החוק. לכן, יראו בשכר ששולם לו בפועל כשכר רגיל, שלא נכללו בו השעות הנוספות או שעות המנוחה שבועיות והגמול המתאים, אלא אם כן הוכיח המעביד אחרת.

 

 

אתר כוח לעובדים נבנה בפלטפורמת WordPress MU | כל התכנים באתר מוגנים ברישיון Creative Commons
הקמה: יוחאי עילם , חנית כהן | עיצוב: רונן אידלמן הפקה: נעה נוצני | ניהול: מתן בורד| ייעוץ: עידו פישמן