lang="en-US"> כוח לעובדים » הרחבה: עובדי שמירה

הרחבה: עובדי שמירה

מאתר קו לעובד (מעודכן 8.2008)

 

לעובדי שמירה ואבטחה מוענקות מספר זכויות ספציפיות:

1. שבוע העבודה בענף השמירה הוא חמישה ימים. לפיכך שעות העבודה בימי ששי יחושבו כשעות נוספות, אם העובד עבד מעל 43 שעות באותו שבוע.

2. פנסיה (רלוונטי לכל עובדי השמירה לא רק אלה שבהסכם הקיבוצי). על המעסיק לבטח את העובד בקרן פנסיה של “מבטחים” לאחר שישה חודשים. ולהפריש לעובד רטרואקטיבית מתחילת עבודתו. בתביעה בגין אי קיום הוראה זו במשך שנים הסעד הוא כספי: 6% מהשכר על כל חודש עבודה.

3. החלפת מעסיק

א. אם חברת השמירה מפסידה מקום עבודה עקב הפסד במכרז,  היא מחויבת בתשלום פיצויי פיטורים לעובדים שהועסקו על ידה באותו מקום, גם אם הם ממשיכים לעבוד במקום עבור כל גורם אחר.

הזכות לפיצויים בשל הפסד מכרז שמורה רק לעובדי החברות החתומות על ההסכם הקיבוצי:  השמירה, א.א. ארזי שמירה בע”מ, א. שמש בע”מ, אגודת השומרים בע”מ, ג.ש.ש 1990 בע”מ, גונן שרותי שמירה בע”מ, י. שקד בע”מ, מגמה בע”מ, משמר חברה לשמירה בטחון ושירותים בע”מ, עמישב שירותים בע”מ, צוות 3 בע”מ, קבוצת השומרים בע”מ, שרותי השומרים בע”מ, שמר חברה לשמירה בע”מ, אמונים שמירה ואבטחה בע”מ, שחק אבטחה בע”מ.

ב. אין חובה לשלם פיצויים במקרה של הפסד במכרז לעובדי חברות שלא חתומות על ההסכם הקיבוצי.

אבל,לאחרונה יצא פסק דין באשר לעובדי ניקיון, שאופי העסקתם דומה לזה של שומרים, אשר קבע, כי הזכות לפיצויי פיטורים שמורה בכל מקרה לעובדים שנשארים באותו מקום עבודה ומתחלף הקבלן, זאת מכוח העובדה שהמעסיק חייב להעביר 8.3% משכר חודשי ל”מבטחים” על מנת להבטיח תשלום פיצויי פיטורים. במקרים, בהם הקבלן העוזב לא הציע עבודה מתאימה במקום אחר וברור שהמעסיק החדש לא לוקח אחריות על תקופת הוותק של העובדים- העובדים יהיו זכאים לפיצויי פיטורים גם אם הם נשארים באותו מקום עבודה.

ג. וותק זכויות– הוותק לגבי פיצויי פיטורים מתחיל מחדש בחברה החדשה, אולם הוותק לגבי יתר הזכויות, חופשה, הבראה וכו’ לא נפגע.

ד. עובדים שלא השלימו שנת עבודה והתחלף המעסיק- הוותק יישמר להם גם לגבי פיצויי הפיטורים. המעסיק החדש ישלם להם פיצויים גם על התקופה שעבדו אצל המעסיק הראשון.

4. תוספת גלובלית. – בענף השמירה ניתנת אפשרות להחליף את גמול השעות הנוספות בתוספת גלובלית של 9% שתשולם עבור כל שעות העבודה (לא רק השעות הנוספות). אולם העובד והמעביד חייבים לעגן את הסכמתם להסדר זה בכתב. כל צד רשאי לחזור בו בכל עת מההסכמה, תוך מתן הודעה מוקדמת של 14 יום בכתב.

ניכויים, הכשרה וקנסות:

1. הכשרה: הפסיקה קבעה, שאם מדובר בקורס בעל “פן הכשרתי” , כאשר העובד כבר התקבל לעבודה – העובד זכאי לשכר במהלך ההכשרה. לא כך המצב אם מדובר במעין מבחני מיון, טרם קבלה לעבודה.

2. קנס על עזיבה מוקדמת: המעביד רשאי להחתים על חוזה  לפיו העובד מחויב לעבוד תקופה מסוימת, שאם לא כן יקוזז פיצוי מוסכם משכרו בגין ההכשרה. הדבר חוקי אם הפיצוי המוסכם הינו סביר. יש לדרוש אסמכתא לכך שזו אכן עלות ההכשרה למעביד ולא קנס בלבד.

3. קנסות: על פי ההסכם הקיבוצי ו/או צו ההרחבה, אין למעביד כל זכות להטיל קנסות או לדרוש מן העובד לשלם עבור נזקים, להם הוא טוען. 

* העובד זכאי לשכר כל עוד הוא מעמיד את עצמו לרשות המעביד, לאו דווקא מבצע את העבודה.

נסיעות

1. המעביד חייב לשלם לעובד החזר הוצאות נסיעה לעבודה וממנה עד למקסימום של 21.14 ש”ח ליום, לפי התעריף הזול ביותר למעביד, כמו כרטיס חופשי חודשי.

2. על פי צו ההרחבה, נסיעות למקום עבודה מחוץ לגבולות העיר ישולמו על ידי המעביד במלואן, לשומרים ולמאבטחים.

