lang="en-US"> כוח לעובדים » הגישו מועמדות: ועדת בחירות, ועדת ביקורת ובית הדין של כוח לעובדים

הגישו מועמדות: ועדת בחירות, ועדת ביקורת ובית הדין של כוח לעובדים

כדי ש’כוח לעובדים’ יתפקד טוב יותר, כדי שנחזק את הדמוקרטיה ולהבטיח שהכוח נשאר אצל העובדות והעובדים.

כדי שנשתפר משנה לשנה – חשוב שתצטרפו ותגייסו מועמדות/ים לתפקידים החשובים של ועדת הבחירות הארצית, ועדת הביקורת ובית הדין של ‘כוח לעובדים’.

ועדת בחירות– אמונה על ארגון וניהול הבחירות בכל הסניפים. בסמכותה לדאוג שבסניפים מתקיימים תהליכי בחירות תקינים בהתאם לתקנון ולאתיקה הארגונית. הוועדה אחראית לפירוש התקנון והתאמתו לשטח, ולפיתוח כלים שיעזרו לסניפים לקיים בחירות פוריות, שיקדמו צרכים או תהליכים נוספים שהסניף מצוי בהם.

ועדת ביקורת– אמונה על בדיקת תקינות פעולות הארגון ומוסדותיו. הוועדה בודקת את התאמת פעולות הארגון למטרות, את ההישגים ועוקבת אחר ביצוע ההחלטות של אספת הנציגים וצוות ארגון. תפקידה של הוועדה הוא לבחון את התנהלות מוסדות הארגון ואירועים משמעותיים שפקדו את הארגון להאיר נקודות חיוביות שיש לשמר ולהציע דרכים לתיקון ליקויים בהתנהלות הארגון. הוועדה צריכה לבדוק את ענייני הכספים של הארגון, את פנקסי החשבונות שלו ואת תשלומי השכר, לרבות ייעוד כספי הארגון לקידום מטרותיו.

אחת לשנה הוועדה צריכה להגיש דו”ח ביקורת לחברי צוות הארגון ולאספת הנציגים.

בית הדין– גוף משפטי פנימי שמטרותיו להוות ערכאה לערעור על החלטות מוסדות הארגון, ליישב סכסוכים בין חברי הארגון, לפתור מחלוקות הנוגעות לאופן פרשנות התקנון של הארגון, ולדון בערעורים על החלטות של ועדת הבחירות.

ניתן לפנות לבית הדין במידה ומרגישים פגיעה עקרונית בארגון ומטרותיו או אישית על ידי אחד מהמוסדות.

אתר כוח לעובדים נבנה בפלטפורמת WordPress MU | כל התכנים באתר מוגנים ברישיון Creative Commons
הקמה: יוחאי עילם , חנית כהן | עיצוב: רונן אידלמן הפקה: נעה נוצני | ניהול: מתן בורד| ייעוץ: עידו פישמן