lang="en-US"> כוח לעובדים » היעדרות מעבודה

היעדרות מעבודה

 

היעדרות מעבודה בגין מחלה, תאונת עבודה, שירות מילואים, הריון ולידה

מאתר קו לעובד עודכן 1.1.07)

 

ישנם מקרים בהם עובד רשאי להיעדר מהעבודה ולקבל תשלום מלא/ חלקי מהמעסיק או מביטוח הלאומי (תלוי בסיבת ההיעדרות). הטבלה הבאה מפרטת את הסיבות השונות להיעדרות מהעבודה.

ראשית יש להבחין בין דמי מחלה המשולמים על ידי המעסיק ובין גמלה המשולמת על ידי ביטוח לאומי.

 

מהם דמי מחלה?

הזכות לדמי המחלה נועדה לאפשר לעובד ולבני משפחתו קיום בתקופה בה נבצר מהעובד לעבוד מחמת מחלה. זכות זו איננה ניתנת לויתור, ולפיכך עובד שחלה ונעדר בשל כך מהעבודה והציג אישור רפואי מתאים, זכאי לקבל תשלום חלקי בעד ימי המחלה.

חוק דמי מחלה, שבו נעסוק בעיקר בזכותון זה, מקנה לעובד את הזכויות הבסיסיות המגיעות לו. על הזכויות הללו ניתן להוסיף בהסכם קיבוצי או חוזה עבודה אישי, אולם בכל מקרה לא ניתן לגרוע ממנו. על פי החוק, הזכות לימי מחלה מוגבלת וכוללת עד 18 ימי מחלה בשנה. עובד שלא ניצל ימי מחלה יכול לצבור אותם במשך מספר שנים עד למקסימום של 90 יום (לדוגמא עובד שלא ניצל ימי מחלה בשנה הראשונה והשניה לעבודתו וחלה בשנה השלישית יוכל לנצל 54 ימי מחלה). 

הזכות לדמי מחלה מתחילה מהחודש הראשון להעסקה, ובכל חודש עבודה נצברים עבור העובד 1.5 ימי מחלה. התשלום עבור ימי ההעדרות הוא כדלקמן: בעבור היום הראשון למחלה אין זכאות לתשלום. בעבור היום השני והשלישי למחלה- זכאי העובד לתשלום בגובה של 37.5% משכרו הרגיל (כלומר משכר הבסיס שלו- ללא שעות נוספות). החל מיום המחלה הרביעי ואלך זכאי העובד לתשלום בגובה של 75% משכרו הרגיל.

  

ההיעדרות בגלל..

מי נעדר

ממי מקבלים פיצוי

התנאים לקבלת הפיצוי

כל מחלה

(באישור רופא)

העובד

המעסיק

– על חשבון ימי מחלה צבורים של העובד

– יש להמציא אישור רפואי תוך 3 ימים מתחילת ההיעדרות

כל מחלה (באישור רופא)

ילדו של העובד

המעסיק

– גיל הילד נמוך מ- 16.

– ניתן לנצל עד 8 ימי העדרות בשנה על חשבון ימי המחלה הצבורים של העובד (כאשר מדובר בהורה יחיד – ניתן לנצל עד 12 ימי העדרות בשנה).

– שני ההורים אינם יכולים לנצל את הזכות הזו במקביל.

מחלה ממארת

ילדו של העובד

המעסיק

– גיל הילד נמוך מ-18 והעובד עבד לפחות שנה אצל אותו מעסיק.

– ניתן לנצל עד 30 ימי היעדרות על חשבון ימי המחלה הצבורים (או על חשבון ימי חופשה) לפי בחירת העובד (כאשר מדובר בהורה יחיד או כאשר בן הזוג לא נעדר מעבודתו בשל מחלת הילד – ניתן לנצל עד 60 ימי העדרות בשנה).

מחלה שגרמה לתלות מוחלטת בעזרת הזולת בביצוע פעולות כגון רחצה, אכילה וכו’

בן זוגו של העובד

המעסיק

ניתן לנצל עד 6 ימי העדרות בשנה, על חשבון ימי המחלה הצבורים של העובד.

המחלה גרמה לתלות מוחלטת בעזרת הזולת בביצוע פעולות כגון רחצה, אכילה וכו’

הורה של העובד/ הורה של בן הזוג

(מעל גיל 65)

 

המעסיק

– ניתן לנצל עד 6 ימי עבודה בשנה, על חשבון ימי המחלה הצבורים להם זכאי העובד.

