lang="en-US"> כוח לעובדים » הרחבה: שעות נוספות

הרחבה: שעות נוספות

מאתר קו לעובד עודכן 1.1.2007)

 

שעה נוספת היא כל שעה מעבר ל – 8 שעות עבודה ביום (כשעובדים 6 ימים בשבוע), או כל שעת עבודה מעל 8.6 שעות עבודה ביום (כשעובדים 5 ימים בשבוע).

שעות נוספות מחשבים לפי אותו היום ולא ניתן לקזז !!! (לדוגמא: עובד שהועסק ביום א’ 12 שעות וביום ב’ רק 3 שעות- זכאי לשעות נוספות עבור יום העבודה הראשון).

הערה: נקבע כי שבוע עבודה הוא של 43 שעות, לכן אם עובד הועסק למשל 8 שעות ביום במשך 6 ימים בשבוע הוא זכאי לגמול שעות נוספות עבור השעות שמעבר ל- 43 השעות השבועיות. (למרות שבכל יום בנפרד לא עבד מעל 8 שעות).

שעות נוספות במשרה חלקית – גם עובד במשרה חלקית המועסק רק בחלק מימי השבוע זכאי לגמול שעות נוספות אם הועסק ביום מסוים מעל 8 שעות.

שעות עודפות: עובד במשרה חלקית, אם לדוג’ לפי חוזה העסקתו עליו לעבוד 5 שעות ביום, ונדרש לעבוד ביום מסוים 8 שעות, יחשבו השעות שמעבר ל- 5, לשעות עודפות, שהתגמול עליהן הוא לפי תעריף שעה רגילה

הפסקה על פי חוק שעות עבודה ומנוחה, ביום עבודה של שש שעות ומעלה, תחול הפסקה של מינימום  45 דקות, מהן הפסקה רצופה אחת של 30 דקות. יתר 15 הדקות יכולות להנתן שלא ברציפות. לגבי התשלום עבור ההפסקה, החוק אינו מחייב את המעסיק לשלם עבור ההפסקה כל עוד העובד רשאי לעשות בה כרצונו וחופשי לצאת ממקום העבודה. ואולם, ברגע שהעובד שוהה במקום העבודה במהלך ההפסקה וניתן להזעיקו במהלכה – אסור למעביד לקזז מהשכר החודשי את זמני ההפסקה.

משמרת לילה אין בחוק תוספת על עבודה בלילה אבל אם לפחות שעתיים מהמשמרת הן בין 10 בלילה ל- 6 בבוקר, יום העבודה הוא בן 7 שעות. כל שעה מעבר לכך נחשבת שעה נוספת.

מי שהועסק יותר מ – 43 שעות בשבוע או יותר מ- 186 שעות בחודש זכאי לגמול עבור העבודה בשעות הנוספות.

פנקס שעות חשוב מאוד לנהל פנקסי שעות עבודה. קשה לקבל גמול עבור שעות נוספות או עבודה בשבת, אם אין לעובד הוכחה כמה שעות הועסק מידי יום, אלא אם כן יש מסגרת שעות קבועה (למשל 10 שעות ביום). אולם גם אז הנטל על העובד להוכיח שהייתה מתכונת קבועה של שעות עבודה ובמסגרתה ההעסקה בשעות נוספות.

בתפקידים מסוימים יש פטור מתשלום שעות נוספות: תפקידים שלא מאפשרים פיקוח על שעות עבודה, תפקידי ניהול, או משרות שדורשות מידה מיוחדת של אמון אישי, כאשר הכוונה היא לבעלי שכר גבוה.

תשלום עבור שעות נוספות

בעד שתי השעות הנוספות הראשונות – 125% מהשכר הרגיל.

בעד כל שעה נוספת אחריהן – 150% מהשכר הרגיל.

עבודה בשבת/חג

א. יום המנוחה השבועי כולל 36 שעות רצופות.

ב. מי שעובד 5 ימים בשבוע- עבודה ביום שישי בבוקר נחשבת לעבודה בשבת.

ג. עבור השעות הרגילות בשבת 150%, עבור השעתיים הנוספות הראשונות 175% ויתר השעות

200% (תוספת השעות הנוספות מחושבות לפי תעריף השבת).

ד. חג = שבת

שכר גלובלי ושעות נוספותחוק הגנת השכר אוסר על תשלום שכר גלובלי על מנת לדאוג לכך שעובדים אכן יקבלו גמול שעות נוספות. המקרים היחידים בהם החוק מתיר למעסיק לשלם שכר גלובלי הם כאשר מדובר בתפקידי ניהול בכירים הדורשים מידה מיוחדת של אמון אישי או במקרים בהם תנאי העבודה ונסיבותיה אינם מאפשרים למעביד כל פיקוח על שעות העבודה של העובד. מכאן, שמדובר במקרים חריגים ויוצאי דופן, ולא אחת המעסיקים נוטים להגדיר כך את אופן ההעסקה על מנת להימנע מתשלום גמול שעות נוספות.

סנקציה פלילית – משרד התעשיה המסחר והתעסוקה פרסם הודעה לפיה, החל מיום 1 בנובמבר 2006, מעבידים אשר לא ישלמו גמול שעות נוספות או גמול עבור העבדה ביום המנוחה השבועית בהתאם להוראות סעיפים 16 ו- 17 לחוק שעות עבודה ומנוחה יהיו חשופים להעמדה לדין פלילי. העונש המרבי בגין עבירה על הוראות החוק אמורות, הינו קנס 12,900 ש”ח או מאסר עד חודש אחד או שני העונשים כאחד.

 

אתר כוח לעובדים נבנה בפלטפורמת WordPress MU | כל התכנים באתר מוגנים ברישיון Creative Commons
הקמה: יוחאי עילם , חנית כהן | עיצוב: רונן אידלמן הפקה: נעה נוצני | ניהול: מתן בורד| ייעוץ: עידו פישמן