3. אין לחלק סכום החופשי חודשי למספר ימי עבודה, אם התשלום ליום אינו מכסה את ההוצאה הכספית של עובד בגין נסיעה.

 

תמצות זכויות שומרים 

שכר מינימום

20.70 ₪

מקור : חוק שכר מינימום, התשמ”ז-1987

חופשה

12 ימים בשנתיים הראשונות

מקור : חוק חופשה שנתית, תשי”א-1951, ההסכם הקיבוצי בענף משנת 1972 וצו ההרחבה בענף השמירה משנת 1957.

תוספת ותק

0.29 ₪

לשעה

משולמת החל מהשנה השנייה לעבודה בשיעור של 29 אג’ לשומר ו35 אג’ למאבטח. החישוב נערך לפי 29 אג’. מקור: צו ההרחבה בענף השמירה תשי”ז (1957) וההסכם הקיבוצי, 1972. חישוב החשב הכללי לממשלה, מיום 21.3.2007

חגים

חובה – אחרי 3 חודשים

העובדים זכאים ל-9 ימי חג בשנה. הזכאות לימי חג הינה במקרים בהם העובדים עבדו לפני ואחרי החג. מקור: מקור: צו ההרחבה בענף השמירה תשי”ז (1957) וההסכם הקיבוצי בענף משנת 1972.

נסיעות

חובה

על פי ביצוע הסכום מחושב לפי חופשי חודשי של 200 ₪ בחודש – יש להתאים את תשלום הנסיעות על פי עלות הנסיעות בפועל עד למחיר של 22 ₪ ליום עבודה.

הבראה

חובה – אחרי שנה

בשנים 1-3 זכאי העובד ל-5 ימי הבראה ובשנים 4-10 זכאי העובד ל- 7 ימי הבראה. התשלום בגין השנה הראשונה מחויב רק עם סיום שנת העבודה הראשונה, באופן רטרואקטיבי. תעריף יום הבראה הינו 318 ₪. ₪. מקור: צו ההרחבה בענף השמירה תשי”ז (1957) וההסכם הקיבוצי בענף משנת 1972.

הפרשה לפנסיה

חובה – לאחר חצי שנה

בחצי השנה הראשונה להעסקה אין חובה להפריש בגין העובד. לאחר חצי שנת עבודה, תבוצע הפרשה באופן רטרואקטיבי מהחודש הראשון. מקור: צו ההרחבה בענף השמירה תשי”ז (1957), ההסכם הקיבוצי בענף, 1972 וצו הרחבה בדבר “הגדלת פנסיית יסוד” מיום 1.2.89.

מחלה

 

הפרשה לדמי מחלה מבוצעת על ידי המעביד לקופותיו ומשמשת את המעביד לתשלום בגין ימי מחלה מקור: חוק דמי מחלה, תשל”ו-1976

ביטוח לאומי

 

ביטוח לאומי משולם על מרכיבי נוספים מעבר לשכר היסוד כגון: חופשה, ותק, חגים, נסיעות, מחלה והבראה. מקור : חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), תשנ”ה-1995.

 

תוספות נוספות המשולמות לפי העניין לעובדי שמירה ואבטחה:

  1. תוספת משפחה – משולמת לעובד נשוי שאשתו אינה עובדת. עלות מרכיב זה הינה 0.49 ₪ לשעת עבודה . סעיף י(2) לצו ההרחבה.

  2. תוספת אש”ל – משולמת במידה והמעביד אינו מספק אוכל לעובדיו במהלך העבודה או לחילופין אינו מספק תלושי אוכל. 0.34 ₪ לשעת עבודה.

  3. תוספת יוקר – יש לשלם לעובד תוספת יוקר בעת ביצועה בפועל, סעיף ט לצו ההרחבה.

  4. שעות נוספות – יש לשלם שעות נוספות על פי החוק במידה והעובד ביצע שעות נוספות בפועל.

  5. חופשת נישואין/ימי אבל – בחופשת נישואין זכאי העובד ל-3 ימי חופשה ע”ח המעסיק בתקופת אבל זכאי העובד לשבעה ימי היעדרות מבלי לגרוע מחופשתו או לנכות משכרו.

  6. חופשה שנתית (סעיף י’ להסכם הקיבוצי)

כל עובד זכאי לחופשה שנתית בשכר, כמפורט להלן:

תקופת העבודה (בשנים)

מספר ימי החופשה

2 – 1

12 ימי עבודה

4 – 3

13 ימי עבודה

5

14 ימי עבודה

8 – 6

19 ימי עבודה

9 ואילך

26 ימי עבודה

 

  1. הבראה (סעיף י”ז להסכם+צו ההרחבה בדבר תשלום דמי הבראה)

תקופת העבודה (בשנים)

מספר ימי ההבראה

1

5 ימי הבראה

2 – 3

6 ימי הבראה

10 – 4

7 ימי הבראה

15 – 11

8 ימי הבראה

19 – 16

9 ימי הבראה

20 ואילך

10 ימי הבראה

 

 

 

 

 

 

אתר כוח לעובדים נבנה בפלטפורמת WordPress MU | כל התכנים באתר מוגנים ברישיון Creative Commons
הקמה: יוחאי עילם , חנית כהן | עיצוב: רונן אידלמן הפקה: נעה נוצני | ניהול: מתן בורד| ייעוץ: עידו פישמן