– שני בני הזוג או שני אחים אינם יכולים לנצל את הזכות הזו במקביל.

טיפולי הפריה חוץ גופית (עבור הילד הראשון והשני)

העובדת

המעסיק

– ניתן לנצל עד 16 ימים לכל סדרת טיפולים (מקסימום 4 בשנה)

– על חשבון ימי מחלה צבורים של העובדת

היעדרות לצורך מעקב רפואי/בדיקות במהלך ההריון

העובדת

המעסיק

– עובדת במשרה מלאה יכולה להעדר עד 40 שעות במהלך ההיריון.

– עובדת המועסקת עד 4 שעות ביום בשבוע עבודה מלא יכולה להעדר עד 20 שעות במהלך ההיריון.

– זכות זו ניתנת בנוסף לימי המחלה הצבורים.

טיפולים או בדיקות הקשורות להריון או ללידה

בת זוגו של העובד

 

המעסיק

– ניתן לנצל עד 7 ימי היעדרות בשנה על חשבון ימי המחלה הצבורים של העובד.

הפלה

העובדת

המעסיק

– ניתן לנצל עד 7 ימי העדרות. כאשר מצבה הרפואי של העובדת דורש העדרות ארוכה יותר ניתן לנצל עד 6 שבועות.

– ימי ההיעדרות על חשבון ימי מחלה צבורים

שמירת הריון

העובדת

ביטוח לאומי

– זכאות לתגמול מביטוח לאומי בתנאי ששמירת ההיריון נמשכה יותר מ-30 יום

חופשת לידה

העובדת

 

  

בן הזוג של היולדת

ביטוח לאומי

– 12 שבועות, ניתן להתחיל בכל מועד החל מ- 6 שבועות לפני מועד הלידה המשוער.

– זכות זו אינה ניתנת לויתור והמעסיק אינו רשאי להעסיק את העובדת כשהיא בחופשת הלידה.

– חלק מחופשת הלידה יכול להיות מנוצל בידי בן הזוג אם בת זוגו חזרה לעבוד.

שרות מילואים

העובד

המעסיק

יש להודיע מראש. יש להמציא למעסיק אישור על שירות המילואים לשם קבלת הסכומים המגיעים מהמוסד לביטוח לאומי.

בדרך כלל המעסיק מוכן לספוג עד 60 יום בשנה (שאותם מכסה ביטוח לאומי)

תאונה עבודה או פגיעה הקשורה בעבודה (מחלת מקצוע)

 

 

העובד

ביטוח לאומי

העובד זכאי לתגמולים שונים מביטוח לאומי 1. דמי פגיעה הם תשלום מחליף שכר. שעור דמי פגיעה הוא 75% משכר העובד (מחושב לפי 3 החודשים האחרונים לפני הפגיעה בעבודה).

בפגיעה קלה יחסית שבגינה העובד נעדר פחות מ- 12 יום – אין זכאות לדמי פגיעה בעד היומיים הראשונים. בהיעדרות כזו בדרך כלל המעסיק ישלם לעובד ישירות (כיוון שעליו להחזיר סכום זה לביטוח לאומי).

פגיעה קשה יחסית – מעל 12 ימי היעדרות, ביטוח לאומי משלם את דמי הפגיעה לעובד עד למקסימום של 91 יום.

2. גמלאות נוספות:

– גמלת נכות – אם בתם תקופת תשלום דמי הפגיעה נמצא המבוטח נכה, הוא יהיה זכאי לגמלת נכות (תלוי באחוז הנכות שנקבע לו)

– כיסוי הוצאות החלמה ושיקום לכל משך חיי המבוטח

– גמלת תלויים (במקרה של פטירת העובד) בגין הפגיעה בעבודה. 

תאונת דרכים

העובד

ביטוח רכב חובה

פיצוי בגין הפסד ימי עבודה משולמים מביטוח החובה

 

 

אתר כוח לעובדים נבנה בפלטפורמת WordPress MU | כל התכנים באתר מוגנים ברישיון Creative Commons
הקמה: יוחאי עילם , חנית כהן | עיצוב: רונן אידלמן הפקה: נעה נוצני | ניהול: מתן בורד| ייעוץ: עידו פישמן